Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego...

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wiąże się z opłatami i dopełnieniem niezbędnych formalności. Większością zajmuje się inwestor. Dowiedz się, od czego zależy koszt budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych i jakie wnioski należy wypełnić.

Budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych poprzedza uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i wykonanie projektu przyłączy. Kompleksowym wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego może zająć się miejscowy zakład wodno-kanalizacyjny lub prywatna firma.

Ile kosztuje przyłącze wody?

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa przyłącze wodociągowe jako odcinek przewodu, który łączy sieć wodociągową z instalacją wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy. Przyłącze obejmuje również zespół wodomierza głównego. Natomiast przyłącze kanalizacyjne to zgodnie z ustawą odcinek przewodu, który łączy sieć kanalizacyjną z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną na terenie nieruchomości odbiorcy. Mimo że za budowę i utrzymanie urządzeń wodociągowych i sieci odpowiada lokalny zakład wodno-kanalizacyjny, to kosztem wykonania przyłączy obciążony jest inwestor. Na ten koszt składają się: opłata za wydanie warunków przyłączenia, projekty, budowa, odbiory, próby techniczne przyłączy i prace geodezyjne. Trudno podać choćby orientacyjne koszty wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, gdyż zależą one od regionu, na którym powstaje nieruchomość, długości przyłączy i warunków terenowych.

Przyłącze wodne – formalności

Tak jak koszty budowy przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, tak i dopełnienie wszelkich formalności z tym związanych leży po stronie inwestora. Na początek należy złożyć stosowny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w miejscowym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. We wniosku powinny znaleźć się takie informacje, jak: cel poboru wody, orientacyjne zapotrzebowanie na wodę, rodzaj i szacunkowa ilość ścieków. Niekiedy inwestorowi trudno jest precyzyjnie określić takie dane, dlatego często można podać po prostu liczbę domowników, a także liczbę i rodzaje odbiorników wody, i na tej podstawie pracownicy zakładu powinni pomóc w określeniu przyszłego zapotrzebowania na wodę. Wraz z wnioskiem należy złożyć mapę zasadniczą nieruchomości i dokument potwierdzający akt własności. Zakład wodny ma zazwyczaj 30 dni na wydanie warunków dla przyłączy, w których powinno zostać określone miejsce włączenia do sieci wraz z instalacją wodomierza. Dokument określa również materiały, z których powinno zostać zbudowane przyłącze. Zakład może także przesłać inwestorowi projekt umowy o przyłączenie.

Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączy należy zlecić projektantowi z właściwymi uprawnieniami stworzenie projektu przyłączy. Powinien on być wykonany zgodnie z wytycznymi z warunków technicznych. Takie projekty składa się znowu w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, a także w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w celu ich uzgodnienia. ZUD w przeciągu tygodnia powinien sprawdzić dokumentację i wydać decyzję pozytywną, jeśli nie stwierdzi niezgodności z uzbrojeniem podziemnym i pozostałymi elementami infrastruktury. Po akceptacji można przejść do budowy przyłączy, którymi może zająć się miejscowy zakład wodno-kanalizacyjny lub prywatny wykonawca. Czas na wykonanie przyłączy wynosi 3 lata. Dobrze wiedzieć, że zgodnie z prawem budowlanym inwestor nie musi zgłaszać faktu budowy przyłączy do starostwa powiatowego, gdyż w projekcie powinien znaleźć się plan sytuacyjny przyłączy na mapie zasadniczej, a ten będzie w tym przypadku wystarczający.

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Wykonanie przyłącza wodociągowego można zlecić prywatnemu wykonawcy, który zajmie się budową przyłącza od wodociągu do budynku, jednak nie może bezpośrednio podłączać przyłącza do wodociągu. Prace tego typu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego musi zawsze wykonać przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. W tej sytuacji zakładowi wodnemu należy zlecić podłączenie do przewodu wodociągowego.

Natomiast budową przyłącza kanalizacyjnego może zająć się zarówno firma, jak i lokalny zakład wodny. Budowa takiego przyłącza polega na wykonaniu kanału zakończonego studzienką rewizyjną. W niej kanał łączy się z przewodem zbiorczym, który odprowadza ścieki z budynku.

Po zakończeniu robót, ale przed zasypaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, pracownik zakładu wodno-kanalizacyjnego powinien przeprowadzić kontrolę i odbiór techniczny wykonanych przyłączy. Następnie uprawniony geodeta powinien wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza. Aby przyłącze wodociągowe zostało odebrane, konieczne jest przedstawienie pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody. Dopiero po odbiorze technicznym inwestor podpisuje umowę z miejscowym zakładem wodno-kanalizacyjnym o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wtedy też instaluje się wodomierz. Istnieje możliwość zamontowania drugiego wodomierza, tzw. podlicznika, który będzie zliczał wodę niewracającą do kanalizacji, co z kolei zmniejszy rachunki za odprowadzanie ścieków. Woda przepływająca przez podlicznik może być wykorzystywana do podlewania ogrodu lub do celów porządkowych i budowlanych.