Naszym nadrzędnym celem jest ochrona Państwa danych osobowych i przestrzeganie właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych wyjaśniamy, jakie informacje (w tym dane osobowe) są przez nas przetwarzane w związku z Pana/Pani odwiedzinami na naszej witrynie internetowej i wykorzystywaniem naszej oferty cyfrowej („Witryna Internetowa”).

Niniejsze dokumenty obowiązują od dnia 1 listopada 2023 r.

Polityka prywatności dla Klientów Indywidualnych
Polityka prywatności dla Profesjonalistów
Polityka prywatności Building Companion
Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Celach Marketingowych
 1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

  1. Administratorem danych osobowych jest Xella Polska sp. z o.o. (dalej „Xella”) z siedzibą 
   w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48. Możesz się z nami skontaktować pod adresem odo-polska@xella.com. 

 2. Jakie dane przetwarzamy i skąd je mamy?

  1. Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, np. na formularzach dostępnych na stronach internetowych Xella.
 3. Dla jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  1. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Pana /Panią zgody. Przetwarzamy dane osobowe objęte taką zgodą do celów  marketingowych, w tym przedstawiania ofert handlowych, przesyłania informacji o promocjach, programach, wydarzeniach, konkursach, produktach, ankietach oraz usługach oferowanych przez Xella, na podstawie art. 6 par. 1 lit. a) RODO.
   Należy pamiętać, że:
   - wyrażenie zgody jest dobrowolne;
   - niewyrażenie zgody lub wycofanie udzielonej zgody może jednak mieć pewne konsekwencje, o których poinformujemy przed przedstawieniem możliwości wyrażenia zgody;
   - udzielona zgoda może zostać w dowolnej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody, np. poprzez przekazanie nam zawiadomienia pocztą lub e-mailem z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na początku niniejszej informacji;

   Możemy także przetwarzać dane osobowe do celów zapewnienia zgodności z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi; przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. c) RODO. Takie obowiązki prawne mogą w szczególności wynikać z przepisów prawa podatkowego lub innych o charakterze publicznoprawnym.

   W niezbędnym zakresie przetwarzamy dane osobowe do celów realizacji uzasadnionych interesów naszej spółki lub osób trzecich na podstawie art. 6 par. 1 lit. f) RODO Uzasadniony interes może obejmować:
   •    zgłaszanie lub odpieranie roszczeń prawnych;
   •    zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń;
   •    zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych;
   •    zapewnienie bezpieczeństwa naszych pomieszczeń i infrastruktury;
   •    zarządzanie naszą działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem;
   •    archiwizacja danych;
   •    tworzenie analiz lub statystyk;
   •    utrzymanie lub nawiązanie relacji biznesowej
   •    zapewnienie rozliczalności (wykazania przez Xella spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa).
    

 4. Czy przekazanie danych jest obowiązkowe?

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Kto posiada dostęp do danych osobowych

  1. Zależnie od kategorii danych osobowych, dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują jedynie właściwe działy / jednostki organizacyjne, w tym – o ile dane są przetwarzane za pośrednictwem naszej infrastruktury informatycznej – także nasz dział IT. Zależnie od koncepcji zarządzania rolami / prawami, dostęp do danych osobowych ograniczony jest do funkcji i zakresu niezbędnego do odpowiedniego celu przetwarzania.
   Możemy przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom spoza naszej spółki. Tacy odbiorcy zewnętrzni mogą obejmować: 
   •    spółki powiązane w ramach grupy Xella, którym możemy przekazywać dane osobowe w celu grupowych procesów wewnętrznego administrowania danymi;
   •    usługodawców, którzy – na podstawie odrębnie zawartych z nami umów – świadczą określone usługi, w tym usługi IT lub transportowe, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych, a także zatwierdzonych podwykonawców naszych usługodawców;
   •    podmioty prywatne lub publiczne, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie nałożonego na nas obowiązku prawnego.
 6. Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

  1. W trakcie relacji z Państwem zasadniczo nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości, osoby, których dane dotyczą, otrzymają od nas stosowną odrębną informację zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi.
 7. Czy dane są przekazywane do krajów poza UE/OEG?

  1. Dane osobowe przetwarzamy zasadniczo na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdy korzystamy z usług innych podmiotów, niezbędne może być przekazanie danych osobowych do państw poza EOG, tzw. „państw trzecich”. „Państwa trzecie” to państwa nienależące do Unii Europejskiej ani Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych porównywalnego do poziomu obowiązującego w Unii Europejskiej.
   Przed przekazaniem danych do takich państw upewniamy się, że dane państwo trzecie lub odbiorca w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych. Może to wynikać w szczególności z decyzji Komisji Europejskiej o zapewnieniu przez dane państwo odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zastosowaniu standardowych klauzul umownych uzgodnionych z odbiorcą lub wiążących reguł korporacyjnych stosowanych przez takiego odbiorcę.
   Z treścią zastosowanych przez nas środków ochrony danych w związku z ich transferem do państw trzecich można zapoznać się kontaktując się z nami na adres: odo-polska@xella.com
 8. W jakich sytuacjach może Pan/ Pani się sprzeciwić wobec przetwarzania danych osobowych?

  1. Może Pan/ Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
   •    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Pana/ Pani szczególną sytuacją,
   •    dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 9. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

  1. Państwa dane przechowywane są do czasu wycofania przez Państwa zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata. 
   Możemy także nadal przechowywać dane, o ile istnieje stosowny obowiązek prawny (np. w celu wypełnienia ustawowych obowiązków z zakresu przechowywania danych). Dla celów wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przechowujemy Państwa dane przez czas wskazany w takich przepisach, np. dla celów podatkowych prze okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło takie zdarzenie podatkowe.
   Usuwamy dane osobowe nawet bez żadnego działania ze strony osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie z chwilą, gdy wycofa Pan/ Pani udzieloną zgodę lub dalsze przechowywanie przestanie być niezbędne do celów, do których były one gromadzone lub w inny sposób przetwarzane lub z chwilą gdy ich dalsze przechowywanie będzie w inny sposób zabronione prawem.
 10. Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

  1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:
   •    żądać dostępu do swoich danych osobowych, art. 15 RODO;
   •    żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, art. 16 RODO;
   •    żądać usunięcia swoich danych osobowych, art. 17 RODO;
   •    żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, art. 18 RODO;
   •    wykonywać prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO;
   •    sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych osobowych, art. 21 RODO.
   Powyższe prawa mogą być dochodzone w stosunku do nas, np. poprzez przekazanie nam zawiadomienia z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na pierwszej stronie niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych.
   Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć do właściwego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).