Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji GP s.c. Grzegorz Wujczyk ,Paweł Błażejeski

Świdnica, lubuskie

Paweł Błażejewski

Paweł Błażejewski

Właściciel firmy

Co nas wyróżnia?

Zaprojektujemy i wybudujemy Twój dom

For­mu­ła „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” to po­dej­ście, które wy­róż­nia nasze biuro pro­jek­to­we, a Tobie po­zwa­la za­osz­czę­dzić czas i nerwy.

Bu­do­wa domu to od­waż­ny krok, ale i czę­sto skom­pli­ko­wa­ny pro­ces. Wybór ide­al­ne­go pro­jek­tu i za­ufa­nej, rze­tel­nej firmy bu­dow­la­nej wiąże się z ogrom­nym stre­sem oraz wy­dat­kiem. Dla­te­go wy­cho­dząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom, stwo­rzy­li­śmy for­mu­łę „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” skie­ro­wa­ną do klien­tów in­dy­wi­du­al­nych. Z nami stwo­rzysz je­dy­ny i nie­po­wta­rzal­ny pro­jekt domu, który speł­ni Twoje ocze­ki­wa­nia oraz do­pro­wa­dzisz in­we­sty­cję do końca szyb­ko, spraw­nie i bez­pro­ble­mo­wo.

Biuro Pro­jek­tów i Re­ali­za­cji In­we­sty­cji GP S.C. to biuro pro­jek­to­we two­rzo­ne przez Pawła Bła­że­jew­skie­go i Grze­go­rza Wuj­czy­ka, eks­per­tów z bran­ży bu­dow­la­nej. Je­ste­śmy ze­spo­łem in­ży­nie­rów bu­dow­nic­twa po­sia­da­ją­cym upraw­nie­nia do kie­ro­wa­nia ro­bo­ta­mi bu­dow­la­ny­mi oraz upraw­nie­nia do pro­jek­to­wa­nia bez ogra­ni­czeń. Nasze wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie po­zwa­la unik­nąć wielu kosz­tow­nych roz­wią­zań spo­ty­ka­nych w go­to­wych pro­jek­tach. 

Rok założenia

2013

Z jakich materiałów budujemy?

silikat, betony komórkowe, ceramika

W jakiej odległości realizujemy zlecenia?

do 30 km

Ilu pracowników zatrudniamy?

2

Forma prowadzenia działalności gospodarczej

nie można odnaleźć wpisu