Garaż wolnostojący można budować bez pozwolenia, ale musi to być garaż mały...

Posiadanie garażu wolnostojącego kosztuje. Jego właściciel musi zapłacić podatek od takiego garażu w nowej stawce od 2021 r.

Co wyróżnia garaż wolnostojący?

Garaż w domu jest już pewnym standardem, jednak trzeba wiedzieć, że projekt garażu i budowa muszą spełniać odpowiednie wymogi prawne. Zgodnie z przyjętą praktyką prawną i budowlaną garaż jest to samodzielny obiekt budowlany, służący do przechowywania i niezawodowej obsługi samochodów.

Wielokrotnie nowelizowana ustawa prawo budowlane nie zawiera konkretnej definicji garażu. Przyjmuje się, że jest to konstrukcja w formie budynku lub pomieszczenia posiadająca zadaszenie oraz zamknięte ściany z czterech stron i przeznaczona do postoju pojazdów.

Garaż wolnostojący według pojęcia słownikowego jest budynkiem niestykającym się z innymi budynkami. Zgodnie z orzecznictwem sądowym pojęcie „wolnostojący” oznacza samodzielny i suwerenny w konstrukcji oraz niepołączony z innym obiektem budowlanym. Pojęcie odnosi się do fizycznych cech budynku oraz otoczenia i nie jest weryfikowane za pomocą sytuacji prawnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie garaż jest obiektem, który ma konkretne wymiary: minimum 2,20 m wysokości, wjazd lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle. Szerokość garażu dla jednego samochodu powinna wynosić co najmniej 3,1 m. Poza tym powinien być także odpowiednio wyposażony i mieć:

  • elektryczną instalację oświetleniową,
  • odpowiednią wymianę powietrza,
  • spadki posadzkowe, które umożliwiają odprowadzenie wody do kanalizacji.

Czy trzeba mieć pozwolenie, budując garaż wolnostojący?

Garaż wolnostojący bez pozwolenia jest możliwy do wybudowania. Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia przy budowie wolnostojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budowy tymczasowych obiektów budowlanych, które nie są związane trwale z gruntem. Tego typu inwestycja wymaga natomiast zgłoszenia. Kiedy budowany jest garaż o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2 (np. garaż wolnostojący dwustanowiskowy lub z dodatkową drugą kondygnacją) wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Zainteresowani, chcąc uzyskać pozwolenie na budowę, w pierwszej kolejności powinni mieć wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jeśli takiego planu gmina nie posiada, to wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Pod kątem projektu garażu należy sprawdzić wymagania planu zagospodarowania. Wniosek o pozwolenie na budowę sporządza się na urzędowym formularzu (do pobrania w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta albo z ich stron internetowych). Do wniosku należy także dołączyć opis i konstrukcję obiektu. Następnie architekt adaptuje konkretny projekt do działki, na jakim ma zostać postawiony garaż. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę garażu odbywa się na specjalnym formularzu, w którym podaje się dane właściciela nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, a także dołącza się:

  • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz takiej samej liczby egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego z wymaganymi w danym wypadku uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami;

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  • wypis z rejestru gruntów.

Decyzja wydana przez właściwy organ budowlany powinna nastąpić w ciągu 65 dni od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę garażu.

Jaki podatek za garaż wolnostojący?

Podatek za garaż wolnostojący należy zapłacić w Polsce wtedy, kiedy budynek garażu jest trwale związany z gruntem. Od 2021 roku zmieniła się stawka podatku od nieruchomości za garaż wolnostojący. Wynosi ona 0,85 zł za metr kwadratowy garażu przynależnego do budynku mieszkalnego8,37 zł w przypadku garażu uznanego za budynek odrębny. Można także nie uiszczać daniny, jaką jest podatek. Garaż wolnostojący musi być wtedy wykonany ze stali lub blachy, co nie wiąże go trwale z gruntem i nie przewyższać pewnych wartości metrażowych Dzieje się tak również w przypadku garaży zrobionych z elementów gotowych, tak zwanych prefabrykowanych. Takie garaże są często jednostanowiskowe, z płaskim dachem. Można je przenieść o pewną odległość, w związku z czym jest to budowla ruchoma, zanim zostanie przytwierdzona do podłoża. Posiadanie garażu jako odrębnego budynku jest droższe – jego właściciel będzie zobligowany do zapłaty podatku od tej nieruchomości zgodnie z wyższą stawką. Na tle innych krajów unijnych stawka podatku od garażu wciąż jest w Polsce na niskim poziomie.

Posiadanie garażu jest zaś bardzo wygodne i funkcjonalne, a jeśli jest to budynek odrębny, ten komfort jest tym większy – do wnętrza domu mieszkalnego nie trafiają spaliny z odpalanego pojazdu.

Stan prawny aktualny na dzień 10.03.2021 r.

Podstawa prawna: 

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282),

2) ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, zmieniony przez : Dz.U z 2021 r., poz. 401),

3) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 673).

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: