Naszym nadrzędnym celem jest ochrona Państwa danych osobowych i przestrzeganie właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych wyjaśniamy, jakie informacje (w tym dane osobowe) są przez nas przetwarzane w związku z Pana/Pani odwiedzinami na naszej witrynie internetowej i wykorzystywaniem naszej oferty cyfrowej („Witryna Internetowa”).

Niniejsze dokumenty obowiązują od dnia 1 listopada 2023 r.

Polityka prywatności dla Klientów Indywidualnych
Polityka prywatności dla Profesjonalistów
Polityka prywatności Building Companion
Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Celach Marketingowych
 1. Polityka prywatności Building Companion

  1. Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych klientów i użytkowników ma dla nas najwyższy priorytet.

   Działamy zgodnie z przepisami  o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Unii Europejskiej, polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (UODO)  i innych odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.

   W niniejszej klauzuli informacyjnej przedstawiamy, jakie informacje (w tym dane osobowe) przetwarzamy w czasie Państwa wizyty i korzystania ze wskazanej powyżej strony internetowej („Strona internetowa”) i dostępnych przez nią usług.

   Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie strony internetowej i innych materiałów internetowych
    

 2. Kwestie ogólne

  1. 1. Administrator
   W spółce Xella Polska sp. z o.o. bardzo poważnie traktujemy kwestie ochrony danych osobowych oraz nasze obowiązki w tym zakresie. Przepisy prawne wymagają pełnej przejrzystości w kwestii przetwarzania danych osobowych. Tylko jeśli Państwo jako osoba, której dane dotyczą, uważają, że przetwarzanie danych osobowych jest przejrzyste i wiarygodne, można uznać, że otrzymali Państwo wystarczające informacje o zamiarze, celu i zakresie przetwarzania danych. W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności przedstawia szczegółowo, jakie dane osobowe przetwarzamy w czasie korzystania z naszej strony internetowej building-companion.pl lub innych podstron do niej odsyłających lub naszych innych materiałów w sieciach społecznościowych bądź też usług dostępnych na naszej stronie. 

   Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, tj. „administratorem” 
   w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (UODO)  i innych odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych jest:

   Xella Polska sp. z o.o.
   ul. Komitetu Obrony Robotników 48
   02-146 Warszawa
   +48 22 573 20 00
   odo-polska@xella.com

   - zwana dalej „administratorem” lub „my” -
    
   Należy pamiętać, że linki na naszej stronie internetowej mogą odsyłać do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas, lecz przez podmioty zewnętrzne. Linki te są wyraźnie oznaczone lub wskazane poprzez zmianę adresu w przeglądarce. Nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych ani za bezpieczne traktowanie Państwa danych osobowych przez operatorów innych stron internetowych. 

   2. Definicje
   2.1. Przepisy RODO
   Dla celów niniejszej Polityki Prywatności stosujemy terminy podane w treści RODO. Definicje te 
   (art. 4 RODO) znajdują się na przykład na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

   2.2. Pliki cookies
   Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu, kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową i są tam odczytywane. Zawierają one kombinacje liter i cyfr, które umożliwiają na przykład rozpoznanie użytkownika i odpowiednich ustawień, gdy użytkownik ponownie odwiedza stronę internetową, na której zapisano pliki cookies; pozwalają one również, aby użytkownik pozostał zalogowany na koncie klienta a służą do statystycznej analizy niektórych zachowań użytkowników. Informacje na temat gromadzonych plików cookies i sposobów ich wykorzystania znajdują się w Polityce dotyczącej plików cookies 

   2.3. Kategorie danych osobowych
   Odniesienia w niniejszej Polityce Prywatności do kategorii przetwarzanych danych osobowych obejmują w szczególności następujące dane: dane podstawowe (np. imię i nazwisko, adres), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numery telefonu, usługi komunikatorów internetowych), dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, materiały wideo, zawartość dokumentów/plików), dane dotyczące umów (np. przedmiot, warunki, kategorie klientów), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności, korzystanie z usług innych dostawców usług płatniczych), dane dotyczące użytkowania (np. informacje dotyczące przebiegu odwiedzin na naszej stronie internetowej, korzystanie z niektórych treści, czas dostępu), a także dane o połączeniu (np. dane dotyczące urządzenia, adresy IP, adres URL strony odsyłającej). 

   3. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych
   Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy zezwala na to prawo i wyłącznie w dozwolonym zakresie. Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko w określonych poniżej przypadkach. Dane osobowe są chronione przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (np. pseudonimizacja, szyfrowanie). 

   Za wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z przepisami prawa jesteśmy zobowiązani do przechowywania lub przekazywania danych osobowych osobom trzecim, decyzja dotycząca zakresu przechowywanych danych osobowych i okresu ich przechowywania oraz zakresu ich ujawniania uzależniona jest od cech odwiedzanej strony internetowej.

   4. Okres przechowania danych
   Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z chwilą osiągnięcia celu przetwarzania lub jego wygaśnięcia z innego powodu bądź z upływem wymaganego okresu przechowywania, chyba że dalsze przechowywanie danych jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy. W przypadku korzystania przez nas z plików cookies, które nie są niezbędne do udostępnienia żądanej usługi, informujemy o okresie przechowywania tych plików cookies w Polityce dotyczącej plików cookies 

   5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach oraz profilowanie
   Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach zgodnie z art. 22 ust.  1 i 4 RODO, w tym profilowania w celu wydania takiej decyzji. W zakresie, w jakim dochodzi do profilowania (w innych przypadkach niż w celu podjęcia zautomatyzowanej decyzji), informujemy o tym w politykach prywatności określonych usług.

   6. Prawa osoby, której dane dotyczą
   Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Państwu prawo dostępu / prawo do informacji zgodnie 
   z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, prawo do wyrażenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). 

   Organem odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru jest:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   Skargę można także wnieść do każdego innego organu nadzorczego odpowiadającego za ochronę danych osobowych. 

   7. Obowiązki informacyjne administratora
   Informujemy o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych bądź ograniczeniu przetwarzania dokonanych zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Informujemy o tych odbiorcach osobę, której dane dotyczą, jeżeli tego zażąda.

   8. Obowiązek podania danych osobowych
   O ile zapisy w części II i III poniżej, które określają odpowiednie podstawy prawne, nie stanowią inaczej, nie są Państwo zobowiązani do podania nam swoich danych osobowych. Jednakże, w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dane osobowe są niezbędne do wykonania lub zawarcia umowy. W przypadku niepodania wymaganych danych, nie będziemy w stanie wykonać lub zawrzeć umowy.  

   9. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody
   Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

   Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że wycofanie dotyczy przetwarzania, które ma nastąpić po wycofaniu. Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie zawiadomienia pocztą zwykłą lub elektroniczną. 

   W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych chyba, że dalsze przetwarzanie wynika z przepisów prawa. W przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w zakresie objętym wycofaną zgodą.

   Podmiotem, do którego należy wnieść sprzeciw wobec przetwarzania i/lub przesłać zawiadomienie o wycofaniu zgody jest:

   Xella Polska sp. z o.o.
   ul. Komitetu Obrony Robotników 48
   02-146 Warszawa
   +48 22 573 20 00
   odo-polska@xella.com
    

 3. Przetwarzanie danych osobowych w czasie korzystania ze strony internetowej i usług na niej oferowanych

  1. Korzystanie z naszej strony internetowej oraz jej funkcji i możliwości wymaga co do zasady przetwarzania określonych danych osobowych. 

   1.  Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych
   Cel przetwarzania: W przypadku odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z niej wyłącznie w celach informacyjnych, czyli bez korzystania z dodatkowych funkcji lub możliwości, takich jak formularz kontaktowy lub wtyczki mediów społecznościowych, automatycznie zbieramy dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności i optymalizacji strony internetowej oraz bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. 
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   Kategorie danych osobowych: dane o połączeniu, dane dotyczące użytkowania
   Odbiorca danych osobowych: dostawca usług IT. W zakresie wykorzystanych narzędzi analitycznych zobacz informację zawartą w punkcie 2 i 3.
   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? Nie zamierzamy przekazywać danych do państw trzecich. W zakresie wykorzystanych narzędzi analitycznych zobacz informację zawartą w punkcie 2 i 3.
   Czy przechowujemy informacje na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody lub czy odczytujemy takie informacje? Nie

   2. Google Analytics 4 z włączoną funkcją Google Signals
   Cel przetwarzania: Analiza zachowań użytkowników w ramach strony Building Companion, w celach statystycznych i analitycznych. Dane statystyczne i analityczne możemy wykorzystywać do dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań. 
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
   Kategorie danych osobowych: dane dotyczące użytkowania strony Building Companion (w tym przeglądane podstrony, czas spędzony na stronie, przewijanie strony, realizacja zdarzeń), dane o połączeniu, IP adres, informacje o urządzeniu (w tym identyfikowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń), systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z których korzysta użytkownik, identyfikator Google ID, ilość ruchu na stronie i jego źródło, raporty demograficzne i zainteresowań, lokalizacja, konwersje.
   Odbiorca danych osobowych: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia. 
   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? Dane mogą być w niektórych przypadkach przekazywane do USA (zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z 10.07.2023 w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w związku z przyjętymi „Ramami ochrony danych UE-USA” oraz decyzją Komisji Europejskiej (UE) 2021/914 – Standardowe klauzule umowne)
   Czy przechowujemy informacje na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody lub czy odczytujemy takie informacje? Tak.

   3. Google Remarketing
   Cel przetwarzania: Pseudonimizowana analiza udokumentowanej aktywności na naszej stronie podczas przeglądania stron oraz wyświetlanie spersonalizowanych reklam na stronach sieci partnerskiej Google.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
   Kategorie danych osobowych: dane dotyczące użytkowania, dane o połączeniu 
   Odbiorca danych osobowych: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia. 
   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? Dane mogą być w niektórych przypadkach przekazywane do USA (zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z 10.07.2023 w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w związku z przyjętymi „Ramami ochrony danych UE-USA” oraz decyzją Komisji Europejskiej (EU) 2021/914 – Standardowe klauzule umowne)
   Czy przechowujemy informacje na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody lub czy odczytujemy takie informacje? Tak.

   4. W przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu (za pośrednictwem maila, telefonu)
   Cel przetwarzania: Odpowiedź na żądanie przesłane mailem lub odpowiedź na prośbę o oddzwonienie.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (udzielenie odpowiedzi na podniesione pytanie); art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeżeli żądanie dotyczy dotychczasowej umowy lub zawarcia nowej umowy); 
   Kategorie danych osobowych: dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane 
   o połączeniu oraz, w odpowiednich przypadkach, dane dotyczące umów
   Odbiorca danych osobowych:  Dane mogą być w niektórych przypadkach przekazywane podmiotom powiązanym w ramach grupy Xella. W zakresie wykorzystanych narzędzi analitycznych zobacz informację zawartą w punkcie 2 i 3. 
   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? Nie zamierzamy przekazywać danych do państw trzecich. W zakresie wykorzystanych narzędzi analitycznych zobacz informację zawartą w punkcie 2 i 3.
   Czy przechowujemy informacje na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody lub czy odczytujemy takie informacje? Nie

   5. Żądanie dotyczące materiałów reklamowych lub ofert cenowych
   Cel przetwarzania: Przesłanie na żądanie materiałów reklamowych oraz przygotowanie i wysyłka ofert cenowych.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przesłanie lub przekazanie informacji lub żądanych materiałów); art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeżeli żądanie dotyczy dotychczasowej umowy lub zawarcia nowej umowy)
   Kategorie danych osobowych: dane podstawowe, dane kontaktowe, dane o połączeniu oraz, 
   w odpowiednich przypadkach, dane dotyczące umów
   Odbiorca danych osobowych: Dane mogą być w niektórych przypadkach przekazywane podmiotom powiązanym w ramach grupy Xella; dostawcom usług pocztowych. W zakresie wykorzystanych narzędzi analitycznych zobacz informację zawartą w punkcie 2 i 3.
   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? Nie zamierzamy przekazywać danych do państw trzecich. W zakresie wykorzystanych narzędzi analitycznych zobacz informację zawartą w punkcie 2 i 3. 
   Czy przechowujemy informacje na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody lub czy odczytujemy takie informacje? Nie

   6. Opinie i treści
   Cel przetwarzania: Umożliwienie publikacji treści dostarczanych przez użytkowników Platformy, w tym wyrażenia i umieszczenia opinii nt. usług i wykonawców.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (weryfikacja i moderowanie opinii zamieszczonych przez użytkowników platformy Building Companion); art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
   Kategorie danych osobowych: dane podstawowe, dane kontaktowe, dane o połączeniu, dane dotyczące treści oraz, w odpowiednich przypadkach, dane dotyczące umów
   Odbiorca danych osobowych: Dane mogą być w niektórych przypadkach przekazywane podmiotom powiązanym w ramach grupy Xella. W zakresie wykorzystanych narzędzi analitycznych zobacz informację zawartą w punkcie 2 i 3.
   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? Nie zamierzamy przekazywać danych do państw trzecich. W zakresie wykorzystanych narzędzi analitycznych zobacz informację zawartą w punkcie 2 i 3. 
   Czy przechowujemy informacje na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody lub czy odczytujemy takie informacje? Nie

   7. Newsletter, e-book oraz inne treści do pobrania
   Cel przetwarzania: Umożliwienie pobrania publikacji i materiałów przygotowanych przez Xella.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (pobieranie udostępnionych materiałów); art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
   Kategorie danych osobowych: dane podstawowe, dane kontaktowe, dane o połączeniu oraz, w odpowiednich przypadkach, dane dotyczące umów
   Odbiorca danych osobowych: Dane mogą być w niektórych przypadkach przekazywane podmiotom powiązanym w ramach grupy Xella. W zakresie wykorzystanych narzędzi analitycznych zobacz informację zawartą w punkcie 2 i 3.
   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? Nie zamierzamy przekazywać danych do państw trzecich. W zakresie wykorzystanych narzędzi analitycznych zobacz informację zawartą w punkcie 2 i 3. 
   Czy przechowujemy informacje na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody lub czy odczytujemy takie informacje? Nie

   8. Usługa Usercentrics
   Cel przetwarzania: udokumentowanie uzyskania zgody na stosowanie plików cookie.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (udokumentowanie uzyskania zgody). 
   Kategorie danych osobowych: dane dotyczące użytkowania, dane o połączeniu.
   Odbiorca danych osobowych: Dane udostępniane są dostawcy usługi przechowywania zgód na korzystanie z plików cookies. 
   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? Nie zamierzamy przekazywać danych do państw trzecich. W zakresie, w jakim dostawca usługi korzysta z usług Google Cloud, dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych (zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z 10.07.2023 w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w związku z przyjętymi „Ramami ochrony danych UE-USA” oraz decyzją Komisji Europejskiej (EU) 2021/914 – Standardowe klauzule umowne). 
   Czy przechowujemy informacje na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody lub czy odczytujemy takie informacje? Nie

   9. Pozostałe cele przetwarzania danych osobowych

   Przetwarzamy dane osobowe ewentualnie zawarte w plikach dziennika, aby umożliwić korzystanie z naszej strony; przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z prowadzeniem naszej strony.
   Możemy także przetwarzać dane w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi; przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
   W niezbędnym zakresie przetwarzamy dane osobowe  dla celów realizacji uzasadnionych interesów naszej spółki lub osób trzecich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes może obejmować:
   zgłaszanie lub odpieranie roszczeń prawnych;
   zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń;
   zarządzanie naszą działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem;
   grupowe procesy wewnętrznego administrowania danymi;
   zapewnianie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych;
   prowadzenie działań marketingowych, w tym przekazywanie informacji o naszych lub naszych partnerów produktach, usługach, ofertach, organizowanych wydarzeniach, konkursach i promocjach;
   prowadzenie działań analitycznych i statystycznych;
   archiwizacja danych.
    

 4. Informacje dotyczące stron zewnętrznych Xella
   

  1. Strona na Facebooku (w tym narzędzia: Facebook Pixel i API Konwersji) / dane o stronie


   Cel przetwarzania: Obsługujemy stronę dotyczącą naszej spółki pod adresem https://www.facebook.com/BuildingCompanion  („strona na Facebooku”) oraz umożliwiamy przejście na tą stronę z naszej strony internetowej. W przypadku odwiedzania
   i korzystania z naszej strony na Facebooku, Xella przetwarza dane osobowe użytkowników dla celów umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności tego kanału oraz komunikacji z Xella, zaś Facebook może prowadzić analizę Państwa aktywności jako użytkowników i przekazywać w ten sposób pozyskane informacje („dane na potrzeby statystyk stron”).

   Korzystamy z danych na potrzeby statystyk stron dla celów optymalizacji ekonomicznej, dla zapewnienia wyglądu materiałów internetowych dostosowanego do aktualnych potrzeb oraz dla dostosowania wyświetlanych reklam do zainteresowań użytkowników. Za pomocą Facebook Pixel Xella może śledzić skuteczność reklam umieszczanych na stronie na Facebooku, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani ze strony na Facebooku na stronę Building Companion. 

   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie zgody na używanie plików cookies

   Kategorie danych osobowych: dane podstawowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane o połączeniu

   Odbiorca danych osobowych: Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia („Facebook“) (działając w charakterze współadministratora – najważniejsze postanowienia umowy znajdują się pod adresem http:// www.facebook.com/legal/controller_addendum). Współadministrowanie dotyczy dostarczania zindywidualizowanych lub odpowiednich reklam, a także ich optymalizacji oraz dostarczania informacji handlowych (art. przez Messengera).

   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? W indywidualnych przypadkach, do USA i innych państw trzecich (na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) oraz na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO)).

   Czy przechowujemy informacje na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody lub czy odczytujemy takie informacje? Nie

   Prawa osoby, której dane dotyczą: Obowiązkiem Facebooka jest zabezpieczenie i realizacja Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą. Facebook podaje informacje na temat Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą pod adresem

    https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data . Można również skontaktować się z nami w sprawie dochodzenia swoich praw, a my niezwłocznie przekażemy takie żądanie do Facebooka. 

    

   Strona na Instagramie / dane o stronie


   Cel przetwarzania: Założyliśmy stronę o naszej spółce na platformie „Instagram” spółki Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia („Facebook”) pod adresem https:// www.instagram.com/building_companion/. Kiedy użytkownik wchodzi na tę stronę, Xella przetwarza jego dane osobowe dla celów umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności tego kanału oraz komunikacji z Xella. W przypadku odwiedzania i korzystania z naszej strony na Instagramie, Facebook może prowadzić analizę Państwa aktywności jako użytkowników i przekazywać w ten sposób pozyskane informacje („dane na potrzeby statystyk stron”). Korzystamy z danych na potrzeby statystyk stron dla celów optymalizacji ekonomicznej oraz dla zapewnienia wyglądu materiałów internetowych dostosowanego do aktualnych potrzeb. 

   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

   Kategorie danych osobowych: dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane o połączeniu

   Odbiorca danych osobowych: Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia („Facebook“) (działając w charakterze współadministratora – najważniejsze postanowienia umowy znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum _Preview)

   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? W indywidualnych przypadkach, do USA i innych państw trzecich (na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) oraz na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO)).

   Czy przechowujemy informacje na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody lub czy odczytujemy takie informacje? Nie

   Prawa osoby, której dane dotyczą: Obowiązkiem Facebooka jest zabezpieczenie i realizacja Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą. Facebook podaje informacje na temat Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą pod adresem

   https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data_. Można również skontaktować się z nami w sprawie dochodzenia swoich praw, a my niezwłocznie przekażemy takie żądanie do Facebooka. 

    

   LinkedIn (profil)

    

   Cel przetwarzania: Założyliśmy stronę o naszej spółce na platformie „LinkedIn” pod adresem https:// pl.linkedin.com/company/building-companion/. Kiedy użytkownik wchodzi na tę stronę, jego dane osobowe przetwarzane są przez Xella dla celów umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności tego kanału oraz komunikacji z Xella. Otrzymujemy od LinkedIn statystyki na temat korzystania przez użytkowników z tej strony. Korzystamy z tych danych na potrzeby statystyk stron dla celów optymalizacji ekonomicznej oraz dla zapewnienia wyglądu materiałów internetowych dostosowanego do aktualnych potrzeb.

   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   Kategorie danych osobowych: dane podstawowe w odpowiednich przypadkach, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane o połączeniu, dane o lokalizacji
   w odpowiednich przypadkach.

   Odbiorca danych osobowych: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (w tym jako współadministrator zgodnie z art. 26 RODO – najważniejsze postanowienia umowy znajdują się pod adresem https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).

   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? W indywidualnych przypadkach, do USA i innych państw trzecich (na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) oraz na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO)). 

   Czy przechowujemy lub odczytujemy dane osobowe na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody? Nie 

   Prawa osoby, której dane dotyczą: LinkedIn odpowiada za realizację przysługujących Państwu praw osoby, której dane dotyczą. LinkedIn podaje informacje o takich prawach pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Mogą Państwo również dochodzić realizacji tych praw od nas. W zakresie, w jakim żądanie będzie dotyczyło współadministrowania niezwłocznie przekażemy Państwa żądanie do LinkedIn.

    

   Pinterest (profil)

    

   Cel przetwarzania: Założyliśmy stronę o naszej spółce na platformie „Pinterest” pod adresem https:// pl.pinterest.com/building_companion/. Kiedy użytkownik wchodzi na tę stronę, jego dane osobowe przetwarzane są przez Xella dla celów umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności tego kanału oraz komunikacji z Xella. Otrzymujemy od Pinterest statystyki na temat korzystania przez użytkowników z tej strony. Korzystamy z tych danych na potrzeby statystyk stron dla celów optymalizacji ekonomicznej oraz dla zapewnienia wyglądu materiałów internetowych dostosowanego do aktualnych potrzeb.

   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   Kategorie danych osobowych: dane podstawowe w odpowiednich przypadkach, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane o połączeniu, dane o lokalizacji
   w odpowiednich przypadkach.

   Odbiorca danych osobowych: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? W indywidualnych przypadkach, do USA i innych państw trzecich (na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) oraz na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO)). 

   Czy przechowujemy lub odczytujemy dane osobowe na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody? Nie 

    

   Twitter

    

   Cel przetwarzania: Założyliśmy stronę o naszej spółce na platformie „Twitter” pod adresem https:// twitter.com/BCPolska. Kiedy użytkownik wchodzi na tę stronę, jego dane osobowe przetwarzane są przez Xella dla celów umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności tego kanału oraz komunikacji z Xella. Otrzymujemy od Twitter statystyki na temat korzystania przez użytkowników z tej strony. Korzystamy z tych danych na potrzeby statystyk stron dla celów optymalizacji ekonomicznej oraz dla zapewnienia wyglądu materiałów internetowych dostosowanego do aktualnych potrzeb

   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   Kategorie danych osobowych: dane podstawowe w odpowiednich przypadkach, dane kontaktowe
   w odpowiednich przypadkach, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane o połączeniu, dane o lokalizacji w odpowiednich przypadkach.

   Odbiorca danych osobowych: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”).

   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? W indywidualnych przypadkach, do USA i innych państw trzecich (na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) oraz na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO)). 

   Czy przechowujemy lub odczytujemy dane osobowe na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody? Nie 

    

   Kanał YouTube

    

   Cel przetwarzania: Założyliśmy kanał wideo na platformie „YouTube” spółki Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia („Google”) pod adresem https:// www.youtube.com/channel/UCPBP5VJyxRbFeLzgmQ9JGmw. Kiedy użytkownik wchodzi na tę stronę jego dane osobowe przetwarzane są przez Xella dla celów umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności tego kanału oraz komunikacji z Xella. Na podstawie tych danych otrzymujemy statystyki dotyczące korzystania z tej strony.

   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   Kategorie danych osobowych: dane podstawowe w odpowiednich przypadkach, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące użytkowania, dane o połączeniu, dane o lokalizacji w odpowiednich przypadkach.

   Odbiorca danych osobowych: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia. 

   Czy dane będą przekazywane do państw trzecich? W indywidualnych przypadkach, do USA i innych państw trzecich (na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) oraz na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO)).

   Czy przechowujemy lub odczytujemy dane osobowe na Państwa urządzeniu na podstawie Państwa zgody? Nie

 5. Informacje na temat używanych plików cookies

  1. Informacje na temat gromadzonych plików cookies i sposobów ich wykorzystania znajdują się w Polityce dotyczącej plików cookies