Sposób przeznaczenia danego gruntu w sposób jednoznaczny określa, czy w obrębie działki możliwe jest wybudowanie obiektu budowlanego lub czy istnieje możliwość przekwalifikowania nieruchomości.

Sprawdzenie działki pod kątem możliwości wzniesienia na niej domu lub innego budynku należy wykonać przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży. Potencjalny inwestor ma kilka możliwości na zweryfikowanie przeznaczenia konkretnej nieruchomości.

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana? W internecie!

Najprostszym sposobem na sprawdzenie przeznaczenia danej działki przez internet (online) jest skorzystanie z wyszukiwarki działek budowlanych. Jedną z najbardziej popularnych witryn tego typu jest Geoportal, który umożliwia uzyskanie podstawowych informacji związanych z daną nieruchomością.

Aby skorzystać z wyszukiwarki gruntów przeznaczonych pod zabudowanie, konieczne jest podanie lokalizacji lub adresu administracyjnego nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani. Dane te umożliwią ograniczenie zakresu map do konkretnego rejonu, co ułatwi ich przeglądanie oraz wyszukanie interesującej nas działki.

Po znalezieniu danej nieruchomości na mapie wystarczy ustawić na niej kursor, a następnie lewym przyciskiem myszy aktywować opcje związane z pomiarem długości i powierzchni oraz wyświetleniem danych szczegółowych związanych z danym obszarem. Podstawową informacją, którą można uzyskać poprzez korzystanie z internetowych wyszukiwarek gruntów, jest numer ewidencyjny działki, który będzie podstawą w dalszym postępowaniu związanym z obrotem i sposobem zagospodarowania nieruchomości.

Czym jest numer ewidencyjny działki?

Numer ewidencyjny działki ma formę identyfikatora składającego się z ciągu symboli literowych oraz liczb. Poszczególne jednostki rejestrowe różnią się względem siebie przede wszystkim rodzajem nieruchomości, który określają. Oznaczenie GNr oznacza jednostkę rejestrową gruntu, kod BNr dotyczy budynków, natomiast symbol LNr jest związany z rejestrem lokali. Identyfikator działki zawiera także cyfrę, której wartość jednoznacznie wskazuje, na terenie jakiego typu gminy zlokalizowana jest dana nieruchomość:

 • 1 – gmina miejska;
 • 2 – gmina wiejska;
 • 3 – gmina miejsko-wiejska;
 • 4 – miasto na terenie gminy miejsko-wiejskiej;
 • 5 – obszar wiejski zlokalizowany na terenie gminy miejsko-wiejskiej;
 • 8 – obszar leżący na terenie miasta stołecznego Warszawa;
 • 9 – tereny delegatur i dzielnic gmin miejskich innego typu.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa miejscowego, którego zawartość jest wiążąca przy wszystkich procesach związanych z zagospodarowywaniem i zabudowywaniem terenów.

W toku postępowania związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę starosta lub prezydent miasta (jeśli miasto ma prawa powiatu) ma obowiązek potwierdzić zgodność projektu budowlanego (będącego załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia) z obowiązującym na danym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wydaną decyzją o warunkach zabudowy (jeśli na danym obszarze nie ma obowiązującego MPZP). Wydana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzja może stanowić o zezwoleniu na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego tylko w sytuacji wystąpienia takiej zgodności. W przeciwnym razie zgoda nie może zostać wydana.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera zapisy informujące o przeznaczeniu gruntu oraz dopuszczalnych sposobach kształtowania jego zabudowy i zagospodarowania. W akcie tym określa się także ewentualne nakazy, zakazy oraz ograniczenia związane z gospodarowaniem konkretnym terenem. Poszczególne rodzaje nieruchomości w MPZP są oznaczane symbolami literowymi:

 • MN – budownictwo o charakterze jednorodzinnym;
 • MW – budownictwo o charakterze wielorodzinnym;
 • U – obszary pod zabudowę usługową;
 • R – tereny o przeznaczeniu rolniczym;
 • P – obszary z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami;
 • ZL – obszary leśne;
 • KD – tereny dróg o przeznaczeniu publicznym;
 • KDW – tereny dróg o charakterze wewnętrznym;

Studiując konkretny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warto zwrócić szczególną uwagę na przeznaczenie terenów sąsiadujących z interesującą nas działką (np. planowane drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast, budynki o przeznaczeniu produkcyjnym).

Jeśli w danym MPZP nieruchomość, którą jesteśmy zainteresowani, jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, to znajdziemy w nim także informacje doprecyzowujące parametry budynku, który można na niej wznieść.

Ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów jest fakt, że o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy może wnioskować każda zainteresowana osoba bez konieczności uzasadniania wniosku.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: