Szanowny Użytkowniku, zanim założysz Konto jako Klient na Platformie Building Companion, zapoznaj się z niniejszym Regulaminem dla Klientów Indywidualnych. Założenie Konta oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację wszystkich postanowień Regulaminu dla Klientów Indywidualnych.

Regulamin dla Klientów Indywidualnych
Regulamin dla Profesjonalistów
Regulamin Ogólny dla Użytkowników Platformy Building Companion
 1. Postanowienia wstępne 

  1. Postanowienia wstępne

   1. Niniejszy Regulamin dla Klientów Indywidualnych (dalej jako: „Regulamin”)
   określa zasady świadczenia usługi elektronicznej udostępnienia Konta na
   Platformie Building Companion oraz korzystania z Usług, w tym Usług
   Dodatkowych, wymagających Rejestracji lub zalogowania się do Konta, w tym
   w szczególności z Panelu, Kuponów, Pakietów Informacyjnych, Wyszukiwarki
   Wykonawców.
   2. Regulamin określa w szczególności:
   a) zasady funkcjonowania Konta;
   b) zasady Rejestracji i logowania się do Konta;
   c) rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą
   Konta;
   d) czas trwania świadczenia usługi Konta;

   e) zasady ochrony danych osobowych Klientów;
   f) tryb postępowania reklamacyjnego.
   3. Użytkownik zakładając Konto na Platformie potwierdza, że zapoznał się
   z niniejszym Regulaminem dla Klientów oraz akceptuje wszystkie jego
   postanowienia.
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do świadczenia
   Usługi Konta Klienta oraz innych Usług Dodatkowych wymagających
   Rejestracji mają zastosowanie ogólne zasady świadczenia usług drogą
   elektroniczną na Platformie, zawarte w Regulaminie Platformy Building
   Companion, dostępnym pod adresem
   https://drive.google.com/file/d/1tv0GRgNu9lfKtuEXlGpuVThEqECnGQoO/vi
   ew?usp=sharing
   5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług, w tym z Usługi Konta Klienta
   oraz Wyszukiwarki Wykonawców, może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne
   zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne
   dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały
   w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez
   Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Xella Polska
   sp. z o.o.” stanowiącej załącznik do Regulaminu Ogólnego.
   6. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących
   składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego,
   którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies lub inne podobne
   technologie), zawarte są w „Polityce prywatności”, dostępnej na stronie
   https://drive.google.com/file/d/1NXgNQKxJnkZ4fH_9cHdo1juHD14XaCAH/
   view?usp=sharing
   7. Korzystanie z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie wymaga spełnienia
   następujących wymagań technicznych:
   ▪ posiadanie dostępu do sieci Internet;
   ▪ posiadanie dostępu do powszechnie używanej przeglądarki
   internetowej (wraz z włączoną obsługą protokołu bezpiecznej
   transmisji danych SSL, obsługą Java Script, Java, a także akceptacją
   plików cookies) w aktualnej wersji;
   ▪ korzystanie z oprogramowania blokującego treści obecne na stronie
   (typu AdBlock) może zakłócać lub uniemożliwić korzystanie z Usług.
   8. Usługodawca zobowiązany jest na każde żądanie Użytkownika przesłane na
   adres e-mail: info@building-companion.pl:
   a) przesłać Użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach
   związanych z korzystaniem z Usług;
   b) poinformować Użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych,

   niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do
   systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik;
   c) nieodpłatnie udostępnić Użytkownikowi Regulamin w taki sposób, który
   umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą
   Platformy.

 2. Definicje

  1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, pisane wielką literą, mają znaczenie
   zgodne z ich definicją nadaną w Regulaminie Ogólnym. Użyte w Regulaminie
   określenia, których definicja nie została zawarta w Regulaminie Ogólnym, mają
   następujące znaczenie:
   a. Klient – Użytkownik indywidualny, który dokonał Rejestracji na Platformie
   i założył Konto jako Klient;
   b. Portal Zewnętrzny – platforma internetowa prowadzona przez usługodawcę
   innego niż Usługodawca (w szczególności Facebook, Google), umożliwiająca
   dostęp do Konta w tej samej sesji, przy wykorzystaniu tożsamości
   Użytkownika zapisanej w Portalu Zewnętrznym poprzez uwierzytelnienie
   i uzupełnienie danych Użytkownika podczas Rejestracji lub logowania do
   Konta na Platformie;
   c. Profil Profesjonalisty – wydzielona część Platformy, na której zamieszczone
   są Treści Profesjonalistów dostępne dla Użytkowników, w szczególności
   informacje o działalności Profesjonalistów;
   d. Regulamin Ogólny – ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na
   Platformie, zawarte w Regulaminie Ogólnym dla Użytkowników Platformy
   Building Companion, dostępnym pod adresem
   https://drive.google.com/file/d/1tv0GRgNu9lfKtuEXlGpuVThEqECnGQoO/vi
   ew?usp=sharing
   e. Usługa Profesjonalisty – oferowana do wykonania przez Profesjonalistę
   czynność z zakresu usług budowalnych, opisana w ramach Profilu
   Profesjonalisty;
   f. Warunki Współpracy – propozycja warunków świadczenia Usług
   Profesjonalisty na wykonanie konkretnych czynności z zakresu usług
   budowlanych wynikających z Zapytania, przedstawiana Klientowi przez
   Profesjonalistę poza Platformą i bez udziału Usługodawcy;
   g. Zapytanie – informacja umieszczona przez Klienta na Platformie, w celu
   poszukiwania Profesjonalisty zainteresowanego wykonaniem czynności w
   ramach zakresu danej Usługi Profesjonalisty.
 3. Konto

  1. Konto stanowi nieodpłatną Usługę świadczoną drogą elektroniczną za
   pośrednictwem Platformy.
   2. Dostęp i korzystanie z Konta wymagają podania danych osobowych,
   dokonania Rejestracji lub zalogowania się do Konta. Procedury Rejestracji
   oraz logowania się do Konta zostały opisane w § 4 niniejszego Regulaminu.

   3. Konto może utworzyć osoba, która ukończyła 18 lat.
   4. Jedna osoba może utworzyć tylko jedno Konto. Zakazane jest tworzenie Kont
   na rzecz innych osób, jak też udostępnianie Konta osobom trzecim.
   5. Utworzenie Konta i zalogowanie się do Konta jest niezbędne do korzystania
   z niektórych Usług na Platformie przez Klienta, w szczególności z Usług
   Dodatkowych, które zostały określone na Platformie jako wymagające
   posiadania Konta.
   6. Użytkownik z chwilą dokonania Rejestracji Konta jako Klient staje się
   Klientem.
   7. W celu utworzenia i korzystania z Konta, Użytkownik powinien spełnić
   wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Platformy, określone
   w Regulaminie Ogólnym, oraz dodatkowo:
   a) podać aktywny adres email Użytkownika, umożliwiający odbieranie
   i wysyłanie wiadomości email;
   b) podać aktywny numer telefonu komórkowego, zarejestrowany w Polsce
   (zawierającego prefiks krajowy +48).

 4. Rejestracja i logowanie do Konta

  1. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
   2. Niezbędnym warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie w całości
   procesu Rejestracji. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić
   formularz Rejestracji (podać dane osobowe) i postępować zgodnie
   z wyświetlanymi na Platformie komunikatami.
   3. Rejestracja Konta odbywa się ścieżką podstawową lub ścieżką alternatywną.
   4. Ścieżka podstawowa Rejestracji polega na:
   a) wyborze Rejestracji Konta jako Klient poprzez kliknięcie odpowiedniego
   odnośnika na Platformie;
   b) wypełnieniu formularza dostępnego na Platformie poprzez podanie swojego
   imienia, numeru telefonu komórkowego i adresu email;
   c) podaniu czterocyfrowego kodu z wiadomości SMS, przesłanej przez
   Platformę na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika
   w formularzu;
   d) potwierdzeniu, że podany adres email należy do Klienta poprzez kliknięcie
   odnośnika zawartego w wiadomości email.
   5. Alternatywna ścieżka Rejestracji polega na:
   a) wyborze Rejestracji Konta jako Klient poprzez kliknięcie odpowiedniego
   odnośnika na Platformie;

   b) kliknięciu przycisku rejestracji za pośrednictwem Portalu Zewnętrznego;
   c) wyrażeniu zgody na przekazanie Platformie przez Portal Zewnętrzny
   wszystkich lub części danych niezbędnych do dokonania Rejestracji na
   Platformie;
   d) weryfikacji poprawności umieszczonych w formularzu danych
   przekazanych przez Portal Zewnętrzny oraz ich ewentualnym uzupełnieniu
   i modyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem numeru telefonu i adresu
   email;
   e) podaniu czterocyfrowego kodu z wiadomości SMS, przesłanej przez
   Platformę na numer telefonu komórkowego podany w formularzu;
   f) potwierdzeniu podanego adresu email poprzez kliknięcie odnośnika
   zawartego w wiadomości email.
   6. Proces Rejestracji kończy się z chwilą potwierdzenia kodem jednorazowym
   podanego numeru telefonu.
   7. Brak potwierdzenia adresu e-mail może skutkować zawieszeniem działania
   Konta oraz brakiem możliwości zmiany danych w Panelu Klienta.
   8. Do pomyślnego przeprowadzenia Rejestracji niezbędne jest podanie
   następujących danych osobowych:
   a) imię;
   b) numer telefonu komórkowego;
   c) adres email.
   9. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie na Platformie numeru
   telefonu komórkowego wskazanego podczas Rejestracji (stanowiącego login
   do Konta), na który następnie przesyłana jest wiadomość SMS zawierająca
   czterocyfrowy kod weryfikacyjny, który należy podać w kolejnym kroku
   formularza logowania.
   10. W przypadku dokonania Rejestracji przy użyciu Portalu Zewnętrznego
   zgodnie z ust. 4 powyżej, możliwe jest również logowanie do Konta przy
   użyciu Portalu Zewnętrznego. W takim przypadku logowanie odbywa się
   poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika na stronie logowania do Konta
   na Platformie. Klient ma możliwość zalogowania się również przy użyciu
   numeru telefonu komórkowego, zgodnie z ust. 9 powyżej.
   11. W Panelu Klient może zrezygnować z połączenia Konta z Portalem
   Zewnętrznym. W takim wypadku logowanie do Konta będzie się odbywać
   wyłącznie zgodnie z procedurą opisaną w ust. 9 powyżej.
   12. Usunięcie konta w Portalu Zewnętrznym używanego do logowania do Konta
   nie powoduje zablokowania możliwości logowania się do Konta. W takim

   przypadku logowanie do Konta będzie odbywać się zgodnie z procedurą
   opisaną w ust. 9 powyżej.
   13. Klient podając dane podczas Rejestracji lub zmieniając dane w Panelu
   oświadcza, że informacje podane przez Klienta Usługodawcy są zgodne
   z prawdą.
   14. Podczas Rejestracji Użytkownik może również, poprzez zaznaczenie
   odpowiedniego pola, wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie materiałów
   marketingowych od Usługodawcy lub innych podmiotów trzecich,
   w szczególności partnerów Usługodawcy.
   15. Założenie Konta i rozpoczęcie korzystania z Usług zostanie potwierdzone
   przez Usługodawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta
   wskazany przy rejestracji do Konta.

 5. Rodzaje i zakres Usług świadczonych za pomocą Konta

  1. Po dokonaniu Rejestracji, Klient uzyskuje dostęp do Konta, za pomocą którego
   może korzystać z Usług dostępnych na Platformie, w szczególności z Usług
   Dodatkowych takich jak: Panel, Kupony, Pakiety Informacyjne, Newsletter,
   Ebook, Treści, Wyszukiwarka Wykonawców.
   2. Z chwilą zakończenia Rejestracji, Klient uzyskuje za pomocą Konta dostęp do
   Panelu.
   3. Za pomocą Panelu, Klient może w szczególności dokonywać następujących
   czynności:
   a) przegląd i zmiana danych Konta;
   b) rezygnacja z połączenia Konta z Portalem Zewnętrznym;
   c) przegląd i zmiana udzielonych zgód w ramach Konta;
   d) przegląd Usług, z których korzysta Klient w ramach Konta, w szczególności
   Kuponów, Pakietów Informacyjnych, Treści i Zapytań w ramach Usługi
   Wyszukiwarka Wykonawców.
   4. Zasady i warunki korzystania z Usług Dodatkowych są opisane w niniejszym
   Regulaminie oraz odpowiednich Regulaminach Usług Dodatkowych.
   Korzystanie z Usługi Dodatkowej wymaga uprzedniego zaakceptowania
   postanowień Regulaminu Ogólnego, niniejszego Regulaminu oraz
   odpowiedniego Regulaminu Usługi Dodatkowej.
   5. Zmiana danych Konta dokonana przez Klienta w Panelu zostanie każdorazowo
   potwierdzona przesłaniem wiadomości na adres email wskazany przez Klienta
   podczas Rejestracji.
 6. Czas trwania świadczenia usługi Konta

  1. Umowa dotycząca korzystania z Konta zostaje zawarta pomiędzy
   Usługodawcą a Klientem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym
   Regulaminem oraz Regulaminem Ogólnym.
   2. Czas trwania umowy rozpoczyna się z chwilą zakończenia przez Użytkownika
   procesu Rejestracji i kończy z chwilą zamknięcia Konta.
   3. W przypadku zakończenia czasu trwania umowy o świadczenie Usług
   w ramach Platformy zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 Regulaminu
   Ogólnego, następuje zakończenie świadczenia usługi utrzymania Konta oraz
   świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu. Zasady zawarte w
   § 7 Regulaminu Ogólnego mają odpowiednie zastosowanie.
   4. Zasady rozwiązywania umów o świadczenie Usług zawarte w Regulaminie
   Ogólnym (w tym prawo odstąpienia przysługujące Klientowi będącemu
   konsumentem) mają odpowiednie zastosowanie do umowy Konta.
   5. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę braku aktywności Klienta na
   Koncie przez okres 5 (pięciu) lat, Konto zostanie usunięte. Miesiąc przed
   upływem terminu 5 lat braku aktywności na Koncie, Klient zostanie
   poinformowany drogą mailową o braku aktywności i planowanym usunięciu
   Konta w razie braku podjęcia aktywności w ramach Konta. Dla uniknięcia
   wątpliwości, za brak aktywności na Koncie będzie rozumiane niezalogowanie
   się na Konto w rozpatrywanym okresie. Okres braku aktywności jest liczony
   od nowa po każdorazowym wylogowaniu się z Konta przez Klienta.
   6. Usunięcie Konta jest możliwe poprzez usunięcie Konta przez Klienta lub na
   żądanie Klienta poprzez wysłanie wiadomości zawierającej żądanie usunięcia
   Konta na adres email odo-polska@xella.com. Po otrzymaniu wiadomości
   email od Klienta umożliwiającej zweryfikowanie tożsamości Klienta
   i precyzyjne określenie Konta, którego dotyczy żądanie, Usługodawca
   niezwłocznie usunie Konto Klienta.
   7. Usunięcie Konta przez Usługodawcę następuje po zakończeniu świadczenia
   Usług, w tym rozwiązania umowy w przypadkach wskazanych w Regulaminie
   Ogólnym.
   8. Zasady dostępu Klienta do jego Treści po zakończeniu świadczenia usług
   opisane w Regulaminie Ogólnym mają zastosowanie także do Treści Klienta
   znajdujących się na jego Koncie.
 7. Kupon

  1. Usługa Kuponu jest Usługą Dodatkową polegającą na przyznaniu Klientowi
   uprawnienia w formie alfanumerycznej (Kuponu) do skorzystania z wybranej
   przez Klienta Oferty Usługodawcy lub Partnerów Usługodawcy, w postaci
   kodu umożliwiającego skorzystanie z określonej Oferty poza Platformą.

   2. Korzystanie z Kuponu jest dobrowolne i bezpłatne.
   3. Do skorzystania z Kuponu niezbędne jest uprzednie dokonanie Rejestracji lub
   zalogowanie się jako Klient na Platformie.
   4. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi Dodatkowej w postaci Kuponu są
   określone w odpowiednich Regulaminach Usług Dodatkowych.
   5. Przed skorzystaniem z Usługi Kuponu wymagane jest potwierdzenie
   zapoznania się i akceptacja warunków Regulaminu Ogólnego, niniejszego
   Regulaminu oraz odpowiednich Regulaminów Usług Dodatkowych.
   6. Do skorzystania z Kuponu może być niezbędne podanie dodatkowych danych
   osobowych Klienta, innych niż niezbędne do utworzenia Konta.

 8. Pakiet Informacyjny

  1. Usługa Pakietu Informacyjnego jest Usługą Dodatkową polegającą na
   przyznaniu Klientowi uprawnienia do uzyskania szczegółowych informacji na
   temat określonej Oferty i otrzymywania dodatkowych informacji związanych
   z Ofertą lub otrzymywania informacji o innych Ofertach.
   2. Korzystanie z Pakietu Informacyjnego jest dobrowolne i bezpłatne.
   3. Do skorzystania z Pakietu Informacyjnego niezbędne jest uprzednie dokonanie
   Rejestracji lub zalogowanie się jako Klient na Platformie.
   4. Szczegółowe zasady Usługi Dodatkowej w postaci Pakietu Informacyjnego są
   określone w odpowiednich Regulaminach Usług Dodatkowych.
   5. Przed skorzystaniem z Usługi Pakietu Informacyjnego wymagane jest
   potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków Regulaminu Ogólnego,
   niniejszego Regulaminu oraz odpowiednich Regulaminów Usług
   Dodatkowych.
   6. W ramach Usługi Pakietu Informacyjnego Klientowi mogą być świadczone
   usługi o charakterze informacyjnym lub marketingowym.
   7. Usługi Pakietu Informacyjnego mogą być świadczone Klientowi za
   pośrednictwem Platformy, w szczególności Panelu, a także z wykorzystaniem
   środków komunikacji na odległość, w szczególności za pomocą telefonu
   komórkowego lub wiadomości email.
 9. Treści

  1. W ramach korzystania z Platformy, po założeniu Konta, Klient może również
   zamieszczać Treści, w szczególności opinie dotyczące Usług, np. Kuponów
   lub określonych Profesjonalistów.
   2. Zasady związane z zamieszczaniem Treści, w tym zasady zapewniania przez
   Usługodawcę, że opinie pochodzą od Klientów, a także prawa i obowiązki
   Klienta i Usługodawcy zostały szczegółowo określone w Regulaminie
   Ogólnym.
 10. Usługa łączenia Klientów z Profesjonalistami

  1. Usługa łączenia Klientów z Profesjonalistami – Wyszukiwarka Wykonawców
   jest usługą polegającą na wysyłaniu zapytań przez Klientów dotyczących usług
   realizowanych przez Profesjonalistów, prezentowaniu Profesjonalistów
   spełniających kryteria Klienta oraz umożliwianiu bezpośredniego kontaktu
   między Klientem a wybranymi przez niego Profesjonalistami.
   2. Korzystanie z Usługi Wyszukiwarka Wykonawców jest dobrowolne
   i bezpłatne.
   3. Do skorzystania z usługi Wyszukiwarka Wykonawców niezbędne jest
   uprzednie dokonanie Rejestracji lub zalogowanie się jako Klient na Platformie.
   4. Wypełniając dostępne na Platformie formularze, Klient ma obowiązek podać
   prawdziwe dane. Usługodawca zastrzega sobie prawo ich weryfikacji oraz
   odmowy świadczenia Usługi Wyszukiwarka Wykonawców w przypadku
   podania nieprawdziwych danych przez Klienta.
   5. Klient inicjuje kontakt z Profesjonalistą umieszczając na Platformie Zapytanie,
   którego treść jest ustalana samodzielnie przez Klienta w ramach kryteriów
   wskazanych na Platformie.
   6. Umieszczenie Zapytania na Platformie następuje przez wypełnienie
   formularza i kliknięcie odpowiedniego odnośnika na Platformie.
   7. Treść Zapytania powinna nawiązywać do jednej z usług oferowanych przez
   Profesjonalistów oraz nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do
   zakresu i miejsca prac do wykonania.
   8. Klient odpowiada za zgodność Zapytania ze stanem faktycznym oraz
   umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla przygotowania
   Warunków Współpracy przez Profesjonalistę.
   9. Zamieszczenie Zapytania powinno odzwierciedlać rzeczywiste
   zapotrzebowanie i zamiar skorzystania z Usługi Profesjonalisty, której
   Zapytanie dotyczy oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących
   przepisów prawa. Zakazane jest posługiwanie się Zapytaniem dla
   komunikowania innych treści niż wynikające z niniejszego Regulaminu.

   10. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad niniejszego
   Regulaminu lub Regulaminu Ogólnego, dostęp Klienta do formularza w celu
   składania Zapytań może zostać zablokowany.
   11. Usługodawca przedstawia Klientowi listę Profesjonalistów, których dane
   podane na Platformie, w tym zakres oferowanych Usług Profesjonalisty,
   dostępność czasowa oraz obszar świadczonych przez Profesjonalistę Usług
   Profesjonalisty, odpowiadają kryteriom wskazanym przez Klienta. Kolejność
   prezentowanych Profesjonalistów może być uzależniona od określonych
   kryteriów wskazanych w ust. 27.
   12. Na podstawie przygotowanej listy Profesjonalistów, Klient może zapoznać się
   z Profilami Profesjonalistów oraz wybrać Profesjonalistów, którym chce, aby
   Usługodawca wysłał bezpośrednio Zapytanie.
   13. Zapytanie przekazywane jest do wybranych przez Klienta Profesjonalistów
   (bez danych kontaktowych Klienta) oraz umieszczane na Panelu Klienta.
   14. W ramach konkretnego Zapytania, Klient może być poproszony o przekazanie
   dodatkowych danych oraz szczególnych informacji dotyczących konkretnego
   Zapytania względem podanych w momencie zamieszczenia Zapytania na
   Platformie, w tym, w szczególności, przesłania projektu domu objętego
   Zapytaniem.
   15. Przekazanie Zlecenia wybranym przez Klienta Profesjonalistom wiąże się z
   umożliwieniem zapoznania się przez wybranych Profesjonalistów z treścią
   Zlecenia oraz danym identyfikującymi Klienta, celem weryfikacji Zlecenia.
   16. Usługodawca oświadcza, że dane identyfikujące Klienta będą udostępnione
   tylko dla Profesjonalistów, którym na żądanie Klienta zostało przesłane jego
   Zapytanie.
   17. Zamieszczenie przez Klienta Zapytania jest bezpłatne.
   18. Klient, po wysłaniu Zapytania, otrzymuje w ramach Platformy potwierdzenie
   jego umieszczenia.
   19. Przesłanie przez Klienta Zapytania do wybranych Profesjonalistów powoduje
   przekazanie Klientowi danych kontaktowych udostępnionych przez wybranych
   Profesjonalistów na Platformie, w celu umożliwienia nawiązania
   bezpośredniego kontaktu z Profesjonalistą przez Klienta.
   20. W ramach procesu składania Zapytania przez Klienta, Klient może zostać
   dodatkowo poproszony o udzielenie dobrowolnej zgody na przekazanie
   danych kontaktowych Klienta do wybranych przez niego Profesjonalistów, w
   celu ułatwienia kontaktu pomiędzy Klientem a Profesjonalistami. Udzielenie
   przez Klienta zgody na udostępnienie danych kontaktowych wybranym
   Profesjonalistom nie jest warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia
   Zapytania.
   21. Każde Zapytanie umieszczone na Platformie może być zweryfikowane przez
   Usługodawcę, w szczególności pod kątem rzetelności informacji

   przekazywanych do Profesjonalistów. W przypadku ustalenia, że podane przez
   Klienta informacje są nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd, Usługodawca
   może usunąć Zapytanie z Platformy lub usunąć nierzetelne informacje z
   Zapytania.
   22. Po zapoznaniu się z Zapytaniem, Profesjonaliści zainteresowani Zapytaniem i
   świadczeniem Usług Profesjonalisty Klientowi, mogą przedstawić Klientowi
   Warunki Współpracy, bezpośrednio podczas kontaktu zainicjowanego przez
   Klienta z Profesjonalistą, na postawie danych przekazanych na Platformie, a w
   przypadku dobrowolnego podania danych kontaktowych przez Klienta – także
   podczas kontaktu zainicjowanego przez Profesjonalistę.
   23. Warunki Współpracy uzgadniane są poza Platformą i nie są elementem Usługi
   Wyszukiwarka Wykonawców. Usługodawca nie ma wpływu na Warunki
   Współpracy, nie jest ich stroną oraz nie jest informowany o ich treści.
   Usługodawca nie odpowiada za treść Warunków Współpracy, jak i za działania
   podejmowane na ich podstawie, w tym zawarcie umowy i jej realizację.
   24. Zapytanie może zostać usunięte z Panelu Klienta w następujących sytuacjach:
   a) w przypadku usunięcia Zapytania przez Użytkownika,
   b) po upływie 14 dni roboczych od momentu zamieszczenia Zapytania przez
   Klienta,
   c) w przypadku zablokowania Użytkownikowi dostępu do formularza do
   składania Zapytań,
   d) w momencie usunięcia Konta Klienta.
   25. Zakazane jest wykorzystywanie danych dotyczących Profesjonalistów przez
   Klienta do innych celów niż skontaktowanie się z Profesjonalistą w celu
   ustalenia szczegółów zlecenia w ramach budowy domu jednorodzinnego
   Klienta. Odpowiednio, zakazane jest wykorzystywanie danych dotyczących
   Klientów przez Profesjonalistów do innych celów niż skontaktowanie się z
   Klientem, w celu ustalenia szczegółów zlecenia w ramach budowy domu
   jednorodzinnego Klienta.
   26. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwem Platformy ani nie jest
   stroną umów zawieranych przez Użytkowników, w tym pomiędzy Klientem a
   Profesjonalistą. Usługodawca nie jest pośrednikiem przy zawieraniu
   jakiejkolwiek umowy przez Użytkownika, w tym przez Klienta lub
   Profesjonalistę.
   27. Usługodawca zastrzega możliwość plasowania podczas prezentowania
   Klientowi listy Profesjonalistów, czyli zapewniania określonej widoczności lub
   wagi Profesjonalistom w wynikach wyszukiwania. Plasowanie może być
   oparte o następujące parametry:
   ▪ aktywność Profesjonalisty na Platformie (np. liczba logowań,
   kompletność Profilu),
   ▪ liczba opinii o usługach wykonanych przez danego Profesjonalistę,

   ▪ posiadanie certyfikatu jakości usług, w tym certyfikatu Xella lub
   statusu ekipy stale współpracującej z Xella,
   ▪ liczba Zapytań otrzymanych przez Profesjonalistę w określonym
   okresie oraz liczba Zapytań, na które Profesjonalista udzielił
   odpowiedzi, odsetek takich Zapytań,
   ▪ zweryfikowanie Profilu Profesjonalisty,
   ▪ liczba wykonanych projektów na rzecz Klientów,
   ▪ liczba odbytych szkoleń organizowanych przez Usługodawcę
   związanych z podnoszeniem kwalifikacji,
   ▪ lokalizacja Profesjonalisty (odległość od miejsca, w którym miałaby
   być wykonywana usługa).

   28. Parametry takie jak lokalizacja Profesjonalisty, aktywność wykonawcy na
   Platformie (np. kompletność Profilu), liczba opinii o usługach wykonanych
   przez danego Profesjonalistę, posiadanie certyfikatu jakości usług, w tym
   certyfikatu Xella lub statusu ekipy stale współpracującej z Xella będą miały
   znaczenie większe dla plasowania niż pozostałe parametry wskazane w ust. 27.

 11. Ochrona danych

  1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w niniejszym
   Regulaminie oraz w dokumencie „Polityka prywatności dla Klientów“ dostępnym pod
   adresem
   https://drive.google.com/file/d/1tv0GRgNu9lfKtuEXlGpuVThEqECnGQoO/view?usp
   =sharing
 12. Postępowanie reklamacyjne i prawo odstąpienia

   1. Zasady dotyczące dokonywania reklamacji przez Użytkowników, w tym Klientów, zostały zawarte w § 12 Regulaminu Ogólnego i mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Usług Dodatkowych.
   2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
   3. Szczegółowe warunki realizacji prawa odstąpienia od umowy zostały zawarte w § 7 Regulaminu Ogólnego i mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Usług Dodatkowych.
 13. Postanowienia końcowe

   1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na Platformie. Treść Regulaminu jest udostępniana przed zawarciem umowy Konta oraz z chwilą założenia Konta przesyłana jest w formacie PDF na adres e-mail podany przez Użytkownika w momencie rejestracji. Treść Regulaminu może również zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.building-companion.pl.
   2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Ogólnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub innych warunków świadczenia Usług, na zasadach określonych w §14 ust. 4 Regulaminu Ogólnego.