Regulamin programu promocji Building Companion

Z dnia 15.10.2018

I. Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin określa zasady programu promocji Building Companion zwanego dalej „Programem”
 • 2. Organizatorem Programu jest Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303162, kapitał zakładowy 358 288 000,00 zł, NIP 5252422430 („Organizator”).
 • 3. Program jest prowadzony na platformie Building Companion (Platforma) przy współpracy z hurtowniami materiałów budowlanych, sprzedającymi towary z oferty Organizatora na terenie Polski, które uczestniczą w Programie i umieszczone są na liście dystrybutorów w zakładce mapa-partnerow/hurtownie na Platformie („Hurtownie Materiałów Budowlanych”).
 • 4. Program skierowany jest do osób, które spełnią wymagania opisane w niniejszym Regulaminie (osoby te zwane są „Uczestnikami Programu” lub „Uczestnikami”).
 • 5. Program trwa od 15 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. przy czym aktywowany kupon wydany Uczestnikowi Programu może być zrealizowany do 31 grudnia 2019 r. („Okres Realizacji Kuponu”).
 • 6. Wyrazy pisane z wielkiej litery, a niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w „Regulaminie platformy internetowej Building Companion”.
 • 7. W Umowie następujące pojęcia i skróty będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z wielkiej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:
  Building Companion lub Platforma – wielofunkcyjna platforma internetowa prowadzona przez Organizatora, dostępna pod adresami building-companion.pl
  Konto – wydzielona dla Użytkownika część Platformy, obejmująca informacje o Użytkowniku, zamieszczanych przez niego Treściach oraz o innych jego działaniach podejmowanych na Platformie, identyfikowana loginem i zabezpieczona indywidualnie określonym hasłem;
  Użytkownik – podmiot, który założył Konto na Platformie w celu korzystania z Usług;
  Usługi – usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w ramach Platformy w zakresie określonym w Regulaminie platformy internetowej Building Companion, o którym mowa w pkt. I ust. 6 niniejszego Regulaminu;
  Treści – materiały zamieszczane przez Użytkowników lub Fachowców na Platformie, w szczególności wpisy, komentarze, zdjęcia, grafiki, inne materiały tekstowe lub audiowizualne.

II. Uczestnicy programu

 • 1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria:
  • a) jest posiadaczem Konta na Platformie;
  • b) aktywowała kupon dostępny na Platformie w zakładce promocje w związku z niekomercyjną budową domu jednorodzinnego;
  • c) nabyła w Hurtowni Materiałów Budowlanych, w której chce realizować kupon, towary objęte Programem co najmniej w ilości wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
  • d) zaakceptowała Regulamin.
 • 2. Uczestnik Programu może upoważnić inny podmiot do zakupu produktu objętego Programem w imieniu i na rzecz Uczestnika Programu.

III. Warunki korzystania z programu

 • 1. Program umożliwia Uczestnikowi Programu dokonanie zakupu jednej jednostki produktu objętego Programem za cenę nie wyższą niż podana w Załączniku nr 1 lub z uwzględnieniem rabatu określonego w Załączniku nr 1. Do podanych cen będzie każdorazowo doliczany koszt opakowania (zgodnie z ceną obowiązującą w Hurtowni Materiałów Budowlanych).
 • 2. W celu skorzystania z Programu, Uczestnik Programu powinien:
  • (a) aktywować kupon, o którym mowa w pkt. II ust 1 (b), za pośrednictwem Platformy, podając następujące dane: imię i nazwisko i adres e-mail Uczestnika Programu; Uczestnik może także podać nr telefonu kontaktowego;
  • (b) przekazać numer aktywowanego kuponu Hurtowni Materiałów Budowlanych, w której dokona zakupu towarów objętych Programem, co najmniej w ilości wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • 3. Każdy kupon dedykowany jest do jednego rodzaju produktu objętego Programem, stanowiącego produkt Organizatora lub URSA Polska sp. z o.o.
 • 4. W odniesieniu do jednego rodzaju produktu objętego Programem, Uczestnik Programu może skorzystać tylko z jednego kuponu.
 • 5. W odniesieniu do budowy jednego niekomercyjnego domu jednorodzinnego może zostać wykorzystany tylko jeden kupon uprawniający do określonego produktu objętego Programem.
 • 6. Jeden kupon może być wykorzystany tylko raz.
 • 7. Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za kupon.
 • 8. Organizator ma prawo do odmowy realizacji kuponu lub jego anulowania w przypadku nieodebrania przez Uczestnika Programu produktów co najmniej w ilości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, anulowania zamówienia przez Uczestnika Programu, odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika Programu, nabycia produktów w innym celu niż wybudowanie domu jednorodzinnego w celu niekomercyjnym lub innego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 9. Program jest niezależny od ofert promocyjnych oferowanych przez Hurtownię Materiałów Budowalnych.
 • 10. Kupon nie pokrywa kosztów dostawy jednostki produktu objętej Programem.
 • 11. Po upływie Okresu Realizacji Kuponu, niewykorzystany kupon traci ważność, a prawo Uczestnika Programu do zakupu jednej jednostki produktu w cenie lub z uwzględnieniem rabatu, zgodnie z ust. 1 wygasa.
 • 12. Sprzedawcą produktu objętego Programem jest Hurtownia Materiałów Budowlanych.

Załącznik nr 1

Obowiązuje od 15.10.2018 - 31.12.2018

„Paleta YTONG za 1 zł” – Xella Polska

Produkty lub usługi objęte promocją
Bloczki Ytong gr od 24 do 48 cm.
Produkt lub towar promocyjny
1 paleta Ytong lub Silka w cenie nie wyższej niż 1,23 złoty plus koszty opakowania zgodnie z cennikiem Hurtowni Materiałów Budowlanych.
Warunki Promocji
Dokonanie zakupu przez uczestnika promocji co najmniej a) 22 palet bloczków Ytong gr 24 cm
lub
b) 34 palet bloczków Ytong gr od 30 do 40 cm
lub
c) 44 palet bloczków Ytong o gr 48 cm.
Gdzie można skorzystać z promocji
W hurtowniach materiałów budowlanych znajdujących się na mapie.
Czas trwania promocji
1.01.2019 - 31.12.2019 (pobranie kuponu: 1.01.2019 - 31.12.2019) (realizacja kuponu: 1.01.2019 - 31.12.2020)
Dodatkowe informacje
Jeden Użytkownik może skorzystać tylko z jednej spośród dwóch promocji Paleta Ytong lub Silka za 1,23 zł.

„Paleta SILKA za 1 zł” – Xella Polska

Produkty lub usługi objęte promocją
Bloki Silka E24 kl 15.
Produkt lub towar promocyjny
1 paleta towarów objętych promocją w cenie nie wyższej niż 1,23 złoty plus koszty opakowania zgodnie z cennikiem Hurtowni Materiałów Budowlanych.
Warunki Promocji
Dokonanie zakupu przez uczestnika programu bloków Silka w ilości co najmniej 22 palety towarów objętych promocją.
Gdzie można skorzystać z promocji
W hurtowniach materiałów budowlanych znajdujących się na mapie.
Czas trwania promocji
1.01.2019 - 31.12.2019 (pobranie kuponu: 1.01.2019 - 31.12.2019) (realizacja kuponu: 1.01.2019 - 31.12.2020)
Dodatkowe informacje
Jeden Użytkownik może skorzystać tylko z jednej spośród dwóch promocji Paleta Ytong lub Silka za 1,23 zł.

„Jedna rolka wełny Ursa za 1 zł” – Ursa

Produkty lub usługi objęte promocją
Wełna URSA GLASSWOOL: 1.URSA PLATINUM 32· 2.URSA AMBER 33· 3.URSA GOLD 35 4.URSA OPTIMUM 37 5.URSA SILVER 39.
Produkt lub towar promocyjny
1 rolka wełny mineralnej za cenę nie wyższą niż 1,23 zł w ramach każdej zakupionej, pełnej palety wełny.
Warunki Promocji
Dokonanie zakupu przez uczestnika programu wełny URSA w ilości co najmniej 1 pełnej palety produktów objętych promocją.
Gdzie można skorzystać z promocji
W hurtowniach materiałów budowlanych znajdujących się na mapie.
Czas trwania promocji
1.01.2019 - 31.12.2019 (pobranie kuponu: 1.01.2019 - 31.12.2019) (realizacja kuponu: 1.01.2019 - 31.12.2020)
Dodatkowe informacje
Promocje URSA łączą się.

„Jedna płyta XPS URSA za 1 zł” – Ursa

Produkty lub usługi objęte promocją
URSA XPS N-III-L WOF.
Produkt lub towar promocyjny
1 płyta URSA XPS za cenę nie wyższą niż 1,23 zł w ramach każdej zakupionej, pełnej palety płyt.
Warunki Promocji
Dokonanie zakupu przez uczestnika programu płyt XPS w ilości co najmniej 1 pełnej palety towarów objętych promocją.
Gdzie można skorzystać z promocji
W hurtowniach materiałów budowlanych znajdujących się na mapie.
Czas trwania promocji
1.01.2019 - 31.12.2019 (pobranie kuponu: 1.01.2019 - 31.12.2019) (realizacja kuponu: 1.01.2019 - 31.12.2020)
Dodatkowe informacje
Promocje URSA łączą się.