Ławy drutowe to elementy tymczasowe służące do wyznaczenia przebiegu fundamentów danego obiektu budowlanego. Typowa ławica składa się z drewnianych palików, desek oraz rozciągniętego drutu.

Ławy drutowe - niezbędny element fundamentowania

W budownictwie podstawową czynnością, jaką wykonuje się przy rozpoczęciu inwestycji, jest fundamentowanie. Choć fundamenty są niewidoczne, to stanowią najważniejszą rolę w całym procesie budowy domu. Aby budynek był stabilny, trwały, wytrzymały, fundamenty muszą być właściwie zaprojektowane i wykonane, a do tego zbrojone - w szalunku układa się stalowe pręty. Ławy fundamentowe Powinny być wykonane według określonych czynności - nie można pominąć żadnej z nich.

Czym jest ława drutowa?

Nabijanie ław drutowych jest częścią procesu związanego z tyczeniem budynku. Ten etap robót musi być realizowany przez uprawnionego geodetę na podstawie danych zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

Lawy drutowe, czasami określane jako ławy sznurowe lub ławy fundamentowe, to elementy tymczasowe służące do wyznaczenia lokalizacji fundamentów realizowanego obiektu budowlanego.

Ławy fundamentowe - konstrukcja

Konstrukcja ław składa się z drewnianych słupków wbitych w podłoże gruntowe, poziomych desek obitych na wystających częściach palików oraz rozciągniętych drutów wyznaczających linie fundamentów i przegród pionowych wznoszonego budynku.

Przyjęło się, że po wykonaniu ław drutowych rozpoczyna się proces wykonywania wykopu pod budynek. W związku z tym, że powierzchnia podłoża pod budynek na tym etapie prac zawsze jest większa niż jego planowana powierzchnia zabudowy, konstrukcję drewnianą, która podtrzymuje druty wyznaczające przebieg przyszłych fundamentów, umieszcza się na jego skraju.

Budowa domu a ława fundamentowa

Zastosowanie ław drutowych jest koniecznym elementem jeśli chodzi o budowę zarówno domu podpiwniczonego, jak i tego bez piwnicy. W pierwszym przypadku wykonuje się wtedy ławy sznurowe schodkowe. Trzeba pamiętać, że w każdej budowie ławy pełnią taką samą, bardzo istotną rolę, a mianowicie przenoszą ciężar domu na podłoże gruntowe. Wykop też wykonuje się tu po zrobieniu ław drutowych.

Ławy sznurowe - wymiary

To, jakie wymiary będą miały ławy fundamentowe, będzie zależeć od od obciążenie, jakie mają przenosić fundamenty. Inną kwestią jest to, czy ławy będą zbrojone czy też nie. Pierwsze zazwyczaj mają 30 – 40 cm wysokości i 60 – 80 cm szerokości, natomiast drugie - 30 – 40 cm wysokości i 50 – 70 cm szerokości. Oczywiście, jeśli fundamenty będą przenosić większe obciążenie, a dom jest stawiany na słabszym gruncie, wymiary ław powinny być odpowiednio większe.

Same wymiary i konstrukcja fundamentu powinny być określone już na etapie wykonywania projektu domu. Pod uwagę powinna być wtedy wzięta chociażby specyfika ziemi.

Ławy drutowe krok po kroku

Nabijanie ław drutowych jest częścią procesu tyczenia budynku. Osobą odpowiedzialną za ten etap prac jest uprawniony geodeta. W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego fachowca, który wykona ławę drutową, warto udać się do miejscowego urzędu gminy lub ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. We wskazanych miejscach zazwyczaj znajdują się ogłoszenia specjalistów działających na lokalnym rynku.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

 

Pierwsze czynności

Uprawniony geodeta zaznacza w terenie obrys budynku, czyli charakterystyczne punkty budynku na podstawie dokumentacji projektowej. Wraz z liczbą punktów wzrasta cena świadczonej usługi, a jednocześnie zmniejsza się prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy późniejszych robotach budowlanych. O ostatecznej liczbie punktów do wytyczenia decyduje kierownik budowy. Wyznaczenie osi budynku jest początkową bardzo ważną kwestią. Trzeba też pamiętać, by wszystkich czynności zawsze dopilnował kierownik budowy.

Na tym etapie procesu inwestycyjnego geodeta dokonuje właściwego wpisu do dziennika budowy oraz sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 dla obszaru, który ma zostać zabudowany.

Należy pamiętać, że wyznaczone osie budynku nie muszą przebiegać w geometrycznym środku ściany (całej przegrody pionowej). W przeważającej większości przypadków osie umieszcza się w środku warstwy konstrukcyjnej (nośnej). W związku z tym wykop pod przyszłe ławy fundamentowe nie musi mieć takiej samej szerokości po obu stronach ławicy.

Paliki, deski i drut - konieczny materiał

Najczęstszą praktyką stosowaną przy budowie domu jest, w pierwszym etapie, oznaczenie punktów charakterystycznych obiektu budowlanego (zazwyczaj narożników) poprzez wbicie w grunt palików lub kołków (tzw. palikowanie).

Kolejnym krokiem jest wykonanie właściwych ław drutowych, a więc wyznaczenie przebiegu osi geometrycznych. W tym celu do części drewnianych palików wystających ponad ziemię trzeba przybić deski (w układzie poziomym).

Do desek w kierunku równoległym do przyszłych ław mocuje się drut bądź sznurek (stąd alternatywna nazwa – ławy sznurkowe). Przy stosowaniu sznurka należy jednak pamiętać, aby użyty sznurek nie był zbyt elastyczny (w takim przypadku wytyczone linie mogą ulec zniekształceniu) oraz na tyle mocny, by nie uległ zniszczeniu.

Naniesienie reperów

Częścią procesu tyczenia obiektu budowlanego jest także oznaczenie jednego lub kilku punktów charakterystycznych o znanej wysokości umożliwiających odpowiednie wyznaczenie odpowiednich rzędnych wysokościowych budynku, w tym poziomu jego posadowienia. Omawiane punkty wysokościowe noszą nazwę reperów. Takie znaki osnowy geodezyjnej należy nanieść w sposób trwały na elementy, które nie zmieniają swojej rzędnej w procesie budowy (np. na słupie lub murze).

Jakie czynności należy zrealizować po wykonaniu ław drutowych?

Omówione powyżej pomiary geodezyjne służą do określenia głębokości, jaką ma mieć wykop, oraz wyznaczenia przebiegu osi. Tam, gdzie wykop ma dno, należy wykonać warstwę założoną w projekcie budowlanym. Tak właśnie powstaje fundament.

Pod betonem konstrukcyjnym fundamentów zazwyczaj wylewa się warstwę wyrównawczo-podkładowąchudego betonu lub rozkłada warstwę folii budowlanej. Dzięki takiej formie zabezpieczenia podłoża mieszanka betonowa z fundamentów nie miesza się z gruntem.

Betonowanie fundamentów

To jedna z ostatnich czynności, którą trzeba wykonać. Kierownik budowy musi dopilnować, by betonowanie były przeprowadzone odpowiednio. Beton trzeba wlać do wykopów, tak by je całkowicie wypełnić. Szalunki można wcześniej posmarować preparatem adhezyjnym - pomoże to później usunąć szalunki bez ryzyka, że wylany beton będzie uszkodzony.

Po wykonaniu warstwy podkładowej można przejść do wykonywania właściwego posadowienia budynku, a następnie do kolejnych etapów robót budowlanych. Po wylaniu betonu należy wykonać dwie kolejne czynności - zagęścić beton i wyrównać go drewnianą łopatą. Szalunek możemy zdjąć po około tygodniu.

Fundament z izolacja przeciwwilgociowa

Wilgoć z gruntu, woda ciśnieniowa i bezciśnieniowa to czynniki, które mogą negatywnie wpływać na ławy fundamentowe. Jeśli grunt jest słaby, ławy należy odpowiednio ochronić, wykonując izolację przeciwwilgociową. Jest ona szczególnie istotna w budynkach, które będą miały piwnicę.

Wykopy i ich zasypywanie

Dla trwałości fundamentu ma znaczenie także jego odpowiednie zasypanie. To ostatnia czynność z całości - kierownik budowy musi dopilnować, by ławy zasypać zaraz po wykonaniu izolacji.

Zrobić to można chociażby ziemią pozostałą po wykopie. Od wytrzymałości fundamentów zależy bezpieczeństwo całego domu, więc wszystkie poszczególne czynności powinny być dobrze wykonane, przy użyciu odpowiednich materiałów.

Ławy drutowe - cena

Koszt usługi wytyczenia obiektu budowlanego jest zależny w głównej mierze od stopnia skomplikowania danego budynku (liczby narożników i osi ławy, czyli budynku do wyznaczenia). Przyjmuje się, że cena takiego świadczenia w przypadku typowego budynku jednorodzinnego wynosi kilkaset złotych.

Najczęstsze błędy

Ważne jest, by wszystkie prace powierzyć specjalistom. Staranność wykonania ławy fundamentowej jest niezwykle istotna, to jeden z ważniejszych elementów. Przy realizacji można popełnić jednak kilka błędów.

Do główniejszych będzie należało zbyt płytkie posadowienie fundamentów. Innym błędem może być wykorzystanie w pracy złej jakości materiałów, w tym palików i kołków. Potrzebne na początku prac badania gruntowe również mogą być zaniechane, co może doprowadzić do tego, że późniejsze podłoże będzie niestabilne.

Kolejnym błędem może być brak zabezpieczenia wykopu przed obsypywaniem, niewłaściwe wykonanie zbrojenia ław czy brak ciągłości zbrojenia.