Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji GP s.c. Monika i Paweł Błażejewscy

Świdnica, lubuskie

Paweł Błażejewski

Paweł Błażejewski

Właściciel firmy

Opis

Zaprojektujemy i wybudujemy Twój dom For­mu­ła „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” to po­dej­ście, które wy­róż­nia nasze biuro pro­jek­to­we, a Tobie po­zwa­la za­osz­czę­dzić czas i nerwy. Bu­do­wa domu to od­waż­ny krok, ale i czę­sto skom­pli­ko­wa­ny pro­ces. Wybór ide­al­ne­go pro­jek­tu i za­ufa­nej, rze­tel­nej firmy bu­dow­la­nej wiąże się z ogrom­nym stre­sem oraz wy­dat­kiem. Dla­te­go wy­cho­dząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom, stwo­rzy­li­śmy for­mu­łę „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” skie­ro­wa­ną do klien­tów in­dy­wi­du­al­nych. Z nami stwo­rzysz je­dy­ny i nie­po­wta­rzal­ny pro­jekt domu, który speł­ni Twoje ocze­ki­wa­nia oraz do­pro­wa­dzisz in­we­sty­cję do końca szyb­ko, spraw­nie i bez­pro­ble­mo­wo.
10 lat na rynku
1 pracownik

Usługi

Miejscowość: Świdnica, obszar wykonywania usług: 30 km

Opinie klientów

Paweł

jesień 2020

Panowie to Profesjonaliści. Oboje z uprawnieniami do projektowania i prowadzenia robót. Pomogli nam z adaptacją projektu, zostali kierownikiem budowy, a następnie wybudowali dom do stanu surowego zamkniętego. Pełna usługa w jednym miejscu . Rzadkość. Polecam!