Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wiąże się z opłatami i dopełnieniem niezbędnych formalności. Większością zajmuje się inwestor. Dowiedz się, od czego zależy koszt budowy przyłączy wodnych i jakie wnioski należy wypełnić.

Budowę przyłącza wodnego poprzedza uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i wykonanie projektu przyłącza. Kompleksowym wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego może zająć się miejscowy zakład wodno-kanalizacyjny lub prywatna firma.

Ile kosztuje przyłącze wody?

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa przyłącze wodociągowe jako odcinek przewodu, który łączy sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją na działce odbiorcy. Przyłącze obejmuje również wodomierz główny i zawór. Natomiast przyłącze kanalizacyjne to zgodnie z ustawą odcinek przewodu, który łączy sieć kanalizacyjną z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną na terenie nieruchomości odbiorcy. Mimo że za budowę i utrzymanie urządzeń wodociągowych i sieci odpowiada lokalny zakład wodno-kanalizacyjny, to kosztem wykonania przyłączy obciążony jest inwestor. Na ten koszt składają się: opłata za wydanie warunków przyłączenia, projekty, budowa, odbiory, próby techniczne przyłączy i prace geodezyjne. Trudno podać choćby orientacyjne koszty wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, gdyż zależą one od regionu, na którym powstaje nieruchomość, długości przyłączy i warunków terenowych.

Przyłącze wodne – formalności

Tak jak koszty budowy przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, tak i dopełnienie wszelkich formalności z tym związanych leży po stronie inwestora. Na początek należy złożyć stosowny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w miejscowym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. We wniosku powinny znaleźć się takie informacje, jak: cel poboru wody, orientacyjne zapotrzebowanie na wodę, rodzaj i szacunkowa ilość ścieków. Niekiedy inwestorowi trudno jest precyzyjnie określić takie dane, dlatego często można podać po prostu liczbę domowników, a także liczbę i rodzaje odbiorników wody, i na tej podstawie pracownicy zakładu powinni pomóc w określeniu przyszłego zapotrzebowania na wodę. Wraz z wnioskiem należy złożyć mapę zasadniczą nieruchomości i dokument potwierdzający akt własności. Zakład wodny ma zazwyczaj 30 dni na wydanie warunków przyłączy, w których powinno zostać określone miejsce włączenia do sieci wraz z instalacją wodomierza. Dokument określa również materiały, z których powinno zostać zbudowane przyłącze. Zakład może także przesłać inwestorowi projekt umowy o przyłączenie.

Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączy należy zlecić projektantowi z właściwymi uprawnieniami stworzenie projektu przyłączy. Powinien on być wykonany zgodnie z wytycznymi z warunków technicznych. Takie projekty składa się znowu w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, a także w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w celu ich uzgodnienia. ZUD w przeciągu tygodnia powinien sprawdzić dokumentację i wydać decyzję pozytywną, jeśli nie stwierdzi niezgodności z uzbrojeniem podziemnym i pozostałymi elementami infrastruktury. Po akceptacji można przejść do budowy przyłączy, którymi może zająć się miejscowy zakład wodno-kanalizacyjny lub prywatny wykonawca. Czas na wykonanie przyłączy wynosi 3 lata. Dobrze wiedzieć, że zgodnie z prawem budowlanym inwestor nie musi zgłaszać faktu budowy przyłączy do starostwa powiatowego, gdyż w projekcie powinien znaleźć się plan sytuacyjny przyłączy na mapie zasadniczej, a ten będzie w tym przypadku wystarczający.

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Wykonanie przyłącza wodociągowego można zlecić prywatnemu wykonawcy, który zajmie się budową przyłącza od wodociągu do budynku, jednak nie może bezpośrednio podłączać przyłącza do wodociągu. Prace tego typu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego musi zawsze wykonać przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. W tej sytuacji zakładowi wodnemu należy zlecić podłączenie do przewodu wodociągowego.

Natomiast budową przyłącza kanalizacyjnego może zająć się zarówno firma, jak i lokalny zakład wodny. Budowa takiego przyłącza polega na wykonaniu kanału zakończonego studzienką rewizyjną. W niej kanał łączy się z przewodem zbiorczym, który odprowadza ścieki z budynku.

Po zakończeniu robót, ale przed zasypaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, pracownik zakładu wodno-kanalizacyjnego powinien przeprowadzić kontrolę i odbiór techniczny wykonanych przyłączy. Następnie uprawniony geodeta powinien wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza. Dopiero po odbiorze technicznym inwestor podpisuje umowę z miejscowym zakładem wodno-kanalizacyjnym o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wtedy też instaluje się wodomierz. Istnieje możliwość zamontowania drugiego wodomierza, tzw. podlicznika, który będzie zliczał wodę niewracającą do kanalizacji, co z kolei zmniejszy rachunki za odprowadzanie ścieków. Woda przepływająca przez podlicznik może być wykorzystywana do podlewania ogrodu lub do celów porządkowych i budowlanych.