Naszym nadrzędnym celem jest ochrona Państwa danych osobowych i przestrzeganie właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych wyjaśniamy, jakie informacje (w tym dane osobowe) są przez nas przetwarzane w związku z Pana/Pani odwiedzinami na naszej witrynie internetowej i wykorzystywaniem naszej oferty cyfrowej („Witryna Internetowa”).

Niniejsze dokumenty obowiązują od dnia 1 listopada 2023 r.

Polityka prywatności dla Klientów Indywidualnych
Polityka prywatności dla Profesjonalistów
Polityka prywatności Building Companion
Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Celach Marketingowych
 1. Postanowienia wstępne

  1. W zakresie przetwarzania danych osobowych zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, w szczególności z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

 2. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

  1. Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada następujący administrator: Xella Polska sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, odo-polska@xella.com. Użyte w niniejszej informacji o ochronie danych słowa „my” lub „nam” odnoszą się do powyższego podmiotu. 
 3. Jakie dane przetwarzamy? 

  1. W związku z założeniem i utrzymywaniem konta na platformie Building Companion przetwarzamy
   Państwa dane osobowe (w zależności od zakresu podanych danych):
   a) wszelkie informacje przekazane nam w trakcie nawiązywania relacji lub wymagane
   przez nas od Państwa (np. imię, adres e-mail, numer telefonu);
   b) wszelkie informacje dotyczące Państwa przetwarzane przez nas w związku z
   utrzymywaniem konta użytkownika na platformie Building Companion, świadczeniem usług i
   wykonywaniem umów zawartych przez nas z Państwem (np. szczegółowe informacje
   o zawartych i wykonywanych umowach, stanie ich wykonania, składanych skargach lub
   reklamacjach);
   c) wszelkie informacje dotyczące składanych przez Państwa zapytań w związku z
   wyszukiwaniem Profesjonalistów (np. lokalizacja budowy – kod pocztowy i miejscowość,
   planowany termin budowy, informacja o pozwoleniu na budowę, projekt budynku, rodzaj
   poszukiwanej usługi budowlanej, szczegółowe informacje zawarte w zapytaniu do
   Profesjonalisty);
   d) wszelkie inne informacje o Państwu wynikające z nawiązanego z nami lub przez nas
   kontaktu.

   W zakresie dozwolonym prawem możemy uzupełniać wyżej wymienione dane o dane osobowe
   przekazywane przez osoby trzecie lub wynikające z analizy danych już posiadanych przez nas.

   Dane takie mogą obejmować np. informacje o poszukiwanych usługach i materiałach
   budowlanych, preferencjach lub potencjalnym zainteresowaniu usługami oferowanymi na
   platformie Building Companion.

 4. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe:
   (i) na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy zawartej z Państwem: w celu
   wykonania umowy o świadczenie usług, w tym ułatwienia nawiązania przez Państwa kontaktu z
   wybranymi Profesjonalistami, a także w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego (art.
   6 ust. 1 lit. b) RODO);

   (ii) na podstawie przesłanki niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1
   lit. f) RODO):
   a) w celu wykrywania oszustw lub zapobiegania przestępstwom;
   b) zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych;
   c) archiwizacji dokumentów;
   d) prowadzenia analiz i statystyk biznesowych;
   e) realizacji wewnętrznych procesów grupowych administrowania danymi;
   f) zarządzania naszą działalnością gospodarczą i jej dalszym rozwojem, w tym zarządzania
   ryzykiem;
   g) nawiązania lub utrzymania relacji biznesowej;
   h) prowadzenia działań marketingowych, w tym przekazywania informacji o naszych
   ofertach handlowych, przesyłania informacji o promocjach, programach, konkursach,
   wydarzeniach, produktach, ankietach, szkoleniach, webinariach oraz usługach;
   i) zapewnienia rozliczalności (wykazanie przez Xella Polska spełnienia obowiązków
   wynikających z przepisów prawa);
   j) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
   k) umożliwienia Państwu uzyskania treści wytworzonych przez Państwa w trakcie
   korzystania z konta.
   (iii) w przypadku wyrażenia zgody przez Państwa i w zakresie nieobjętym uzasadnionym
   interesem – w celach marketingowych, w tym przekazywania informacji o ofertach
   handlowych, przesyłania informacji o promocjach, programach, konkursach, wydarzeniach,
   produktach, ankietach, szkoleniach, webinariach oraz usługach oferowanych przez Xella Polska
   (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
   Możemy także przetwarzać Państwa dane w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na nas
   obowiązkami prawnymi. Przetwarzanie to odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
   Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie
   związanym z korzystaniem z naszych witryn internetowych są dostępne w Polityce Prywatności
   Ogólnej.
   W zakresie, w jakim mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, chcemy
   wskazać, że:
   - wyrażenie zgody jest dobrowolne;
   - udzielona zgoda może zostać w dowolnej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem
   przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 5. Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

  1. Warunkiem założenia i utrzymywania konta jest podanie Państwa imienia, adresu e-mail i numeru telefonu. Brak podania tych danych może skutkować brakiem możliwości założenia lub utrzymania konta na platformie Building Companion. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi łączenia Klientów z Profesjonalistami (Wyszukiwarka Wykonawców) jest podanie przez Państwa kodu pocztowego, poszukiwanej usługi Profesjonalisty oraz planowanego terminu wykonania usługi.
   Skorzystanie z pełnego zakresu funkcji w ramach Wyszukiwarki Wykonawców wymaga podania szczegółowych informacji dotyczących konkretnej usługi wskazanych w odpowiednim formularzu (np. informacji dot. pozwolenia na budowę, projektu budynku). Brak podania tych danych może 
   skutkować brakiem możliwości skorzystania przez Państwa z Usługi łączenia Klientów z Profesjonalistami.

   Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 6. Kto ma dostęp do danych osobowych?

  1. Zależnie od kategorii danych osobowych, dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują jedynie właściwe działy / jednostki organizacyjne Xella. Zależnie od koncepcji zarządzania rolami / prawami, dostęp do danych osobowych ograniczony jest do funkcji i zakresu niezbędnego do odpowiedniego
   celu przetwarzania. O ile (i w zakresie, w jakim) zezwala na to prawo, możemy przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom spoza naszej spółki. Tacy odbiorcy zewnętrzni mogą obejmować:
   I. spółki powiązane w ramach grupy Xella, którym możemy przekazywać dane osobowe w celu
   grupowych procesów wewnętrznego administrowania danymi;
   II. usługodawców, którzy – na podstawie odrębnie zawartych z nami umów – świadczą określone usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych (takie jak usługi IT, obsługa call center, wysyłanie wiadomości email), a także zatwierdzonych podwykonawców naszych
   usługodawców;
   III. podmioty prywatne lub publiczne, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie nałożonego na nas obowiązku prawnego;
   IV. naszych partnerów lub użytkowników platformy Building Companion, na przekazanie którym danych osobowych wyrazicie Państwo zgodę lub do przekazania danych którym będziemy uprawnieni na podstawie zawartej z nami umowy lub prawnie uzasadnionego interesu wynikającego z treści świadczonej usługi;
   V. inni odbiorcy, tacy jak poczta, firmy kurierskie i przewozowe.
 7. Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

  1. W trakcie relacji z Państwem nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości, osoby, których dane dotyczą, otrzymają od nas stosowną odrębną informację zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi.
 8. Czy dane są przekazywane do państw nienależących do UE/EOG?

  1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do innych krajów. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku przetwarzania danych za pomocą Google Analytics, może dojść do przekazania danych poza EOG. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w Ogólnej polityce prywatności.
 9. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

   1. Państwa dane przechowywane są przez okres korzystania z naszych usług, w tym utrzymywania konta na platformie Building Companion.
   2. Po zakończeniu świadczenia wszystkich usług dane osobowe mogą być przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. przez czas trwania postępowania reklamacyjnego lub sądowego, czas archiwizacji danych ze względu na konieczność wykazania spełnienia obowiązków prawnych, istnienie Państwa uprawnienia do odebrania treści wytworzonych przez Państwa) oraz tak długo, jak długo interes osoby, której dane dotyczą, wymagający zaprzestania dalszego przetwarzania danych, nie ma charakteru nadrzędnego. Do przechowywania danych bez prawnie uzasadnionego interesu możemy być zobowiązani prawnie, np. ustawowym obowiązkiem zachowania danych. Z chwilą, gdy dane osobowe przestają spełniać cel, w którym zostały zgromadzone lub w którym były przetwarzane, lub gdy ich przechowywanie nie jest już zgodne z prawem, usuwamy dane osobowe bez konieczności działania ze strony osoby, której dane dotyczą.
   3. Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia przez
   4. Państwa zgody lub poinformowania nas w inny sposób, że nie chcą już Państwo otrzymywać od nas informacji.
   5. Jeśli prawo zobowiązuje nas do przechowywania danych osobowych, dane zatrzymujemy do końca obowiązującego okresu przechowywania danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych ma na celu wyłącznie zapewnienie zgodności z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych, dostęp do takich danych jest zazwyczaj ograniczony do przypadków, w których taki dostęp jest niezbędny w celu spełnienia wymogu przechowywania danych.
 10. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych? 

  1. Przysługuje Państwu prawo:

   • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
   • do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
   • do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
   • do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
   • do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
   • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);


   Powyższych praw można dochodzić, np. przekazując nam stosowne powiadomienie drogą
   elektroniczną na adres odo-polska@xella.com lub pocztą na adres siedziby naszej firmy.

   Ponadto możecie Państwo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych do właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO). Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych są dostępne w Ogólnej polityce prywatności oraz pod adresem https://drive.google.com/file/d/1NXgNQKxJnkZ4fH_9cHdo1juHD14XaCAH/view?usp=sharing