Naszym nadrzędnym celem jest ochrona Państwa danych osobowych i przestrzeganie właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych wyjaśniamy, jakie informacje (w tym dane osobowe) są przez nas przetwarzane w związku z Pana/Pani odwiedzinami na naszej witrynie internetowej i wykorzystywaniem naszej oferty cyfrowej („Witryna Internetowa”).

Niniejsze dokumenty obowiązują od dnia 1 listopada 2023 r.

Polityka prywatności dla Klientów Indywidualnych
Polityka prywatności dla Profesjonalistów
Polityka prywatności Building Companion
Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Celach Marketingowych
 1. Postanowienia wstępne

  1. W zakresie przetwarzania danych osobowych zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, w szczególności z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).
 2. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

  1. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Xella Polska sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, odo-polska@xella.com. Wszelkie użyte w niniejszej informacji wyrażenia typu „my”, „nas” itp. oznaczają odniesienia do powyższego podmiotu.
 3. Jakie dane przetwarzamy?

  1. W związku z założeniem i utrzymywaniem konta na platformie Building Companion, publikowaniem informacji na profilu Profesjonalisty na platformie Building Companion oraz udostępnianiem innych usług na tej platformie do korzystania przetwarzamy Państwa dane osobowe, zarówno w sytuacji, gdy jesteście Państwo użytkownikami platformy działającymi w imieniu własnym (jako przedsiębiorcy), jak i gdy działacie Państwo jako reprezentanci przedsiębiorców: 

   • wszelkie informacje przekazane nam w trakcie nawiązywania relacji lub wymagane przez nas od Państwa (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, kod i siedziba firmy, profil działalności, adres email, numer telefonu); 
   • wszelkie informacje dotyczące Państwa przetwarzane przez nas w związku z utrzymywaniem konta użytkownika na platformie Building Companion, świadczeniem usług i wykonywaniem umów zawartych przez nas z Państwem (np. szczegółowe informacje o posiadanych certyfikatach, odbytych szkoleniach, wykonanych budowach, dostępności terminów do wykonania, obszar świadczenia usług, treści zapytań użytkowników platformy i Państwa odpowiedzi, wizerunek (zdjęcia z placów budów);
   • wszelkie inne informacje o Państwu wynikające z nawiązanego z nami lub przez nas kontaktu;
   • informacje pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry spółek lub jednoosobowych działalności gospodarczych, obejmujące formę działalności, jej przedmiot, datę rozpoczęcia działalności, miejsce prowadzenia działalności, status firmy (czy działa czy jest w stanie likwidacji lub upadłości), sposób reprezentacji, osoby uprawnione do reprezentacji; 
   • Państwa aktywność na platformie Building Companion (np. kompletność profilu, ilość logowań i ich częstotliwość);
   • W zakresie dozwolonym prawem możemy uzupełniać wyżej wymienione dane o dane osobowe przekazywane przez osoby trzecie lub wynikające z analizy danych już posiadanych przez nas. Dane takie mogą obejmować np. informacje o ocenie jakości wykonanych przez Państwa usług, opinie klientów.
 4. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe:


   (i) na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy zawartej z Państwem: w celu wykonania umowy o świadczenie usług, a także w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   (ii) na podstawie przesłanki niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): 

   • w celu wykonywania umów, w wykonaniu których reprezentujecie Państwo przedsiębiorcę;
   • w celu wykrywania oszustw lub zapobiegania przestępstwom;
   • zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych;
   • archiwizacji dokumentów;
   • prowadzenia analiz i statystyk biznesowych;
   • realizacji wewnętrznych procesów grupowych administrowania danymi;
   • zarządzania naszą działalnością gospodarczą i jej dalszym rozwojem, w tym zarządzania ryzykiem;
   • nawiązania lub utrzymania relacji biznesowej;
   • prowadzenia działań marketingowych, w tym przekazywania informacji o naszych ofertach handlowych, przesyłania informacji o promocjach, programach, konkursach, wydarzeniach, produktach, ankietach, szkoleniach, webinariach oraz usługach;
   • zapewnienia rozliczalności (wykazanie przez Xella Polska spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);
   • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
   • umożliwienia Państwu uzyskania treści wytworzonych przez Państwa w trakcie korzystania z usług.

   (iii) w przypadku wyrażenia zgody przez Państwa i w zakresie nie objętym uzasadnionym interesem – w celach marketingowych, w tym przekazywania informacji o ofertach handlowych, przesyłania informacji o promocjach, programach, konkursach, wydarzeniach, produktach, ankietach, szkoleniach, webinariach oraz usługach oferowanych przez Xella Polska (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


   Możemy także przetwarzać Państwa dane w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi. Przetwarzanie to odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
   Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie związanym z korzystaniem z naszych witryn internetowych są dostępne pod adresem https://drive.google.com/file/d/1NXgNQKxJnkZ4fH_9cHdo1juHD14XaCAH/view?usp=sharing

   W zakresie, w jakim mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, chcemy wskazać że: 
   - wyrażenie zgody jest dobrowolne; 
   - udzielona zgoda może zostać w dowolnej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
    

 5. Czy przekazanie danych jest obowiązkowe?

  1. Warunkiem założenia i utrzymywania konta oraz udostępniania profilu na platformie Building Companion jest podanie danych wskazanych w formularzach rejestracyjnych jako wymagane.

   Brak podania tych danych może skutkować brakiem możliwości założenia lub utrzymania konta lub profilu na platformie Building Companion. Warunkiem korzystania z pełnego zakresu funkcji Usługi łączenia Klientów z Profesjonalistami (Wyszukiwarka Wykonawców) jest podanie przez Państwa szczegółowych informacji dotyczących zakresu oferowanych usług, dostępności czasowej oraz obszaru świadczonych usług

   Brak podania tych danych może skutkować brakiem możliwości skorzystania przez Państwa z Usługi łączenia Klientów z Profesjonalistami.


   Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

 6. Kto posiada dostęp do danych osobowych?

  1. Zależnie od kategorii danych osobowych, dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują jedynie właściwe działy / jednostki organizacyjne Xella. Zależnie od koncepcji zarządzania rolami / prawami, dostęp do danych osobowych ograniczony jest do funkcji i zakresu niezbędnego do odpowiedniego celu przetwarzania. O ile (i w zakresie, w jakim) zezwala na to prawo, możemy przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom spoza naszej spółki. Tacy odbiorcy zewnętrzni mogą obejmować: 


   I. spółki powiązane w ramach grupy Xella, którym możemy przekazywać dane osobowe w celu grupowych procesów wewnętrznego administrowania danymi; 
   II. usługodawców, którzy – na podstawie odrębnie zawartych z nami umów – świadczą określone usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych (takie jak usługi IT, obsługa call center, wysyłanie wiadomości email), a także zatwierdzonych podwykonawców naszych usługodawców; 
   III. podmioty prywatne lub publiczne, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie nałożonego na nas obowiązku prawnego; 
   IV. użytkowników platformy Building Companion, na przekazanie którym danych osobowych wyrazicie Państwo zgodę lub do przekazania danych którym będziemy uprawnieni na podstawie zawartej z nami umowy lub prawnie uzasadnionego interesu wynikającego z treści świadczonej usługi;
   V. inni odbiorcy, tacy jak poczta, firmy kurierskie i przewozowe.

 7. Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

  1. W trakcie relacji z Państwem nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji  w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości, osoby, których dane dotyczą, otrzymają od nas stosowną odrębną informację zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi. Profilujemy Państwa dane w celu ułożenia kolejności wyświetlania wykonawców poszukiwanych przez użytkowników Platformy.
 8. Czy dane są przekazywane do państw nienależących do UE/EOG?

  1. Dane osobowe są przetwarzane jedynie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; nie zamierzamy przenosić danych osobowych do innych krajów. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku przetwarzania danych za pomocą Google Analytics, może dojść do przekazania danych poza EOG. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w Ogólnej polityce prywatności.
 9. Jak długo są przechowywane Państwa dane?

  1. 1. Państwa dane przechowywane są przez okres korzystania przez Państwa z naszych usług lub reprezentowania przez Państwa przedsiębiorcy w związku z korzystaniem przez niego z naszych usług, w tym utrzymywaniem konta i profilu na platformie Building Companion.


   2. Po zakończeniu świadczenia wszystkich usług dane osobowe mogą być przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. przez czas trwania postępowania reklamacyjnego lub sądowego, czas archiwizacji danych ze względu na konieczność wykazania spełnienia obowiązków prawnych, istnienie Państwa uprawnienia do odebrania treści wytworzonych przez Państwa) oraz tak długo, jak długo interes osoby, której dane dotyczą, wymagający zaprzestania dalszego przetwarzania danych, nie ma charakteru nadrzędnego. Do przechowywania danych bez prawnie uzasadnionego interesu możemy być zobowiązani prawnie, np. ustawowym obowiązkiem zachowania danych. Z chwilą, gdy dane osobowe przestają spełniać cel, w którym zostały zgromadzone lub w którym były przetwarzane, lub gdy ich przechowywanie nie jest już zgodne z prawem, usuwamy dane osobowe bez konieczności działania ze strony osoby, której dane dotyczą. 


   2. Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia przez Państwa zgody lub poinformowania nas w inny sposób, że nie chcą już Państwo otrzymywać od nas informacji.


   3. Jeśli prawo zobowiązuje nas do przechowywania danych osobowych, dane zatrzymujemy do końca obowiązującego okresu przechowywania danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych ma na celu wyłącznie zapewnienie zgodności z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych, dostęp do takich danych jest zazwyczaj ograniczony do przypadków, w których taki dostęp jest niezbędny w celu spełnienia wymogu przechowywania danych. 

 10. Jakie są prawa Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

  1. Przysługuje Państwu prawo: 

   • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 
   • do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO); 
   • do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO); 
   • do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO); 
   • do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 
   • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). 


   Powyższe prawa mogą być dochodzone w stosunku do nas, np. poprzez przekazanie nam zawiadomienia z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na początku niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych.

   Ponadto możecie Państwo złożyć do właściwego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 77 RODO). Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych są dostępne w Ogólnej polityce prywatności oraz pod adresem https://drive.google.com/file/d/1NXgNQKxJnkZ4fH_9cHdo1juHD14XaCAH/view?usp=sharing