Ścianki działowe murowane to przegrody kształtujące przestrzeń we wnętrzu budynku. Ich wzniesienie nie jest szczególnie skomplikowane, ale wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad.

Ścianki działowe murowane to najpopularniejsze rodzaje przegród pionowych w budynkach jednorodzinnych wznoszonych w technologii tradycyjnej. Do ich budowy używa się najczęściej elementów ceramicznych, silikatowych lub z betonu komórkowego.

Murowanie ścianek działowych - jakich materiałów użyć?

Zadaniem ścian działowych jest podział i ukształtowanie przestrzeni wewnątrz budynku. Przegrody te z zasady nie przenoszą żadnych obciążeń z innych elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Prace nad wznoszeniem ścianek działowych rozpoczyna się po wymurowaniu ścian nośnych.

Do wznoszenia przegród działowych używa się elementów murowych analogicznych jak w przypadku ścian nośnych. W takim przypadku warto jednak zastanowić się nad użyciem budulca o większej gęstości, co przełoży się na lepsze parametry izolacyjności akustycznej. Ścianki działowe można budować z:

  • elementów ceramicznych - pustaków ze specjalnie wyprofilowanymi krawędziami do łączenia na pióro-wpust bez użycia zaprawy w spoinach pionowych, cegieł pełnych lub dziurawek;
  • elementów z betonu komórkowego - płytek i bloczków o wysokiej gęstości i odporności na czynniki mechaniczne;
  • elementów wapienno-piaskowych - bloczków lub cegieł silikatowych o dużej gęstości i bardzo dobrych parametrach izolacyjności akustycznej;
  • elementów z keramzytobetonu - pustaków z wyprofilowanymi krawędziami do łączenia na pióro-wpust bez wypełniania spoin pionowych.

Do wznoszenia ścian działowych można użyć różnych rodzajów zaprawy:

  • zaprawa tradycyjna - mieszanka cementowa lub cementowo-wapienna o konsystencji gęstoplastycznej przeznaczona do murowania na grube spoiny o grubości około 1 cm. Może być użyta do większości typowych elementów murowych z wyłączeniem klinkieru (zawartość wapna w zaprawie wpływa na powstanie wysoleń na powierzchni elementów klinkierowych);
  • zaprawa klejowa - masa przeznaczona do wykonywania cienkich spoin o grubości do 3 mm o konsystencji półpłynnej;
  • zaprawa pianowa - piana samorozprężna nakładana za pomocą specjalnego pistoletu do wypełniania spoin między pustakami ceramicznymi.

Murowanie ścian działowych - najważniejsze zasady

  • Kolejne warstwy elementów murowych należy układać z przesunięciem spoin pionowych, tak aby wzajemnie je przewiązać. Długość zakładu elementów powinna wynosić nie mniej niż 0,4 wysokości pojedynczego fragmentu (jeśli jego wysokość nie przekracza 25 cm) lub 0,2 wysokości, lecz nie mniej niż 10 cm (w przypadku wyższych elementów murowych).
  • Ścianki działowe opiera się na stropie lub podłodze na gruncie, przy czym dla zapewnienia swobody odkształceń połączenie pomiędzy elementem poziomym a przegrodą pionową nie może być sztywne. W tym celu pierwszą warstwę ściany należy murować na warstwie poślizgowej, która najczęściej ma formę pasma papy lub grubej folii budowlanej. Dla ograniczenia wzajemnego przenoszenia się drgań z sąsiadujących elementów konstrukcyjnych jako warstwy poślizgowej można użyć filcu lub gumy technicznej.
  • W celu eliminacji zarysowań ścian działowych, które są powodowane przez pracujące (uginające się) stropy pod wpływem obciążenia użytkowego, pomiędzy górną powierzchnią przegrody poziomej a stropem należy pozostawić szczelinę o szerokości około 3 cm, którą po zakończeniu procesu murowania wypełnia się materiałem trwale elastycznym - pianką poliuretanową.

Przewiązania ścianek działowych

W miejscu styku dwóch ścian działowych obie przegrody należy wzajemnie przemurować, dzięki czemu połączenie będzie bardziej stabilne. W sytuacji, gdy ścianka działowa ma się stykać ze ścianą konstrukcyjną nośną, konieczne jest wykonanie tzw. strzępi lub zastosowanie odpowiednich łączników mechanicznych. Pierwsze rozwiązanie polega na pozostawieniu pustych miejsc w ścianie nośnej (odpowiadających wysokości elementów murowych zastosowanych do wzniesienia ściany działowej) oraz ich wypełnieniu w trakcie budowania przegrody działowej. Dzięki temu obie ściany będą wzajemnie zazębione. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie stalowych kotew, które mocuje się do przegrody nośnej, a wystające końce umieszcza się w spoinie ściany działowej w trakcie jej powstawania. Kotwy umieszcza się zazwyczaj w co trzeciej spoinie poziomej. Jeśli do budowy obu typów ścian używa się elementów o różnej wysokości, kotwy umieszcza się w ścianie nośnej w sposób mechaniczny bezpośrednio przed domurowaniem do niej ściany działowej. Jeśli do wzniesienia przegród mają być zastosowane elementy o tej samej wysokości, łączniki wmurowuje się w spoiny ściany nośnej podczas jej wykonywania.

Cena murowania ścian działowych zależy od rodzaju materiału murowego oraz zaprawy do wypełniania spoin. Duże znaczenie ma także wysokość przegrody. Najtańszy jest koszt wymurowania ściany o wysokości do 3,5 m z elementów z betonu komórkowego łączonych na pióro-wpust z zastosowaniem cienkich spoin poziomych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: