Firmy budowlane

Wyceń usługę u 227 firm budowlanych

Sortuj po:

Kierownik budowy

Zanim rozpocznie się prace budowlane związane ze stawianiem domu lub innego obiektu, należy dopełnić szeregu formalności. Jedną z nich jest zatrudnienie kierownika budowy, czyli osoby, która będzie odpowiedzialna między innymi za prawidłowy przebieg robót budowlanych, a także za wykonywanie ich zgodnie z harmonogramem i projektem. Kim dokładnie jest kierownik budowy i jakie ma obowiązki?

Kim jest kierownik budowy? Jakie są jego obowiązki i uprawnienia?

Tak jak to zostało wyżej wspomniane, kierownik budowlany jest osobą, która nadzoruje wszelkie prace wykonywane na placu budowy. Najważniejsze obowiązki należące do kierownika budowy to między innymi prowadzenie dziennika prac wykonywanych na terenie budowy (zarówno budowlanych, jak i rozbiórkowych), odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, dbanie o bezpieczeństwo podczas wykonywania prac budowlanych. Osoba na tym stanowisku powinna też pilnować tego, aby wszystkie prace były wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości musi zawiadomić inwestora oraz odpowiednie organy. W takiej sytuacji może też wstrzymać wszelkie prace budowlane.

Zarówno uprawnienia, jak i obowiązki kierownika budowy dokładnie zostały opisane w ustawie o prawie budowlanym z 1994 roku. Można je znaleźć w art. 42 ust. 2. Warto także zaznaczyć, że kierownik budowy ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wykonywanych przez siebie obowiązków. W niektórych przypadkach może być też pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie będzie wykonywał swoich obowiązków prawidłowo, czego skutkiem bywa np. katastrofa budowlana.

W jaki sposób znaleźć kierownika budowy? Kto może być kierownikiem budowy?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak zostać kierownikiem budowy i kto może wykonywać takie obowiązki. Odpowiedź na pytanie o to, kto mógłby nim być, również znajdziesz w przepisach prawnych. Jak się okazuje, takie stanowisko może objąć ten, kto skończył studia kierunkowe – budownictwo lub architekturę pierwszego stopnia. Osoba starająca się o funkcję kierownika budowy musi mieć również uprawnienia budowlane, czyli uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Kandydat na kierownika budowy powinien odbyć też odpowiednią praktykę na budowie. Musi ona trwać minimum dwa lata, a w zakres wykonywanych prac powinny wchodzić funkcje techniczne, nad którymi nadzór sprawuje osoba mające odpowiednie kwalifikacje.

Kierownika budowy wybiera inwestor. Najlepiej przeprowadzić rozmowy z kilkoma kandydatami, co pozwoli sprawdzić przygotowanie merytoryczne tych osób oraz zapoznać się z ich referencjami. Można też dowiedzieć się, jakie były wcześniejsze realizacje i poznać opinie innych klientów na temat danego kandydata. Jeśli wybrany na początku kierownik budowy nie wywiąże się ze swoich obowiązków lub będzie wykonywał je w niewłaściwy sposób, należy go zwolnić i zatrudnić nową osobę.