Rządowy program Czyste Powietrze to dofinansowanie, które daje możliwość wymiany przestarzałego kotła ciepła na źródło nowe, bardziej efektywne i spełniające najwyższe normy. Dotacja obejmuje też wykonanie termomodernizacji budynku. Kwota dofinansowania może wynosić do 30 tys. zł (próg podstawowy) oraz do 37 tys. zł (próg podwyższony).

Dofinansowanie Czyste Powietrze to pierwszy taki program w Polsce. Dopłata do wymiany kotłów i docieplenia domów ma umożliwić skuteczną walkę ze smogiem.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dotacja Czyste Powietrze jest przeznaczona dla właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych. Zakres programu obejmuje też lokale mieszkalne, które mają księgę wieczystą i są wydzielone w budynkach jednorodzinnych. Celem dofinansowania jest poprawa jakości powietrza i zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych. Środkiem do tego celu jest umożliwienie właścicielom budynków wymiany nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwo stałe na nowe, ekologiczne źródła (np. pompy ciepła powietrzne, kotły gazowe kondensacyjne) oraz wykonanie termomodernizacji domu. Wysokość dofinansowania jest związana z dochodem przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego i może objąć od 30 do 90% kosztów całej inwestycji.

Jakie czynności wchodzą w zakres dotacji Czyste Powietrze?

W ramach dofinansowania można przede wszystkim wymienić stary kocioł grzewczy na nowy. Dodatkowo inwestorzy mogą w ten sposób sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dopuszczalne jest także np. ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien czy drzwi. 

Do kiedy można złożyć wniosek o Czyste Powietrze?

Wnioski do programu Czyste Powietrze można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz za pośrednictwem portalu beneficjenta. Realizacja projektu zaplanowana jest do 2029 roku, jednak ostateczny czas na podpisywanie umów przewidziany jest do końca 2027 roku. Warto wiedzieć, że dopłata należy się także beneficjentom chcącym rozliczyć wydatki, które zostały już poniesione. Warunkiem jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych przed 01.01.2018 i nie wcześniej niż rok od dnia złożenia wniosku.

Dofinansowanie może mieć dwie formy - dotacji lub pożyczki. Maksymalny próg dofinansowania to 53 tys. zł. W przypadku, gdy koszty realizacji inwestycji będą wyższe niż powyższa kwota, inwestor może je sfinansować przy pomocy pożyczki. 

Złożenie wniosku nie wiąże się z żadnymi kosztami. Fundusz nie pobiera opłat za rozpatrzenie dokumentacji, podpisanie umów dotacyjnych ani kontrole terenowe. 

Jakie dokumenty są potrzebne do programu Czyste Powietrze?

Dokumentem potrzebnym do wzięcia udziału w programie jest wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze wraz z kompletem załączników. Należą do nich:

  • protokół wizytacji dopuszczającej,
  • umowa o dotację,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • oświadczenie współwłaściciela bądź współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego potwierdzające wyrażenie zgody na realizację inwestycji,
  • oświadczenie potwierdzające zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z dotacji Czyste Powietrze,
  • w przypadku pożyczkobiorców oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań będących skutkiem umowy pożyczki,
  • zestawienie rzeczowo-finansowe,
  • wniosek o płatność,
  • zestawienie dowodów księgowych,
  • protokół częściowego odbioru przedsięwzięcia.

Wzory powyższych załączników można znaleźć na stronach poszczególnych WFOŚiGW, np. www.portal.wfosigw.torun.pl. Dostępny jest też film instruktażowy dotyczący sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie Czyste Powietrze.

Kiedy odbywa się kontrola dopuszczająca?

Wizytacja dopuszczająca odbywa się na terenie nieruchomości, w której jest realizowane przedsięwzięcie. Czas kontroli jest taki sam jak termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, czyli 90 dni liczonych od daty złożenia kompletu dokumentów. Po weryfikacji wniosku o płatność końcową z programu Czyste Powietrze odbywa się druga wizytacja, której pozytywny wynik jest równoznaczny z przekazaniem ostatniej transzy płatności. 

W trakcie poszukiwania wykonawców świadczących realizację prac lub dostawę urządzeń wnioskodawca powinien porównać co najmniej 3 konkurencyjne oferty. Nie należy dołączać ich do wniosku, jednak warto mieć je w domowym archiwum. W trakcie kontroli wizytatorzy mogą zażądać od inwestora przedstawienia pozostałych ofert konkurencyjnych.

Kiedy wpłacana jest dotacja Czyste Powietrze?

Wypłata środków z dofinansowania Czyste Powietrze możliwa jest po wypełnieniu i złożeniu do WFOŚiGW wniosku o płatność z załączonym protokołem końcowym lub częściowym prac. Konieczne jest także przedłożenie faktur potwierdzających dokonanie zakupu i realizację usług montażu/demontażu oraz dokumentów uwierzytelniających płatność - np. potwierdzeń przelewów.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: