Szanowny Użytkowniku, 

korzystanie z naszego serwisu oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację przez Ciebie wszystkich postanowień Regulaminu Ogólnego dla Użytkowników Platformy Building Companion, który znajdziesz poniżej.

Regulamin dla Klientów Indywidualnych
Regulamin dla Profesjonalistów
Regulamin Ogólny dla Użytkowników Platformy Building Companion
 1. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin dla Profesjonalistów określa zasady świadczenia usługi
   elektronicznej udostępnienia Konta dla Profesjonalistów na Platformie Building
   Companion oraz korzystania z Usług, w tym Usług Dodatkowych, wymagających
   Rejestracji lub zalogowania się do Konta. Regulamin określa w szczególności rodzaje
   i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą
   elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
   elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
   2. Konto udostępniane Profesjonalistom oraz pozostałe Usługi dostępne na Building
   Companion świadczone są przez Xella Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Komitetu
   Obrony Robotników 48 w Warszawie (02-146), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
   Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
   Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
   pod numerem KRS: 0000303162, posiadającą NIP: 5252422430 oraz numer REGON:
   141349443, o kapitale zakładowym wynoszącym 358 288 000,00 zł (dalej Xella lub
   Usługodawca).

   1

   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do świadczenia Usługi
   Konta Profesjonalisty mają zastosowanie ogólne zasady świadczenia usług drogą
   elektroniczną na Platformie, zawarte w Regulaminie Ogólnym, dostępnym pod
   adresem
   https://building-companion.pl/dokumenty/regulaminy-platformy-building-companio
   n/regulamin-ogolny-building-companion.

 2. Definicje

  1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, pisane wielką literą, mają znaczenie zgodne z ich
   znaczeniem określonym w Regulaminie Ogólnym. Użyte w Regulaminie określenia, których
   definicja nie została zawarta w Regulaminie Ogólnym, mają następujące znaczenie:
   1. Formularz dla Profesjonalisty lub Formularz - formularz elektroniczny utworzony
   przez Xella, służący do Rejestracji Konta Profesjonalisty lub utworzenia Profilu;
   2. Profil Profesjonalisty - wydzielona część Platformy, na której zamieszczone są Treści
   Profesjonalistów dostępne dla Użytkowników, w szczególności informacje o
   działalności Profesjonalistów;
   3. Regulamin Ogólny - ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na
   Platformie, zawarte w Regulaminie Platformy Building Companion, dostępnym pod
   adresem
   https://building-companion.pl/dokumenty/regulaminy-platformy-building-companio
   n/regulamin-ogolny-building-companion;
   4. Treści Profesjonalisty – Treści w rozumieniu Regulaminu Ogólnego, w tym wszelkie
   informacje oraz materiały zamieszczone przez Profesjonalistów lub za ich zgodą na
   Platformie, w szczególności opisy, wpisy, komentarze, zdjęcia, grafiki, inne materiały
   tekstowe lub audiowizualne przekazane za pomocą Formularza, drogą elektroniczną,
   telefoniczną lub w inny sposób;
   5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy
   Profesjonalistą oraz Usługodawcą na podstawie Regulaminu;
   6. Usługi dla Profesjonalistów – usługi świadczone przez Xella na rzecz Profesjonalistów
   w ramach Platformy obejmujące m.in.
   a. utrzymywanie Profilu Profesjonalisty;
   b. udostępnianie Treści Profesjonalisty na Platformie oraz w Portalach
   Społecznościowych;
   c. prowadzenie działań marketingowych na rzecz Profesjonalisty;
   d. inne usługi, które Xella lub jej partnerzy będą oferować na Platformie
   skierowane do Profesjonalisty;

   7. Warunki Współpracy – propozycja warunków świadczenia Usług Profesjonalisty na
   wykonanie konkretnych czynności z zakresu usług budowlanych wynikających z
   Zapytania, przedstawiana Użytkownikowi będącemu klientem indywidualnym przez
   Profesjonalistę poza Platformą i bez udziału Usługodawcy;
   8. Zapytanie – informacja umieszczona przez Użytkownika będącego klientem
   indywidualnym na Platformie, w celu poszukiwania Profesjonalisty zainteresowanego
   wykonaniem czynności w ramach zakresu danej Usługi Profesjonalisty.

 3. Podstawowe zasady korzystania z Platformy przez Profesjonalistów

  1. Usługodawca świadczy Usługi dla Profesjonalistów w zakresie i na warunkach
   określonych w Regulaminie, o ile strony nie postanowiły inaczej w odrębnej umowie
   zawartej pomiędzy Usługodawcą a danym Profesjonalistą.
   2. Profesjonalista uprawniony jest do korzystania z Usług dla Profesjonalistów po
   wypełnieniu Formularza dla Profesjonalisty, zaakceptowaniu Regulaminu,
   potwierdzeniu tożsamości, weryfikacji uprawnienia do reprezentowania
   Profesjonalisty (prawo do reprezentowana określone w KRS, CEIDG lub upoważnienie
   do reprezentowania przedsiębiorcy w zakresie korzystania z Usług dla Profesjonalisty)
   oraz utworzeniu Konta.
   3. Profesjonalista może posiadać jeden Profil Profesjonalisty na Platformie w ramach
   jednej grupy zawodowej Profesjonalistów Building Companion.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy utworzenia Profilu Profesjonalisty lub
   usunięcia Profilu Profesjonalisty, jeżeli prawdziwość danych podanych w Formularzu
   budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z Regulaminem, przepisami prawa
   lub stanem faktycznym, Użytkownik nie miał uprawnienia do reprezentowania
   Profesjonalisty w chwili utworzenia Profilu lub nastąpi utrata uprawnienia
   Użytkownika do reprezentowania Profesjonalisty lub uprzednio został już założony
   Profil dla danego Profesjonalisty przez innego Użytkownika. O fakcie oraz przyczynach
   odmowy utworzenia Profilu Użytkownik lub usunięcia Profilu Profesjonalista będzie
   informowany drogą elektroniczną.
   5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług dla Profesjonalisty może wiązać się
   z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także
   środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane
   zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez
   Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Xella Polska sp.
   z o.o.” stanowiącej załącznik do Regulaminu Ogólnego.
   6. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących
   składnikiem Usług dla Profesjonalisty, wprowadzanych do systemu
   teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies lub inne
   podobne technologie), zawarte są w Polityce prywatności dla Profesjonalistów,
   dostępnej pod linkiem
   https://drive.google.com/file/d/1zeTi77BvzTSCoNFe7UVf-pmNLWiyEiCe/view?usp=sh
   aring
   7. Usługodawca zobowiązany jest na każde żądanie Profesjonalisty przesłane na adres
   e-mail: info@building-companion.pl przekazać Profesjonaliście:
   a. aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem
   z Usług dla Profesjonalisty;
   b. poinformować Profesjonalistę o funkcji i celu oprogramowania lub danych,
   niebędących składnikiem treści Usług dla Profesjonalisty, wprowadzanych
   przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się
   Profesjonalista.
 4. Konto Profesjonalisty

  1. Konto Profesjonalisty stanowi nieodpłatną Usługę dla Profesjonalisty świadczoną
   drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.
   2. Dostęp i korzystanie z Konta Profesjonalisty wymagają Rejestracji lub zalogowania się
   do Konta Profesjonalisty. Procedura Rejestracji Konta została opisana w § 5
   Regulaminu.
   3. Posiadanie Konta Profesjonalisty i zalogowanie się do Konta Profesjonalisty jest
   niezbędne do korzystania z Usług dla Profesjonalisty.
   4. Użytkownik z chwilą założenia Konta Profesjonalisty potwierdza, że jest uprawniony
   do reprezentowania Profesjonalisty i składania oraz przyjmowania oświadczeń w jego
   imieniu. W szczególności Użytkownik oświadcza, że posiada ważne, aktualne i
   wystarczające pełnomocnictwo od Profesjonalisty do składania oświadczeń w jego
   imieniu w zakresie wystarczającym do przyjęcia i wykonania zobowiązań
   wynikających z korzystania z Usług oraz że rozumie, że Konto jest zakładane dla
   Profesjonalisty, nie zaś dla osobistych celów Użytkownika (zastrzeżenie to nie ma
   zastosowania do Użytkowników prowadzących jednoosobową działalność
   gospodarczą, którzy zakładają Konto jako Profesjonaliści).
   5. W celu utworzenia i korzystania z Konta, Użytkownik powinien spełnić wymagania
   techniczne niezbędne dla korzystania z Platformy, określone w Regulaminie Ogólnym,
   oraz dodatkowo:
   a. podać aktywny adres email, umożliwiający odbieranie i wysyłanie
   wiadomości email;
   b. podać aktywny numer telefonu komórkowego, zarejestrowanego w Polsce
   (zawierającego prefiks krajowy +48).

   6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę informacji o zmianie Użytkownika
   uprawnionego do reprezentowania Profesjonalisty, Usługodawca wykorzysta
   dostępne dla niego dane Profesjonalisty w celu zaktualizowania danych i zebrania
   niezbędnych zgód oraz uzyskania potwierdzenia zamiaru utrzymania Konta
   Profesjonalisty. Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług, w
   tym dostępu do Konta Profesjonalisty, do czasu zakończenia procedury zmiany
   Użytkownika uprawnionego do reprezentowania Profesjonalisty lub usunięcia Konta
   Profesjonalisty w przypadku braku możliwości zaktualizowania danych Użytkownika
   uprawnionego do reprezentowania Profesjonalisty.
   7. W ramach świadczenia usługi utrzymania Konta, Usługodawca będzie przekazywał
   Profesjonaliście informacje o kolejnych dostępnych dla niego Usługach.

 5. Rejestracja i logowanie do Konta Profesjonalisty. Panel Profesjonalisty

  1. Założenie Konta Profesjonalisty jest dobrowolne i bezpłatne.
   2. Niezbędnym warunkiem założenia Konta Profesjonalisty jest przeprowadzenie w
   całości procesu Rejestracji.
   3. Rejestracja Konta Profesjonalisty polega na:
   a. wyborze rejestracji Konta Profesjonalisty poprzez kliknięcie odpowiedniego
   odnośnika na Platformie;
   b. wypełnieniu Formularza dostępnego na Platformie;
   c. potwierdzeniu tożsamości przez:
   4

   i. podanie kodu z wiadomości SMS, przesłanej przez Usługodawcę na
   numer telefonu komórkowego podany w Formularzu; oraz
   ii. kliknięcie odnośnika zawartego w wiadomości email przesłanej przez
   Usługodawcę;

   d. złożeniu oświadczenia o uprawnieniu Użytkownika do reprezentowania
   Profesjonalisty, w tym do zaakceptowania Regulaminu oraz odbierania i
   składania oświadczeń w imieniu Profesjonalisty;
   e. weryfikacji danych Profesjonalisty w publicznie dostępnych rejestrach
   przedsiębiorców.

   4. Do pomyślnego przeprowadzenia Rejestracji niezbędne jest podanie następujących
   danych:
   a. imię i nazwisko,
   b. numer telefonu,
   c. adres email,
   d. zakres świadczonych przez Profesjonalistę usług,
   e. numer NIP firmy.
   5. Proces Rejestracji Konta Profesjonalisty kończy się z chwilą otrzymania przez
   Profesjonalistę wiadomości potwierdzającej pozytywną weryfikację tożsamości.
   6. Wypełniając Formularz, Profesjonalista ma obowiązek podać wyłącznie swoje oraz
   reprezentowanej przez siebie firmy prawdziwe dane (nie może podać danych innej
   osoby ani danych fikcyjnych). Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji
   podanych danych oraz usunięcia lub zawieszenia Konta Profesjonalisty lub Profilu
   Profesjonalisty w przypadku ich nieprawdziwości, podania danych osoby trzeciej lub
   braku uprawnień do reprezentowania Profesjonalisty, w szczególności Usługodawca
   może żądać od Użytkownika przedstawienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
   żądania dokumentów uprawniających Użytkownika do reprezentowania
   rejestrowanej firmy jako Profesjonalisty oraz składania i przyjmowania oświadczeń w
   jej imieniu. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w zdaniu
   poprzedzającym we wskazanym terminie, zastosowanie znajdują zapisy §9 ustęp 7
   litera f) Regulaminu.
   7. Podczas Rejestracji Konta Profesjonalista może również, poprzez zaznaczenie
   odpowiedniego pola, wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie materiałów
   marketingowych od Usługodawcy lub innych podmiotów trzecich, w szczególności
   partnerów Usługodawcy.
   8. Po dokonaniu Rejestracji, Profesjonalista uzyskuje za pomocą Konta dostęp do Panelu
   Profesjonalisty.
   9. Za pomocą Panelu Profesjonalista może w szczególności dokonywać następujących
   czynności:
   a. przegląd i zmiana danych Konta Profesjonalisty;
   b. przegląd i zmiana Profilu Profesjonalisty;
   c. przegląd, dodanie lub zmiana Treści Profesjonalisty;
   d. przegląd i inicjowanie korzystania z Usług dla Profesjonalistów, z których
   korzysta lub może skorzystać Profesjonalista w ramach Konta Profesjonalisty.
   10. Zmiana danych Konta podanych podczas Rejestracji (numer telefonu, adres e-mail)
   dokonana przez Profesjonalistę w Panelu zostanie każdorazowo potwierdzona

   5

   przesłaniem wiadomości SMS na numer telefonu wskazany przez Profesjonalistę
   podczas Rejestracji.

 6. Profil Profesjonalisty

  1. Założenie Konta Profesjonalisty oznacza zgodę Profesjonalisty na utworzenie Profilu
   Profesjonalisty na Platformie.
   2. Utworzenie Profilu wymaga, oprócz podania danych niezbędnych do Rejestracji Konta
   Profesjonalisty, także podania następujących danych:
   a. numeru telefonu, który ma być udostępniany Użytkownikom;
   b. zakresu świadczonych przez Profesjonalistę usług, które mają być
   udostępnione na jego Profilu;
   c. inne informacje o działalności Profesjonalisty, niezbędne dla danej Usługi,
   takie jak dostępność czasowa i terytorialna.

   3. W przypadku braku podania wszystkich niezbędnych danych do utworzenia Profilu,
   Profil Profesjonalisty nie zostanie utworzony. Jeśli pomimo braku podania wszystkich
   niezbędnych danych osoba wypełniająca Formularz podała dane do kontaktu
   telefonicznego lub pocztą elektroniczną, Usługodawca może się z nią skontaktować
   w celu zgromadzenia danych co najmniej niezbędnych do utworzenia Profilu.
   4. Opublikowanie Profilu na Platformie następuje w czasie do jednego miesiąca od
   momentu podania pełnych danych przez Profesjonalistę oraz potwierdzenia danych
   firmy, którą Użytkownik reprezentuje. Profesjonalista jest informowany o tym fakcie
   drogą elektroniczną.
   5. W przypadku potrzeby dokonania zmian Profilu Profesjonalisty, Profesjonalista może
   dokonać dyspozycji ich aktualizacji poprzez Panel Profesjonalisty.
   6. Profesjonalista jest zobowiązany dochować wszelkiej staranności, aby dane
   Profesjonalisty były zgodne ze stanem rzeczywistym i aktualne. Usługodawca
   zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Profesjonalisty w przypadku, gdy dane
   Profesjonalisty przestaną być aktualne i nie zostaną uaktualnione przez
   Profesjonalistę w przeciągu 1 miesiąca od zaistnienia zmiany.
   7. Utrzymanie Profilu Profesjonalisty jest usługą bezpłatną. Nie wyłącza to możliwości
   wprowadzenia przez Usługodawcę Usług płatnych, w tym dodatkowych
   funkcjonalności Profilu. Zasady korzystania z takich Usług zostaną szczegółowo
   określone w oddzielnych regulaminach.

 7. Usługi dla Profesjonalisty

  1. Usługodawca świadczy na rzecz Profesjonalisty Usługi dla Profesjonalisty polegające
   w szczególności na:
   a. utrzymaniu Konta Profesjonalisty na Platformie;
   b. przekazywaniu Profesjonaliście, na adres mailowy lub numer telefonu
   podany przez Profesjonalistę, informacji o dostępnych dla Profesjonalisty
   usługach, ofertach, promocjach, szkoleniach, konkursach i wydarzeniach
   organizowanych przez Usługodawcę;

   6

   c. udostępnieniu w sieci Internet na Platformie oraz Portalach
   Społecznościowych Treści Profesjonalisty, w szczególności: nazwy firmy, jej
   siedziby (nazwy miejscowości), danych dotyczących oferowanych przez
   Profesjonalistę usług, danych dotyczących dostępności czasowej
   i geograficznego zasięgu świadczenia przez Profesjonalistę usług oraz innych
   informacji związanych z wykonywaniem usług przez Profesjonalistę;
   d. udostępnieniu Użytkownikom numeru telefonu lub adresu email
   Profesjonalisty w celu umożliwienia Użytkownikom skontaktowania się
   z Profesjonalistą;
   e. udostępnieniu w sieci Internet na Platformie oraz Portalach
   Społecznościowych przesłanych przez Profesjonalistę zdjęć z budowy
   prowadzonej przez Profesjonalistę, budynków wybudowanych przez
   Profesjonalistę oraz zdjęć Użytkownika lub osoby reprezentującej
   Profesjonalistę za udzieloną przez tę osobę zgodą;
   f. umożliwieniu skomentowania usług świadczonych przez Profesjonalistę przez
   Użytkowników;
   g. łączeniu Użytkowników z Profesjonalistami (Usługa Wyszukiwarka
   Wykonawców),
   h. umieszczenie informacji nt. Profesjonalisty, w szczególności nazwy firmy,
   adresu oraz danych kontaktowych Profesjonalistów, którzy uzyskali
   certyfikację na stronach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę, w
   tym wskazanie lokalizacji na mapce zamieszczonej na stronie internetowej
   Usługodawcy.

   2. Szczegółowe warunki świadczenia Usług dla Profesjonalistów mogą określać
   odpowiednie Regulaminy Usług Dodatkowych.
   3. Profesjonalista może zażądać usunięcia którychkolwiek danych którejkolwiek z Treści
   Profesjonalisty. W przypadku otrzymania takiego żądania, Usługodawca usuwa takie
   informacje w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania tego żądania. W przypadku, gdy
   żądanie będzie dotyczyło danych wymaganych do utworzenia Profilu, Usługodawca
   zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Profesjonalisty lub potwierdzenia zmiany.
   4. Celem Usługi dla Profesjonalisty, która polega na połączeniu Użytkowników z
   Profesjonalistami (Usługa Wyszukiwarka Wykonawców), jest umożliwienie
   Użytkownikom znalezienia Profesjonalisty. Usługodawca nie prowadzi natomiast
   sprzedaży za pośrednictwem Platformy ani nie jest stroną umów zawieranych
   pomiędzy Użytkownikami a Profesjonalistami i w żaden sposób nie pośredniczy w
   zamieraniu takich umów, w szczególności Usługodawca nie jest reprezentantem,
   agentem, pełnomocnikiem Profesjonalisty na jakiejkolwiek podstawie prawej lub
   faktycznej.
   5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość moderowania oraz kasowania komentarzy
   Użytkowników z Profilu Profesjonalisty.
   6. Profesjonalista nie ma możliwości odpowiadania, moderowania ani usuwania
   komentarzy Użytkowników ze swojego Profilu. Profesjonalista ma prawo zgłosić do
   Usługodawcy żądanie usunięcia lub moderacji komentarzy Użytkowników,
   w szczególności, w przypadku komentarzy zawierających obraźliwe lub fałszywe
   treści bądź naruszających dobra osobiste Profesjonalistów.

   7

   7. Treścią Usług dla Profesjonalisty związanych z udostępnieniem Profilu jest
   udostępnienie informacji o Profesjonaliście i przekazanych przez niego zdjęć
   nieokreślonemu kręgowi osób. Jeśli Profesjonalista nie chce upublicznienia Treści
   Profesjonalisty, nie powinien ich przekazywać do Usługodawcy. Przystępując do
   programu i przesyłając zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika, Użytkownik
   zgadza się na rozpowszechnienie jego wizerunku w sposób wskazany powyżej.
   Przesyłając zdjęcie zawierające wizerunek innej osoby, Profesjonalista oświadcza i
   gwarantuje, że uzyskał zgodę takiej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku za
   pomocą Profilu Przedsiębiorcy na Platformie i w Portalach Społecznościowych.
   8. Przez podanie przy założeniu Konta danych kontaktowych Profesjonalisty (imienia
   i nazwiska, numeru NIP, adresu email oraz numeru telefonu) oraz danych dotyczących
   profilu zawodowego i działalności firmy oraz informacji o zrealizowanych przez
   Profesjonalistę projektach budowlanych (w tym zdjęć) i uzupełnienie przez Xella
   Profilu o nazwę firmy, miasta i kod pocztowy, Profesjonalista rozpoczyna korzystanie z
   usługi polegającej na udostępnianiu tych danych na Profilu Profesjonalisty
   na platformie Building Companion będącej własnością firmy Xella Polska sp. z o.o., w
   Portalach Społecznościowych oraz na mapce certyfikowanych firm wykonawczych
   na stronie internetowej firmy Xella Polska sp. z o.o. Profesjonalista oświadcza, że
   rozumie, że udostępnienie wskazanych wyżej danych jest elementem świadczenia
   Usług przez Usługodawcę na rzecz Profesjonalisty.

 8. Treści Profesjonalisty

  1. Do Treści Profesjonalisty mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Ogólnego
   dotyczące Treści oraz postanowienia niniejszego § 8 Regulaminu.
   2. Profesjonalista jest odpowiedzialny za wszystkie Treści Profesjonalisty. Profesjonalista
   jest zobowiązany zapewnić zgodność z prawem, rzetelność i aktualność podanych
   przez siebie Treści Profesjonalisty.
   3. Profesjonalista nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Profesjonalista
   zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji
   elektronicznej oraz zakazu dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych
   Usługodawcy następujących Treści Profesjonalisty:
   a. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
   b. fałszywych, mylących, wprowadzających w błąd;
   c. naruszających dobra osób trzecich, ich prawa autorskie, ogólnie przyjęte
   normy społeczne lub moralne, bądź też godzących w dobre obyczaje;
   d. obraźliwych lub naruszających czyjąkolwiek godność;
   e. sprzecznych z celem Platformy lub w inny sposób wpływających negatywnie
   na wizerunek lub renomę Platformy lub Usługodawcy;
   f. stanowiących naruszenie ochrony danych osobowych osób trzecich.
   4. Profesjonalista poprzez dostarczenie do Usługodawcy Treści Profesjonalisty,
   w szczególności swego wizerunku lub zdjęć i danych dotyczących świadczonych przez
   niego usług, w drodze wypełnienia Formularza Profesjonalisty lub w inny sposób
   udziela Usługodawcy niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na
   korzystanie z zamieszczonych przez siebie Treści Profesjonalisty dla celów

   8

   prowadzenia Platformy, utrwalanie, w tym na dowolnym nośniku, dowolną techniką,
   wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie
   i rozpowszechnianie tych Treści Profesjonalisty, w celach marketingowych,
   informacyjnych, statystycznych oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł się
   z nimi zapoznać w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w takich mediach jak
   Internet, prasa, telewizja, telefonia ruchoma, wydawnictwa książkowe.
   Profesjonalista udziela zgody Usługodawcy na dokonywanie modyfikacji, uzupełnień
   lub usunięć części lub całości Treści Profesjonalisty, w tym zmian związanych ze
   zmianą warstwy wizualnej Platformy.
   5. Zdjęcie, które Profesjonalista przekazuje Usługodawcy w celu zamieszczenia na Profilu
   Profesjonalisty, powinno zawierać wyłącznie wizerunek przedstawicieli
   Profesjonalisty lub wynik pracy Profesjonalisty. Zdjęcia zawierające wizerunki innych
   osób (np. towarzyszących przedstawicielom Profesjonalisty, ich dzieci) nie będą
   zamieszczane na Profilu Profesjonalisty. Jeśli Profesjonalista chce zamieścić na swoim
   Profilu zdjęcie innych osób, Profesjonalista powinien zebrać i przesłać do
   Usługodawcy konkretną zgodę takiej osoby na upublicznienie jej wizerunku na Profilu
   Profesjonalisty.
   6. Profesjonalista (lub – odpowiednio – Użytkownik), w przypadku skierowania przez
   podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Usługodawcy dotyczących naruszania
   jakichkolwiek praw do zamieszczonych na Profilu Profesjonalisty Treści Profesjonalisty
   zgodnych z Treściami Profesjonalisty przesłanymi przez Profesjonalistę w Formularzu
   lub w inny sposób, zwolni Usługodawcę od wszelkiej odpowiedzialności
   w powyższym zakresie, w tym niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne działania
   zmierzające do zwolnienia Usługodawcy od wszelkiej odpowiedzialności, a w razie
   potrzeby wstąpi do postępowania w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy
   po stronie Usługodawcy jako interwenient uboczny. Ponadto Profesjonalista (lub –
   odpowiednio – Użytkownik) naprawi Usługodawcy wszelkie szkody powstałe po
   stronie Usługodawcy w związku z roszczeniami podmiotów trzecich dotyczących
   podanych przez Profesjonalistę lub Użytkownika Treści, w tym pokryje koszty sądowe
   i zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań
   i zadośćuczynień.

 9. Usługa łączenia Użytkowników z Profesjonalistami – Wyszukiwarka Wykonawców

  1. Usługa łączenia Użytkowników z Profesjonalistami – Wyszukiwarka Wykonawców jest
   usługą polegającą na wysyłaniu zapytań przez Użytkowników dotyczących usług
   realizowanych przez Profesjonalistów, prezentowaniu Użytkownikowi
   Profesjonalistów spełniających kryteria Użytkownika oraz umożliwianiu
   bezpośredniego kontaktu między Użytkownikiem a wybranymi przez niego
   Profesjonalistami.
   2. W celu umożliwienia Usługodawcy świadczenia usługi łączenia Użytkowników z
   Profesjonalistami, Profesjonalista powinien dokonać Rejestracji oraz uzupełnienia
   Profilu, a także utrzymywać aktualność danych w nim zawartych.
   3. Wypełniając dostępne na Platformie formularze, Profesjonalista ma obowiązek
   podać prawdziwe dane. Usługodawca zastrzega sobie prawo ich weryfikacji oraz

   9

   odmowy świadczenia Usługi Wyszukiwarka Wykonawców, dla Profesjonalisty, w
   przypadku podania nieprawdziwych danych przez Profesjonalistę.
   4. Użytkownik będący klientem indywidualnym inicjuje kontakt z Profesjonalistą
   umieszczając na Platformie Zapytanie, którego treść jest ustalana samodzielnie przez
   Użytkownika w ramach kryteriów wskazanych na Platformie.
   5. Użytkownik będący klientem indywidualnym odpowiada za zgodność Zapytania ze
   stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla
   przygotowania Warunków Współpracy przez Profesjonalistę.
   6. Usługodawca przedstawia Użytkownikowi, który wystosował Zapytanie, listę
   Profesjonalistów, których dane podane na Platformie, w tym zakres oferowanych
   Usług Profesjonalisty, dostępność czasowa oraz obszar świadczonych przez
   Profesjonalistę Usług Profesjonalisty, odpowiadają kryteriom wskazanym przez
   Użytkownika. Kolejność prezentowanych Profesjonalistów może być uzależniona od
   określonych kryteriów wskazanych w ust. 14.
   7. Na podstawie przygotowanej listy Profesjonalistów, Użytkownik może zapoznać się z
   Profilami Profesjonalistów oraz wybrać Profesjonalistów, którym chce, aby
   Usługodawca wysłał bezpośrednio Zapytanie.
   8. Zapytanie przekazywane jest do wybranych przez Użytkownika Profesjonalistów (bez
   danych kontaktowych Użytkownika). Profesjonalista otrzymuje Zapytanie na Profilu
   Profesjonalisty.
   9. Po otrzymaniu konkretnego Zapytania, Profesjonalista może przekazać Usługodawcy
   prośbę o przekazanie przez Użytkownika dodatkowych danych oraz szczególnych
   informacji dotyczących konkretnego Zapytania względem podanych w momencie
   zamieszczenia Zapytania na Platformie, w tym, w szczególności, o przesłanie projektu
   domu objętego Zapytaniem. Usługodawca pośredniczy w przekazaniu takich
   informacji pomiędzy Usługodawcą i Profesjonalistą.
   10. Po otrzymaniu Zapytania przez Profesjonalistę, Użytkownik, który wystawił takie
   Zapytanie, otrzymuje od Usługodawcy dane kontaktowe Profesjonalisty, w celu
   umożliwienia nawiązania bezpośredniego kontaktu z Profesjonalistą przez
   Użytkownika.
   11. Jeśli Użytkownik wyrazi, w ramach procesu składania Zapytania, dobrowolną zgodę
   na przekazanie danych kontaktowych Użytkownika do Profesjonalisty, Usługodawca
   przekaże Profesjonaliście także takie dane kontaktowe Użytkownika. Profesjonalista
   zobowiązuje się nie wykorzystywać podanych danych kontaktowych w celu innym niż
   kontakt z Użytkownikiem dla uzgodnienia szczegółów zlecenia w ramach budowy
   domu jednorodzinnego Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody
   na przekazanie danych kontaktowych do Profesjonalisty, Użytkownik będzie mógł
   skontaktować się z Profesjonalistą z wykorzystaniem danych kontaktowych
   Profesjonalisty udostępnionych Użytkownikowi przez Usługodawcę.
   12. Po zapoznaniu się z Zapytaniem, Profesjonalista zainteresowany Zapytaniem i
   świadczeniem Usług Profesjonalisty, może przedstawić Użytkownikowi Warunki
   Współpracy bezpośrednio podczas kontaktu zainicjowanego przez Użytkownika z
   Profesjonalistą, na postawie danych przekazanych na Platformie, a w przypadku
   dobrowolnego podania danych kontaktowych przez Użytkownika – także podczas
   kontaktu zainicjowanego przez Profesjonalistę.
   10

   13. Warunki Współpracy uzgadniane są poza Platformą i nie są elementem Usługi
   Wyszukiwarka Wykonawców. Usługodawca nie ma wpływu na Warunki Współpracy,
   nie jest ich stroną oraz nie jest informowany o ich treści. Usługodawca nie odpowiada
   za treść Warunków Współpracy, jak i za działania podejmowane na ich podstawie, w
   tym zawarcie umowy i jej realizację. Usługodawca nie jest pośrednikiem przy
   zawieraniu jakiejkolwiek umowy przez Użytkownika z Profesjonalistą.
   14. Usługodawca zastrzega możliwość plasowania podczas prezentowania
   Użytkownikom listy Profesjonalistów, czyli zapewniania określonej widoczności lub
   wagi Profesjonalistom w wynikach wyszukiwania. Plasowanie może być oparte o
   następujące parametry:

   ▪ aktywność Profesjonalisty na Platformie (np. liczba logowań,
   kompletność Profilu),
   ▪ liczba opinii o usługach wykonanych przez danego Profesjonalistę,
   ▪ posiadanie certyfikatu jakości usług, w tym certyfikatu Xella lub
   statusu ekipy stale współpracującej z Xella,
   ▪ liczba Zapytań otrzymanych przez Profesjonalistę w określonym
   okresie oraz liczba Zapytań, na które Profesjonalista udzielił
   odpowiedzi, odsetek takich Zapytań,
   ▪ zweryfikowanie Profilu Profesjonalisty,
   ▪ liczba wykonanych projektów na rzecz Użytkowników,
   ▪ liczba odbytych szkoleń organizowanych przez Usługodawcę
   związanych z podnoszeniem kwalifikacji,
   ▪ lokalizacja Profesjonalisty (odległość od miejsca, w którym miałaby
   być wykonywana usługa).

   15. Parametry takie jak lokalizacja Profesjonalisty, aktywność wykonawcy na Platformie
   (np. kompletność Profilu), liczba opinii o usługach wykonanych przez danego
   Profesjonalistę, posiadanie certyfikatu jakości usług, w tym certyfikatu Xella lub
   statusu ekipy stale współpracującej z Xella będą miały znaczenie większe dla
   plasowania niż pozostałe parametry wskazane w ust. 14.

 10. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Umowa dotycząca utworzenia i korzystania z Konta oraz pozostałych Usług zostaje
   zawarta pomiędzy Usługodawcą a Profesjonalistą na czas nieokreślony i jest
   regulowana niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Ogólnym.
   2. Czas trwania Umowy rozpoczyna się z chwilą zakończenia przez Profesjonalistę
   procesu Rejestracji i kończy z chwilą zamknięcia Konta.
   3. W ramach zawartej Umowy, Usługodawca, jeśli ma do tego podstawę prawną,
   przesyła Profesjonaliście informacje o ofertach handlowych, promocjach,
   programach, konkursach, wydarzeniach, produktach, ankietach, szkoleniach,
   webinariach oraz usługach oferowanych przez Xella Polska sp. z o.o. za pomocą:

   11

   poczty elektronicznej, telefonu, poczty, SMS na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r.
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub przepisów, które zastąpią tę ustawę.
   4. Profesjonalista może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez przesłanie żądania
   usunięcia Konta Profesjonalisty i Treści Profesjonalisty, w tym Profilu Profesjonalisty
   na adres e-mail: wykonawcy@building-companion.pl
   5. Usunięcie Konta skutkuje zaprzestaniem świadczenia wszelkich Usług przez
   Usługodawcę na rzecz Profesjonalisty.
   6. Usługodawca może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez przesłanie
   Profesjonaliście na adres e-mail wskazany w Formularzu oświadczenia o rozwiązaniu
   umowy. Okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.
   7. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym
   w przypadku, gdy:
   a. Profesjonalista złożył nieprawdziwe oświadczenie, zataił lub podał
   nieprawdziwe dane lub informacje wymagane do zawarcia lub wykonywania
   Umowy, bądź też jeżeli prawdziwość oświadczeń, danych lub informacji
   podanych przez Profesjonalistę budzi uzasadnione wątpliwości;
   b. Usługodawca utraci w całości lub części uprawnienia niezbędne do
   świadczenia Usług dla Profesjonalisty lub z innych względów, w szczególności
   technicznych, Usługodawca utraci możliwości świadczenia Usług dla
   Profesjonalisty;
   c. zawieszono świadczenie Usług dla Profesjonalisty i okres zawieszenia trwa
   dłużej niż 14 dni;
   d. Profesjonalista dopuścił się rażącego naruszenia Regulaminu, Regulaminu
   Ogólnego lub innych obowiązujących go warunków współpracy lub ich
   załączników;
   e. osoba, która założyła Konto Profesjonalisty, przestała być uprawniona do
   działania w imieniu Profesjonalisty, a Profesjonalista nie zaktualizował danych
   osoby uprawnionej działania za niego na Koncie Profesjonalisty;
   f. osoba, która założyła Konto Profesjonalisty, nie była uprawniona do działania
   w imieniu Profesjonalisty.

   8. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez
   Profesjonalistę, Konto i Profil Profesjonalisty mogą zostać usunięte przez
   Usługodawcę bez dodatkowego powiadomienia po upływie 24 miesięcy
   nieaktywności Profesjonalisty. W takim przypadku Umowa wygasa po upływie
   wskazanego okresu nieaktywności Profesjonalisty.
   9. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez
   Profesjonalistę, Umowa wygasa. Profil Profesjonalisty i jego Konto zostaną usunięte
   po otrzymaniu przez Usługodawcę wiarygodnych informacji o zaprzestaniu
   wykonywania działalności gospodarczej przez Profesjonalistę.
   10. Usunięcie Profilu jest równoznaczne z bezpowrotną dla Profesjonalisty utratą
   wszystkich Treści Profesjonalisty zgromadzonych w ramach Profilu tego
   Profesjonalisty.
   11. Rozwiązanie Umowy w trybie wskazanym w ustępach 6 i 7 skutkuje zaprzestaniem
   świadczenia przez Usługodawcę wszelkich Usług dla Profesjonalisty, w tym utratą

   12

   możliwości żądania przyznania korzyści lub dokończenia wykonywania Usług dla
   Profesjonalisty.
   12. Usunięcie Profilu nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych
   przypisanych do Profilu Profesjonalisty z Platformy. Po usunięciu Profilu, Usługodawca
   przetwarza dane osobowe przypisane do Profilu Profesjonalisty, w zakresie
   określonym w Polityce prywatności.

 11. Zawieszenie świadczenia usług dla Profesjonalistów

  1. Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług dla Profesjonalisty (w tym również usunąć
   Profil Profesjonalisty) w przypadkach wskazanych w §8 Regulaminu Ogólnego, a ponadto
   w następujących przypadkach:
   a. świadczenia przez Profesjonalistę lub osobę, za której działanie lub
   zaniechanie Profesjonalista ponosi odpowiedzialność, bez zgody
   Usługodawcy, usług osobom trzecim z wykorzystaniem Usług dla
   Profesjonalisty świadczonych przez Usługodawcę;
   b. działania lub zaniechania Profesjonalisty lub osoby, za której działanie lub
   zaniechanie Profesjonalista ponosi odpowiedzialność, powodującego szkodę
   lub utrudniającego bądź uniemożliwiającego świadczenie lub korzystanie
   z Usług przez innych Użytkowników, Profesjonalistów, Usługodawcę lub inne
   podmioty współpracujące z Usługodawcą;
   c. zmiany osoby uprawnionej do reprezentowania Profesjonalisty – do czasu
   potwierdzenia prawa do reprezentowania nowej osoby wskazanej przez
   Profesjonalistę;
   d. zawieszenia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez
   Profesjonalistę.
 12. Pozostałe postanowienia

  1. Dane osobowe
   a. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte
   w dokumencie „Polityka prywatności dla Profesjonalistów“ dostępnym pod
   linkiem
   https://drive.google.com/file/d/1zeTi77BvzTSCoNFe7UVf-pmNLWiyEiCe/view
   ?usp=sharing

   2. Przerwy techniczne w działaniu Platformy
   a. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub
   stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do
   czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług dla
   Profesjonalistów, bez wcześniejszego powiadomienia Profesjonalistów, jak
   również do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu
   zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
   b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług
   dla Profesjonalistów wynikające z awarii lub przypadków wadliwego

   13

   funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem
   Usługodawcy.
   c. Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia
   Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone
   przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie
   odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu
   transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu
   informacji.
   3. Postępowanie reklamacyjne
   a. Wszelkie reklamacje dotyczące zakłóceń w funkcjonowaniu Platformy lub
   świadczeniu Usług dla Profesjonalistów można składać poprzez pocztę
   elektroniczną na adres: info@building-companion.pl
   b. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, kiedy
   wystąpiła przyczyna reklamacji.
   c. Zasady dotyczące zgłaszania i rozpatrywania reklamacji przez Użytkowników,
   w tym Profesjonalistów, zostały zawarte w § 12 Regulaminu Ogólnego i mają
   odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych na podstawie niniejszego
   Regulaminu z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi Usługodawcy na reklamację
   Profesjonalisty w terminie 14 dni nie będzie uznawany za uznanie reklamacji.

   4. Rozpatrywanie sporów
   a. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy
   w drodze polubownych negocjacji.
   b. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przez strony
   w terminie 30 dni, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu przez sąd
   powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

   5. Postanowienia końcowe
   a. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na Platformie. Treść Regulaminu
   jest udostępniana przed zawarciem Umowy. Treść Regulaminu może
   również zostać utrwalona przez Profesjonalistę poprzez wydrukowanie,
   zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony
   building-companion.pl.
   b. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. W
   zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu
   rękojmi zostaje wyłączona.
   c. Wątpliwości dotyczące treści Regulaminu należy rozstrzygać w sposób
   zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi
   przepisami prawa.
   d. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub innych
   warunków świadczenia Usług, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez
   obowiązujące przepisy, w tym, w razie potrzeby wprowadzenia zmian
   technicznych lub funkcjonalnych Platformy, bądź też wynikających ze zmian
   w przepisach prawa. Profesjonalista, który nie akceptuje zmian Regulaminu
   lub innych warunków świadczenia Usług, może rozwiązać umowę poprzez

   14

   przesłanie żądania usunięcia Konta Profesjonalisty i Profilu Profesjonalisty na
   adres wykonawcy@building-companion.pl. Korzystanie przez Profesjonalistę
   z Platformy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie lub innych warunkach
   świadczenia Usług oznacza ich akceptację.