Szanowny Użytkowniku, korzystanie z naszego serwisu oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację przez Ciebie wszystkich postanowień Regulaminu Ogólnego dla Użytkowników Platformy Building Companion, który znajdziesz poniżej

Regulamin dla Klientów Indywidualnych
Regulamin dla Profesjonalistów
Regulamin Ogólny dla Użytkowników Platformy Building Companion
 1. Postanowienia wstępne 

  1. Niniejszy Regulamin Ogólny określa zasady korzystania z platformy
   internetowej Building Companion przez wszystkich użytkowników
   korzystających z platformy. Regulamin Ogólny określa w szczególności
   rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia
   usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów
   o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania
   reklamacyjnego.

   2. Platforma internetowa Building Companion prowadzona jest przez Xella
   Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48
   w Warszawie (02-146), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
   Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
   numerem KRS: 0000303162, posiadającą NIP: 5252422430 oraz numer
   REGON: 141349443, o kapitale zakładowym wynoszącym 358 288 000,00 zł.;
   adres e-mail: support@building-companion.pl, nr tel. 22 57 32 013;
   3. Nazwa Platformy, jej funkcjonalności, wygląd, elementy grafiki, znaki
   towarowe, oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

 2. Definicje

  1. Użyte w Regulaminie Ogólnym pojęcia posiadają następujące znaczenie:

   1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na urządzenie przenośne oferowane
   pod nazwą Building Companion, umożliwiające korzystanie z Platformy, do
   pobrania w formie aplikacji dostępnej w Google Play Store, Apple App Store
   lub innych sklepach internetowych z aplikacjami;


   2. BC_linki – funkcjonalność Platformy polegająca na informowaniu
   Użytkownika o promocjach Partnerów Xella, która może zawierać odnośniki
   do stron internetowych podmiotów trzecich;


   3. Building Companion lub Platforma – wielofunkcyjna platforma internetowa
   prowadzona przez Xella, dostępna pod adresami
   https://www.building-companion.pl i www.buildingcompanion.pl;
   4. Ebook – Usługa Dodatkowa polegająca na przesłaniu Użytkownikowi lub
   umożliwieniu Użytkownikowi pobrania publikacji w formie pliku
   elektronicznego;
   5. Konto – wydzielona dla Użytkownika część Platformy, dostępna po
   Rejestracji, obejmująca informacje o Użytkowniku, zamieszczanych przez
   niego Treściach oraz o innych jego działaniach podejmowanych na Platformie;
   6. Kupon – alfanumeryczna forma przyznanego Użytkownikowi uprawnienia do
   skorzystania z wybranej Oferty Xella lub Partnerów Xella, w postaci kodu
   umożliwiającego skorzystanie z określonej Oferty;
   7. Newsletter – Usługa Dodatkowa polegająca na wysyłce wiadomości na adres
   email Użytkownika, zawierających informacje dotyczące Platformy, Usług,
   Usługodawcy lub Partnerów;
   8. Oferta – informacja o Usługach dostępnych dla Użytkowników na Platformie.
   Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
   9. Pakiet Informacyjny – forma przyznanego Użytkownikowi uprawnienia do
   uzyskania szczegółowych informacji na temat określonej Oferty
   i otrzymywania dodatkowych informacji związanych z Ofertą lub
   otrzymywania informacji o innych Ofertach;
   10. Panel – wydzielona część Platformy, w której Użytkownik może uzyskać
   informacje związane z Kontem oraz dokonywać działań związanych

   z Kontem, w szczególności zapoznać się z przetwarzanymi w ramach Konta
   danymi osobowymi, dokonać ich zmiany lub usunięcia;
   11. Partner Building Companion lub Partner – podmiot profesjonalny z branży
   budowlanej lub związany z produktami i usługami dla domu, w tym producent
   lub dystrybutor materiałów budowlanych, który w charakterze zawodowym
   przekazuje Xella do zamieszczenia na Platformie materiały dotyczące
   wytwarzanych lub sprzedawanych przez siebie produktów bądź świadczonych
   usług oraz informacje dotyczące ofert promocyjnych związanych z tymi
   produktami lub usługami;
   12. Portale Społecznościowe - powiązane z Platformą portale społecznościowe:
   Facebook (https://www.facebook.com/BuildingCompanion/)
   oraz Instagram (https://www.instagram.com/building_companion/);
   13. Profesjonalista – podmiot, który w ramach prowadzonej działalności
   gospodarczej, w charakterze zawodowym, świadczy usługi w zakresie
   budownictwa lub związane z budową i utrzymaniem domów, w szczególności
   firma wykonawcza, architekt, firma handlowa, kierownik budowy, geodeta,
   prezentujący na Platformie zakres oferowanych przez siebie usług lub korzyści
   wynikające z wybrania jego oferty;
   14. Regulamin Ogólny lub Regulamin Platformy – niniejszy Regulamin Ogólny
   dla Użytkowników Platformy Building Companion;
   15. Regulamin dla Klientów Indywidualnych – regulamin korzystania
   z Platformy skierowany do Użytkowników indywidualnych, którzy założą
   Konto na Platformie, obejmujący szczegółowe zasady korzystania z Platformy
   po zarejestrowaniu Konta lub zalogowaniu się na Konto;
   16. Regulamin dla Profesjonalistów – regulamin korzystania z Platformy
   skierowany do Profesjonalistów lub osób reprezentujących takie podmioty,
   którzy założą Konto na Platformie, obejmujący szczegółowe zasady
   korzystania z Platformy po zarejestrowaniu Konta lub zalogowaniu się na
   Konto;
   17. Regulaminy Usług Dodatkowych – Regulaminy określające zasady
   korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług Dodatkowych, o ile
   warunki świadczenia takich usług nie zostały określone w niniejszym
   Regulaminie Ogólnym, Regulaminie dla Klientów Indywidualnych lub
   Regulaminie dla Profesjonalistów;
   18. Rejestracja – założenie Konta na Platformie;
   19. Treści – materiały zamieszczane przez Użytkowników lub Profesjonalistów na
   Platformie, w szczególności wpisy, komentarze, zdjęcia, grafiki, inne materiały
   tekstowe lub audiowizualne;
   20. Usługi – łącznie Usługi Podstawowe i Usługi Dodatkowe;
   21. Usługi Podstawowe - usługi świadczone przez Xella na rzecz Użytkowników
   drogą elektroniczną w ramach Platformy w zakresie określonym
   w Regulaminie Ogólnym, obejmujące podstawowe funkcjonalności na
   Platformie określone w § 5 Regulaminu Ogólnego;
   22. Usługi Dodatkowe - wyodrębnione usługi dodatkowe świadczone przez Xella
   na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w ramach Platformy oferowane
   Użytkownikom na podstawie niniejszego Regulaminu Ogólnego, Regulaminu
   dla Klientów Indywidualnych, Regulaminu dla Profesjonalistów lub

   Regulaminów Usług Dodatkowych, obejmujące dodatkowe funkcjonalności na
   Platformie, wykraczające poza zakres Usług Podstawowych;
   23. Usługodawca lub Xella – Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu
   Obrony Robotników 48 w Warszawie (02-146), wpisana do Rejestru
   Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
   Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
   Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303162, posiadająca
   NIP: 5252422430 oraz numer REGON: 141349443;
   24. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
   do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy oraz
   Usług dostępnych na Platformie;

 3. Podstawowe zasady korzystania z Platformy

  1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na
   warunkach określonych w Regulaminie Ogólnym, Regulaminie dla Klientów
   Indywidualnych, Regulaminie dla Profesjonalistów i Regulaminach Usług
   Dodatkowych.
   2. Korzystanie z Usług uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika
   postanowień Regulaminu Ogólnego oraz – w zależności od typu wybranej
   Usługi – Regulaminu dla Klientów Indywidualnych, Regulaminu dla
   Profesjonalistów, Regulaminów Usług Dodatkowych oraz innych warunków
   świadczenia Usług.
   3. Wypełniając dostępne w Platformie formularze, w szczególności podczas
   Rejestracji lub korzystania z Usług, Użytkownik ma obowiązek podać
   prawdziwe dane. Usługodawca zastrzega sobie prawo ich weryfikacji oraz
   odmowy świadczenia Usług w przypadku podania fałszywych danych przez
   Użytkownika.
   4. Korzystanie z wybranych Usług może wiązać się z koniecznością utworzenia
   Konta w ramach Platformy.
   5. Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto. Konto można utworzyć
   wyłącznie osobiście. Zabronione jest tworzenie Konta dla innego podmiotu
   z zastrzeżeniem przypadku, gdy Konto jest zakładane przez osobę
   upoważnioną do reprezentowania Profesjonalisty. Przed utworzeniem Konta
   wymagane będzie zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień
   odpowiedniego regulaminu.
   6. W celu korzystania z wybranych Usług dostępnych na Platformie, w trakcie
   Rejestracji lub logowania, może być wymagane podanie hasła lub
   jednorazowego kodu dostępu do Konta, które Użytkownik winien zachować
   w tajemnicy. Zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika jakiejkolwiek
   osobie trzeciej hasła lub jednorazowego kodu dostępu do Konta, zezwalanie

   innym na uzyskanie dostępu do własnego Konta oraz wykonywanie innych
   czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa Konta.
   7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika lub
   zablokowania Konta, jeżeli prawdziwość danych podanych przez Użytkownika
   w formularzu rejestracyjnym budzi uzasadnione wątpliwości, Użytkownik jest
   niepełnoletni lub zachodzą inne uzasadnione wątpliwości co do zgodności
   z Regulaminem Ogólnym lub przepisami prawa. O fakcie oraz przyczynach
   odmowy rejestracji lub blokady Konta Użytkownik będzie poinformowany
   przy wykorzystaniu przekazanych danych kontaktowych podanych przez
   Użytkownika podczas Rejestracji. Użytkownik w takim przypadku może
   skorzystać z procedury reklamacyjnej, opisanej w § 12 Regulaminu Ogólnego.
   8. Usługi są świadczone przez Usługodawcę w sposób ciągły, od chwili
   wywołania przez Użytkownika strony internetowej Platformy w przeglądarce
   internetowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z całością strony
   internetowej na Platformie.
   9. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się
   posługuje w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć
   w każdej chwili korzystanie z Usług.
   10. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem.
   Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki
   techniczne dostępne dla Użytkowników w celu ich zminimalizowania, opisane
   zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem
   przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Xella
   Polska sp. z o.o.” stanowiącej załącznik do Regulaminu Ogólnego.
   11. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących
   składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego,
   którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies lub inne podobne
   technologie), zawarte są w „Polityce prywatności”, dostępnej na stronie
   https://drive.google.com/file/d/1NXgNQKxJnkZ4fH_9cHdo1juHD14XaCAH/
   view?usp=sharing
   12. Usługodawca zobowiązany jest na każde żądanie Użytkownika przesłane na
   adres e-mail: info@building-companion.pl niezwłocznie:
   a. przesłać Użytkownikowi aktualną informację o szczególnych
   zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;
   b. poinformować Użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub
   danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez

   Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się
   Użytkownik;
   c. udostępnić Użytkownikowi Regulamin Ogólny w aktualnym brzmieniu
   w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
   treści Regulaminu Ogólnego za pomocą Platformy.

 4. Wymagania techniczne. Interoperacyjność treści cyfrowych

  1. 1. Użytkownik może korzystać z Platformy za pośrednictwem urządzeń
   komunikujących się z Internetem, w szczególności komputera, telefonu lub
   tabletu.
   2. W celu korzystania z Usługi, Użytkownik winien spełnić następujące
   wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem
   teleinformatycznym Usługodawcy:
   a. posiadać dostęp do sieci Internet;
   b. posiadać dostęp do powszechnie używanej przeglądarki internetowej
   (wraz z włączoną obsługą protokołu bezpiecznej transmisji danych
   SSL, obsługą Java Script, Java, a także akceptacją plików cookies)
   w aktualnej wersji.
   3. Korzystanie z oprogramowania blokującego treści obecne na stronie (typu
   AdBlock) może zakłócać lub uniemożliwić korzystanie z Usług.
   4. Zakazane jest na Platformie stosowanie wirusów, botów, robaków bądź innych
   kodów komputerowych, plików lub programów, w szczególności
   automatyzujących procesy skryptów i aplikacji oraz innych narzędzi
   potencjalnie zaburzających działalnie Platformy.

 5. Rodzaje i zakres Usług

  1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników w ramach Platformy Usługi
   Podstawowe i Usługi Dodatkowe.
   2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników w ramach niniejszego
   Regulaminu Ogólnego Usługi Podstawowe polegające na udostępnieniu
   w sieci Internet Platformy oraz przestrzeni serwerowej umożliwiających:
   a. dostęp do bazy zawierającej profile lub informacje o usługach
   Profesjonalistów;
   b. dostęp do informacji na temat Usług Dodatkowych;

   c. dostęp do Treści umieszczonych na Platformie;
   d. dostęp do Rejestracji;
   e. dostęp do formularza kontaktowego;
   f. dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych w tym
   w szczególności przeglądania artykułów,

   3. Usługodawca może świadczyć na rzecz Użytkowników Usługi Dodatkowe, na
   zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie Ogólnym,
   Regulaminie dla Klientów Indywidualnych, Regulaminie dla Profesjonalistów
   lub Regulaminach Usług Dodatkowych, po uprzednim zaakceptowaniu tych
   regulaminów. Do Usług Dodatkowych należą w szczególności, lecz nie
   wyłącznie:
   a. otrzymywanie Newslettera;
   b. pobieranie treści edukacyjnych, w szczególności Ebooków;
   c. korzystanie z Ofert, w tym z Kuponów, Pakietów Informacyjnych lub
   BC_linków;
   d. korzystanie z Panelu;
   e. komentowanie i ocenianie Ofert oraz Profesjonalistów w zakresie usług
   budowlanych, projektowych i wykończeniowych (“Opinie”);
   f. korzystanie z usługi łączenia Użytkowników z Profesjonalistami
   (Usługa Wyszukiwarka Wykonawców), w tym przesyłanie zapytań
   pomiędzy nimi.

   4. Do Usług Dodatkowych zaliczają się wszystkie Usługi, które nie zostały
   wskazane w ust. 2 powyżej jako Usługi Podstawowe.
   5. Usługi Dodatkowe mogą wymagać założenia Konta na Platformie lub
   zalogowania się przez Użytkownika do już istniejącego Konta.
   6. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwem Platformy ani nie jest
   stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami ani pomiędzy
   Użytkownikami a Profesjonalistami lub Partnerami, w szczególności
   Usługodawca nie jest reprezentantem, agentem, pełnomocnikiem Partnera ani
   Profesjonalisty na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej.

   Ebook

   7. Usługa Dodatkowa Ebook polega na przesłaniu Użytkownikowi lub
   umożliwieniu Użytkownikowi pobrania publikacji w formie pliku
   elektronicznego.
   8. Użytkownik może zamówić publikację w formie pliku elektronicznego
   poprzez kliknięcie w link dostępny na Platformie i otwarcie pliku pdf.
   9. Publikacja w formie pliku elektronicznego będzie dostępna dla Użytkownika
   od momentu kliknięcia w link, aż do czasu zamknięcia sesji na danej stronie.
   10. Użytkownik jest uprawniony do jednorazowego pobrania publikacji i
   korzystania z niej na warunkach licencji określonych poniżej lub opisanych w
   szczegółach w warunkach wskazanych przy danej publikacji.
   11. Pobrana publikacja może stanowić utwór chroniony prawem autorskim. Z
   chwilą udostępnienia publikacji Xella udziela Użytkownikowi niewyłącznej
   licencji na korzystanie z utworu do własnego użytku wewnętrznego przez czas
   nieokreślony lub wskazany przy pobraniu danej publikacji w zakresie
   jednorazowego pobrania, zapisania w pamięci komputera lub wydrukowania
   oraz sporządzenia jednej kopii zapasowej (przy czym kopia zapasowa nie
   powinna być używana równocześnie z pobraną kopią publikacji).
   12. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania
   pobranej publikacji, jej fragmentów, jej kopii, wykorzystywania publikacji w
   celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju
   modyfikacji publikacji, usuwania błędów publikacji czy podejmowania działań
   stanowiących naruszenie praw przysługujących autorom publikacji.
   13. Aktualne wymagania techniczne do pobrania publikacji w formie
   elektronicznej, o ile będą inne niż wskazane do korzystania z Platformy,
   zostaną wskazane przy pobraniu danej publikacji. Niemniej, minimalne
   wymagania techniczne do pobrania i przeglądania publikacji w formie
   elektronicznej obejmują dostęp do internetu, korzystanie z aktualnej wersji
   przeglądarki internetowej oraz korzystanie z programów obsługujących format
   .pdf.

   Opinie

   14. Użytkownik może zamieścić na Platformie Opinię, oceniając usługę wykonaną
   przez Profesjonalistę, z którego usług Użytkownik skorzystał.
   15. Użytkownik nie może zamieścić Opinii na temat Profesjonalisty ani jego
   Oferty, jeśli z jego usługi nie skorzystał, chyba że Użytkownik zamierza
   skomentować brak odpowiedzi Profesjonalisty na zapytanie Użytkownika lub
   niewłaściwą komunikację w celu ustalenia szczegółów takiej usługi.
   16. Użytkownik może zamieścić Opinię tylko, jeśli jest ona zgodna z prawdą, nie
   narusza dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich oraz spełnia
   wymagania dla Treści wskazane §9. Opinia powinna być sporządzona w
   języku polskim.

   17. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien wykonać następujące
   działania: (i) zalogować się do swojego Konta, (ii) kliknąć na profilu
   wybranego Profesjonalisty przycisk „dodaj opinię”, (iii) następnie ocenić
   współpracę, wybierając odpowiednią liczbę gwiazdek, (iv) wybrać przedmiot
   oceny i dodać komentarz na minimum 20 znaków oraz (v) dołączyć minimum
   dwa zdjęcia wykonane przez Użytkownika. Dodawane przez Użytkownika
   zdjęcia powinny obrazować inwestycję wykonaną przez Profesjonalistę, której
   dotyczy Opinia. Dodawane zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków osób
   fizycznych.
   18. Opinia zostanie opublikowana po weryfikacji i akceptacji jej Treści.
   19. Wszelkie warunki publikacji Treści (możliwość ich moderowania, udzielenie
   licencji) wskazane w §9 mają zastosowanie do Opinii.
   20. 20. Opinie zostaną niezwłocznie usunięte przez Xella w przypadku ustalenia
   przez Usługodawcę naruszenia warunków publikacji Treści wskazanych w §9
   – niezwłocznie po dokonaniu takiego ustalenia.
   21. Na żądanie Profesjonalisty lub w przypadku powstania sporu co do Treści
   zamieszonej Opinii Usługodawca może zamieścić komentarz Profesjonalisty
   do Opinii Użytkownika.

 6. Aplikacja Mobilna

  1. Xella zastrzega możliwość wprowadzenia opcji korzystania z Platformy i Usług
   oferowanych na Platformie za pomocą Aplikacji Mobilnej. W razie wprowadzenia
   takiej możliwości, o ile okaże się to niezbędne, niniejszy Regulamin Ogólny zostanie
   zmieniony, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 14 ust. 4 Regulaminu Ogólnego, aby
   odzwierciedlić wprowadzenie takiej możliwości korzystania z Platformy.
 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

  1. W celu korzystania z Usług Podstawowych dostępnych na Platformie,
   konieczna jest akceptacja Regulaminu Ogólnego, a w celu korzystania z Usług
   Dodatkowych również odpowiednich regulaminów, np. Regulaminu dla
   Klientów Indywidualnych, Regulaminu dla Profesjonalistów, Regulaminów
   Usług Dodatkowych, jeśli będą miały zastosowanie, zależnie od charakteru
   Usługi Dodatkowej.
   2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, do zawarcia pomiędzy Usługodawcą
   a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w ramach Platformy dochodzi
   w momencie wywołania strony internetowej Platformy w przeglądarce
   internetowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z całością strony
   internetowej na Platformie, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie
   Usług Platformy dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony
   internetowej Platformy.

   3. W przypadku założenia przez Użytkownika Konta, z chwilą utworzenia Konta
   dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Platformy
   opisanej szczegółowo w Regulaminie dla Klientów Indywidualnych lub
   – odpowiednio – w Regulaminie dla Profesjonalistów, zaś zakończenie
   obowiązywania umowy następuje z chwilą usunięcia Konta. Użytkownik może
   rozwiązać umowę w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości
   zawierającej żądanie usunięcia Konta na adres email:
   odo-polska@xella.com.
   4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług
   Dodatkowych określonych w odrębnych regulaminach określają postanowienia
   niniejszego Regulaminu Ogólnego, Regulaminu dla Klientów Indywidualnych,
   Regulaminu dla Profesjonalistów lub poszczególne Regulaminy Usług
   Dodatkowych.
   5. Świadczenie Usług na rzecz Użytkownika jest nieodpłatne. Skorzystanie z
   niektórych Usług może wymagać podania danych osobowych przez
   Użytkownika. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia
   z umową.
   6. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia
   umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu
   wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu.
   W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik może
   skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy
   zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy lub stanowiącego
   załącznik do niniejszego Regulaminu Ogólnego. Oświadczenie o odstąpieniu
   należy przesłać na adres e-mail info@building-companion.pl lub na adres
   Xella wskazany powyżej. Usługodawca prześle potwierdzenie otrzymania
   informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail lub adres
   korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.
   7. W przypadku założenia przez Użytkownika Konta, umowa zawarta zostaje na
   czas nieokreślony. Usługodawca może rozwiązać umowę w każdym czasie
   poprzez przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail lub numer telefonu
   przypisany do Konta oświadczenia o zakończeniu Umowy. Okres
   wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i upływa ostatniego dnia następnego
   miesiąca kalendarzowego po złożeniu oświadczenia.
   8. Umowa o świadczenie Usług w ramach Platformy może zostać rozwiązana
   przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
   a. Użytkownik złożył nieprawdziwe oświadczenie, zataił lub podał
   nieprawdziwe dane lub informacje wymagane do zawarcia lub
   wykonywania umowy, bądź też jeżeli prawdziwość oświadczeń,

   danych lub informacji podanych przez Użytkownika budzi uzasadnione
   wątpliwości;
   b. Usługodawca utraci w całości lub części uprawnienia niezbędne do
   świadczenia Usług lub z innych względów, w szczególności
   technicznych, Usługodawca utraci możliwości świadczenia Usług;
   c. zawieszono świadczenie Usług i okres zawieszenia trwa dłużej niż 14
   dni;
   d. Użytkownik dopuścił się rażącego naruszenia warunków świadczenia
   Usług określonych w Regulaminie Ogólnym, Regulaminie dla
   Klientów Indywidualnych, Regulaminie dla Profesjonalistów lub
   Regulaminie Usług Dodatkowych.

   9. W przypadku śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną umowa wygasa.
   Konto Użytkownika zostanie usunięte po otrzymaniu przez Usługodawcę
   wiarygodnych informacji o śmierci Użytkownika.
   10. Usunięcie Konta jest równoznaczne z utratą dostępu do danych za
   pośrednictwem Panelu. Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy
   o przekazanie wszelkich Treści zamieszczonych przez niego na Koncie.
   11. Usunięcie Konta nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych
   z Platformy. Po usunięciu Konta, Usługodawca przetwarza dane osobowe
   osoby, która była Użytkownikiem, w zakresie określonym w ustawie
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych przepisach prawa.

 8. Zawieszenie świadczenia Usług

  1. Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług Użytkownikowi (zablokować
   Konto) w następujących przypadkach:
   a. korzystania za pośrednictwem Konta z Platformy przez nieuprawnione
   osoby trzecie;
   b. działania lub zaniechania Użytkownika, powodującego szkodę lub
   utrudniającego bądź uniemożliwiającego świadczenie lub korzystanie
   z Usług przez innych Użytkowników, Profesjonalistów, Usługodawcę
   lub inne podmioty współpracujące z Usługodawcą;
   c. korzystania z Usług w sposób naruszający obowiązujące przepisy
   prawa, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub dobre obyczaje,
   np. poprzez zamieszczanie treści o charakterze obraźliwym,
   rasistowskim, pornograficznym itp.;

   d. działania lub zaniechania sprzecznego z celem Platformy lub w inny
   sposób wpływającego negatywnie na wizerunek lub renomę Platformy;
   e. rozsyłania niezamówionych informacji, podejmowania działań
   mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów
   komputerowych, danych lub oprogramowania bądź też dokonywania
   zmian, usuwania lub dodawania jakiegokolwiek zapisu do informacji
   osób trzecich bez ich zgody;
   f. wykorzystywania urządzeń lub oprogramowania przez Użytkownika
   niewspółpracujących z Platformą lub zakłócających jej
   funkcjonowanie;
   g. złożenia przez Użytkownika nieprawdziwego oświadczenia, zatajenia
   lub podania nieprawdziwych danych lub informacji, bądź też jeżeli
   prawdziwość oświadczeń, danych lub informacji podanych przez
   Użytkownika budzi uzasadnione wątpliwości;
   h. naruszenia w inny sposób warunków świadczenia Usług określonych
   w Regulaminie Ogólnym lub innych dokumentach związanych
   z Platformą, do których przestrzegania zobowiązał się Użytkownik.
   2. Ponadto Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług Użytkownikowi,
   jeżeli:
   a. żądanie takie zgłoszą właściwe organy, w szczególności wykonujące
   zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub
   bezpieczeństwa i porządku publicznego;
   b. Usługodawca utraci w całości lub części uprawnienia niezbędne do
   świadczenia Usług lub z innych względów, w szczególności
   technicznych, Usługodawca utraci możliwości świadczenia Usług.
   3. Wznowienie świadczenia Usług następuje nie wcześniej niż po ustaniu
   przyczyn zawieszenia. W przypadku zawieszenia świadczenia Usługi na
   podstawie ust. 1, Usługodawca może uzależnić wznowienie świadczenia Usług
   od wniosku Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy
   wykorzystaniu przekazanych danych kontaktowych Użytkownika, podanych
   we wniosku.

 9. Treści umieszczane na Platformie

  1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie Treści zamieszczane przez
   siebie na Platformie. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić zgodność
   z prawem, rzetelność i aktualność zamieszczanych przez siebie materiałów.

   2. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
   Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków
   komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów
   teleinformatycznych Usługodawcy następujących Treści:
   a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów
   teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących
   bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą
   elektroniczną;
   b. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
   c. fałszywych, mylących, wprowadzających w błąd;
   d. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne
   lub moralne, bądź też godzących w dobre obyczaje; naruszających
   zasady ochrony danych osobowych;
   e. obraźliwych lub naruszających czyjąkolwiek godność;
   f. sprzecznych z celem Platformy lub w inny sposób wpływających
   negatywnie na wizerunek lub renomę Platformy.

   3. Użytkownik, bez wyraźnej zgody Usługodawcy, nie może zamieszczać Treści
   mających na celu promowanie oferowanych przez siebie lub inne podmioty
   produktów lub usług.
   4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na
   Platformie przez Profesjonalistów i Partnerów były zgodne ze stanem
   faktycznym, aktualne, zgodne z prawdą i kompletne, jednak nie może
   zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki. Usługodawca nie
   weryfikuje na bieżąco treści materiałów pochodzących od Profesjonalistów lub
   Partnerów, w tym zawartych tamże informacji o wytwarzanych lub
   sprzedawanych przez Partnerów produktach bądź świadczonych przez
   Profesjonalistów lub Partnerów usługach oraz informacji dotyczących ofert
   promocyjnych związanych z tymi produktami lub usługami. Usługodawca
   zastrzega jednak możliwość zmiany lub usunięcia tych treści, jeśli ustali lub
   otrzyma wiadomość, że są one nieaktualne, wprowadzające w błąd,
   naruszające prawa osób trzecich lub niepoprawne (np. zawierające błędy
   językowe).
   5. Użytkownik z chwilą zamieszczenia konkretnych Treści na Platformie,
   w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi za pomocą Konta,
   udziela Usługodawcy niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na

   korzystanie z zamieszczonych przez siebie Treści, ich utrwalanie
   i zwielokrotnianie, w tym na dowolnym nośniku, dowolną techniką,
   modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie
   publiczne, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł się z nimi
   zapoznać miejscu i czasie przez siebie wybranym – w celu umożliwienia
   wykonania Usługi.
   6. Użytkownik, w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek
   roszczeń do Usługodawcy dotyczących naruszania jakichkolwiek praw do
   zamieszczonych przez Użytkownika Treści, podejmie wszelkie niezbędne
   działania, aby zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności w powyższym
   zakresie, w tym w razie potrzeby wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy
   lub przystąpi do sprawy po stronie Usługodawcy jako interwenient uboczny.
   Ponadto Użytkownik naprawi Usługodawcy na zasadach ogólnych wszelkie
   szkody powstałe po stronie Usługodawcy w związku z roszczeniami
   podmiotów trzecich dotyczących zamieszczonych przez Użytkownika Treści.
   7. Usługodawca podejmuje starania, aby opinie, które na Platformie
   zamieszczają Użytkownicy będący konsumentami o usługach
   Profesjonalistów, pochodziły wyłącznie od Użytkowników, którzy skorzystali
   z takich usług. W tym celu Użytkownik identyfikowany jest za pomocą
   podanego przez siebie numeru telefonu jako Użytkownik, który skorzystał z
   usługi połączenia z danym Profesjonalistą, o którego usłudze chce zamieścić
   opinię.
   8. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Treści Użytkownika (jej usunięcia
   lub usunięcia jej fragmentu bądź dokonania korekty), gdy:
   a. Treści zawierają zbędne dane osobowe (np. dane kontaktowe);
   b. Treści zawierają nieodpowiednie treści (np. słowa obraźliwe,
   naruszające dobra osobiste, stanowiące reklamę, niezwiązane z
   tematyką Usług);
   c. Treści są złej jakości (np. niewyraźne zdjęcia, literówki) lub zostały
   zapisane w języku innym niż polski;
   d. Użytkownik zwrócił się do Usługodawcy o uzupełnienie Treści (np. w
   trakcie rozmowy z call center poprosił o uzupełnienie jego danych w
   panelu);
   e. Użytkownik lub inna osoba zażąda usunięcia Treści ze względu na
   naruszenie jej praw (np. zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia
   chronionego prawami autorskimi osoby trzeciej).

 10. Dane osobowe

  1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w niniejszym
   Regulaminie Ogólnym oraz w dokumencie „Polityka prywatności“ jest dostępny na
   stronie

   https://drive.google.com/file/d/1NXgNQKxJnkZ4fH_9cHdo1juHD14XaCAH/view?u
   sp=sharing

 11. Przerwy techniczne w działaniu Platformy

  1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności
   Platformy (lub jej poszczególnych funkcjonalności) i Usług. Usługodawca jest
   uprawniony do przerw lub ograniczeń w dostępności Platformy i korzystaniu
   z Usług, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
   a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji
   sprzętu lub oprogramowania;
   b. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub
   zaniechania osób trzecich).

   2. Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia
   Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone
   przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie
   odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji technicznej w Konto w celu
   usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy lub problemów
   w funkcjonowaniu Konta lub innej Usługi.

 12. Postępowanie reklamacyjne

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakłóceń w funkcjonowaniu Platformy lub
   świadczeniu Usług można składać w szczególności poprzez pocztę
   elektroniczną na adres:
   info@building-companion.pl lub pocztą tradycyjną na adres Xella.
   2. Składana przez Użytkownika reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   a. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
   b. datę i godzinę jego wystąpienia,
   c. oznaczenie Użytkownika (jego imię, nazwisko, adres
   korespondencyjny lub adres e-mail).

   3. Jeśli reklamacja zawierać będzie braki, w stosunku do wymogów określonych
   w ust. 2, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

   W przypadku nieusunięcia braków lub niemożności skontaktowania się ze
   składającym reklamację ze względu na brak danych kontaktowych, reklamacja
   zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, jeśli brak informacji całkowicie
   uniemożliwia prowadzenie postępowania reklamacyjnego.
   4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpływu do
   Usługodawcy. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany przez
   Usługodawcę o wyniku jej rozpatrzenia na adres korespondencyjny lub adres
   e-mail wskazany w reklamacji. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację
   w ww. terminie uznaje się za uznanie reklamacji.

 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. W razie sporu z Usługodawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich
   praw, Użytkownik będący konsumentem poza tradycyjną drogą sądową ma
   możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
   i dochodzenia roszczeń. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów
   rozpatrywania reklamacji konsumenckich i dochodzenia konsumenckich
   roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach
   oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
   konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
   ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   Ważne informacje można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu
   Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
   2. W przypadku powstania sporu z udziałem konsumenta pozasądowemu jego
   rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest
   dostępna pod adresem:
   http://ec.europa.eu/consumers/odr/https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ind
   ex.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
   3. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy na potrzeby kontaktu w związku z
   ODR to info@building-companion.pl. Skorzystanie z pozasądowych
   sposobów rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny i może mieć
   miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
   Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez
   Usługodawcę zgody na udział w danym pozasądowym postępowaniu. Zapis
   ten nie wyklucza uprawnienia stron do poddania ewentualnego sporu pod
   rozstrzygnięcie sądów powszechnych.
 14. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Ogólny udostępniony jest nieodpłatnie na Platformie. Treść
   Regulaminu Ogólnego jest udostępniana przed zawarciem umowy
   o świadczenie Usług. Treść Regulaminu Ogólnego może również zostać
   utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku
   lub pobranie w każdej chwili ze strony buildingcompanion.pl.
   2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Ogólnym mają zastosowanie
   przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
   elektroniczną, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy
   prawa.
   3. Wątpliwości dotyczące treści Regulaminu Ogólnego należy rozstrzygać
   w sposób zapewniający zgodność Regulaminu Ogólnego z bezwzględnie
   obowiązującymi przepisami prawa.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Ogólnego lub innych
   warunków świadczenia Usług, w tym zmiany treści cyfrowej lub usługi
   cyfrowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące
   przepisy, w następujących przypadkach:
   a. w razie potrzeby wprowadzenia zmian technicznych lub
   funkcjonalnych Platformy lub Usług lub wprowadzenia nowych Usług,
   b. implementacji zmian wymuszonych zmianami w przepisach prawa,
   c. poprawa bezpieczeństwa serwisu lub Użytkowników,
   d. poprawa ochrony prywatności Użytkowników,
   e. wykonanie obowiązków nałożonych przez organy państwa,
   f. konieczność dostosowania Regulaminu Ogólnego do zaleceń, nakazów,
   orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji
   uprawnionych władz publicznych,
   g. usprawnienie realizacji Usług i obsługi Użytkowników,
   h. zapobieganie nadużyciom związanym z korzystaniem z Usług lub
   Platformy,
   i. zmiany w zakresie sposobu udostępniania świadczeń Użytkownikom,

   j. zmiany redakcyjne, w tym konieczność usunięcia niejasności, błędów
   lub omyłek pisarskich,
   k. zmiany danych adresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych,
   adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie
   Ogólnym.

   Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu Ogólnego lub innych
   warunków świadczenia Usług, może zakończyć korzystanie z Usług,
   w tym rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta. Korzystanie przez
   Użytkownika z Platformy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie
   Ogólnym lub innych warunkach świadczenia Usług i udzieleniu
   odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nimi oraz rezygnację z Usług,
   oznacza ich akceptację.
   5. Integralną część niniejszego Regulaminu Ogólnego stanowią następujące
   załączniki:
   a. „Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem
   przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
   Xella Polska sp. Z o.o.”.
   b. “Formularz odstąpienia od umowy”.

 15. Załącznik do Regulaminu Ogólnego

  1. Załącznik do Regulaminu Ogólnego
   Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez
   Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Xella Polska sp. z o.o.

   Xella Polska Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący platformę internetową Building
   Companion informuje o następujących zagrożeniach związanych z korzystaniem przez
   Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną:
   1. możliwość działania złośliwego (szkodliwego) oprogramowania (m.in.
   „robaki”, „konie trojańskie”);
   2. ryzyko złamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych
   informacji, w tym w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych
   wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
   3. ryzyko złamania lub obejścia systemu kryptograficznego, a w konsekwencji
   możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji dotyczących
   Użytkownika;
   4. ryzyko wyłudzenia informacji (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych
   wiadomości elektronicznych przypominających autentyczne w celu pozyskania
   osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika;
   5. ryzyko wykorzystania programu komputerowego, którego zadaniem jest
   przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci
   (spyware);
   6. ryzyko naruszania praw autorskich Użytkownika, w tym do Treści poprzez ich
   nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy Użytkownika;
   7. możliwość otrzymania niezamówionej informacji handlowej przekazywanej
   drogą elektroniczną (spam).

   Załącznik do Regulaminu Ogólnego

   FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   Do:
   Xella Polska sp. z o.o.
   ul. Komitetu Obrony Robotników 48
   02-146 Warszawa
   [adres email Xella]

   Ja ................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o
   świadczenie usług na podstawie Regulaminu Ogólnego Platformy Building Companion,
   zawartej w dniu .....................

   ....................................................................................
   [data, podpis i adres email lub adres do korespondencji składającego oświadczenie]