Masz już za sobą pierwsze kroki związane z planowaną budową domu i nadszedł właśnie czas na uzyskanie pozwolenia na budowę domu? Jeśli zastanawiasz się, co powinieneś teraz zrobić, koniecznie przeczytaj poniższy poradnik.

Jeśli chcesz wybudować dom, a nie wiesz, jak krok po kroku uzyskać pozwolenie na budowę, zastanawiasz się, jak przebiega procedura, zapoznaj się z artykułem. Dowiesz się z niego, zgromadzić potrzebne dokumenty, gdzie złożyć wniosek oraz co zrobić po odebraniu pozwolenia.

Spis treści:

 1. Czynności wstępne – uzyskaj potrzebne dokumenty
  Uzyskaj wypis z MPZP
  Zgłoś się do geodety po mapę do celów projektowych
  Kup projekt budowlany
  Zaadaptuj projekt do działki
  Podłączenie mediów
 2. Skompletuj wszystkie dokumenty
 3. Złóż wniosek
 4. Odbierz pozwolenie na budowę
  Dziennik budowy
 5. Co zamiast pozwolenia? Zgłoszenie budowy

Pozwolenie na budowę: czynności wstępne – uzyskaj potrzebne dokumenty

Zanim złożysz wniosek o pozwolenie, musisz przejść kilka wcześniejszych etapów. Dopiero wtedy właściwy organ rozpatrzy złożone dokumenty.

Uzyskaj wypis z MPZP

Pierwszym krokiem, który należy uczynić przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę i tym samym rozpoczęciem robót na działce, jest uzyskanie wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy teren inwestycji nie jest objęty MPZP, wtedy należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). Na wydanie takiej decyzji trzeba czekać zazwyczaj 14-30 dni. 

Zgłoś się do geodety po mapę do celów projektowych

W kolejnym kroku będziesz musiał nawiązać współpracę z geodetą. Jego zadaniem będzie wykonanie mapy do celów projektowych. Ma ona skalę 1:500 i jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa. Właśnie na tę mapę architekt adaptujący będzie nanosił obrys domu, którego budowę planujesz.

Kup projekt budowlany

To bardzo istotny krok. Projekt budowlany to podstawowy dokument, który dołączysz do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zanim wybierzesz odpowiedni projekt wymarzonego domu, zwróć uwagę, by nie tylko spełniał Twoje wszystkie oczekiwania, lecz także pasować do wymiarów działki oraz odgórnych wytycznych danego urzędu gminy. Projekt będzie składał się z kilku części: opisowej, architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej, charakterystyki energetycznej, zgody na zmiany.

Zaadaptuj projekt do działki

Gdy już kupiłeś projekt, kolejnym krokiem jest zaadaptowanie go do konkretnych dla danej działki warunków. Konieczna jest tu współpraca z architektem, który dostosuje projekt do stref wiatrowej, śniegowej i przemarzania. Architekt sporządzi na mapie projekt zagospodarowania terenu. Obejmuje on między innymi:

 • określenie granic działki lub terenu,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • usytuowanie budynku,
 • układ komunikacyjny, układ zieleni.

Zgodnie z Prawem budowlanym projekt zagospodarowania działki będzie też określeniem wzajemnych odległości obiektów, wskazaniem charakterystycznych elementów inwestycji, wymiarów czy rzędnych, wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Projektu zagospodarowania nie można pominąć – to integralna część projektu budowlanego.

Podłączenie mediów

Na tym etapie przez uprawnionego architekta musi być przygotowana dokumentacja do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, która będzie dotyczyć dostawy gazu, wody i prądu, a także odbioru ścieków i odpadów stałych. Etap ten może wiązać się ze spełnieniem indywidualnych szczegółowych warunków. Zaliczyć można do nich między innymi odrolnienie gruntów. Pozwolenie na budowę składamy dopiero po przejściu tych wszystkich etapów. 

 

Krok drugi: kompletuj wszystkie dokumenty

Aby w pełni legalnie zacząć budowę swojego wymarzonego domu, musisz uzyskać pozwolenie na budowę. Możesz to zrobić na dwa sposoby: ubiegając się o otrzymanie pozwolenia na budowę albo zgłaszając budowę. Drugą opcję możesz wykorzystać, kiedy obszar oddziaływania inwestycji, który został określony przez architekta w dokumentacji, nie wychodzi poza granice Twojej działki.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w Starostwie Powiatowym lub online. Pamiętaj, że zgromadzić musisz szereg dokumentów:

 • cztery kopie projektu budowlanego zawierającego pozwolenia, opinie i uzgodnienia, a także pozostałe niezbędne dokumenty,
 • decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu – w przypadku gdy jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania działką na cele budowlane,
 • wypis z rejestru gruntów dla działki.

Krok 3. Złóż wniosek

Gdy ubiegasz się o pozwolenie na budowę, udaj się do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego. Wniosek składamy na stosownym formularzu urzędowym (znajdziesz go także w internecie). Wniosek o pozwolenie musi zawierać takie informacje jak:

 • adres miejsca inwestycji,
 • inwestor,
 • oznaczenie nieruchomości (numer działki, obręb ewidencyjny),
 • rodzaj inwestycji.

Oprócz tego dołączasz oczywiście wszystkie wymagane załączniki.

Krok 4. Odbierz pozwolenie na budowę

Decyzję starosty po złożeniu wniosku otrzymasz w ciągu 65 dni. Jeśli we wniosku będą błędy lub niejasności, zostaniesz wezwany do usunięcia ich we wskazanym czasie. Jeśli takich błędów nie usuniesz lub nie zmieścisz się w określonym terminie, uzyskasz decyzję administracyjną o odmowie pozwolenia na budowę.

Po złożeniu wniosku urzędnik ustali też strony postępowania administracyjnego, np. właścicieli sąsiednich działek, które otrzymają informację o rozpoczęciu postępowania i będą mogły wnieść odwołanie od decyzji – mają na to 14 dni.  

Jeśli jednak na drodze postępowania administracyjnego nie zostaną wskazane żadne błędy, a odwołania nie zostaną złożone, uzyskasz pozwolenie i będziesz mógł z powodzeniem rozpocząć budowę. Masz na to trzy lata od momentu wydania decyzji. 

Załatwianie formalności jest oczywiście czasochłonne. Pamiętaj jednak, że samowola budowlana jest karana – za rozpoczęcie budowy domu bez pozwolenia możesz zapłacić bardzo wysoką grzywną. Urzędnicy mogą też nakazać rozbiórkę postawionego budynku.

Dziennik budowy

Ostatni, ale nie mniej ważny punkt to dziennik budowy, czyli urzędowy dokument, który jest prowadzony dla każdej inwestycji budowlanej wymagającej zezwolenia. Znajdziesz w nim takie informacje, jak przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności, które mają miejsce w trakcie budowy.

By uzyskać dziennik budowy, musisz wystąpić do tego samego organu, który wydawał pozwolenie na budowę. Dziennik budowy powinien być na bieżąco uzupełniany zgodnie z przepisami prawa budowlanego przez kierownika budowy. To bardzo ważny dokument, niezbędny do zgłoszenia zakończenia budowy oraz oddania budynku do użytku.

Uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest trudnym zadaniem, pod warunkiem że będziesz pamiętać o wszystkich formalnościach. Nic tak nie ułatwi ci uporania się z całym procesem budowy domu, jak jego dokładne zaplanowanie.

Co zamiast pozwolenia? Zgłoszenie budowy

Zamiast starania się o pozwolenie na budowę masz w planach zgłoszenie budowy? Musisz wiedzieć, kiedy możesz to zrobić. Zgłoszenie budowy domu jest możliwe wtedy, gdy obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na danej działce. Wiąże się to tez z brakiem innych stron postępowania administracyjnego – poza inwestorem.

Kiedy będziesz zgłaszać budowę, musisz złożyć druk zgłoszenia z zamiarem rozpoczęcia budowy w określonym terminie oraz pozostałe niezbędne załączniki. Następnie w ciągu 3 dni wiadomość o dokonaniu zgłoszenia pojawi się w biuletynie informacji publicznej. W zgłoszeniu zaznacz, że wnioskujesz o wystawienie przez urząd pisemnej zgody za zgłoszone roboty.

Budowę możesz rozpocząć, jeśli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia starostwa nie wyrazi sprzeciwu. Jest to tzw. milcząca zgoda. Jeśli takiego sprzeciwu nie ma, oznacza to jedno – można rozpoczynać budowę. Należy przy tym pamiętać, by nie rozpoczynać budowy wcześniej niż 21 dni, które są przewidziane na wniesienie przez urzędnika sprzeciwu.

W przypadku zgłoszenia budowy czeka się więc znacznie krócej na możliwość rozpoczęcia robót budowlanych niż ma to miejsce w przypadku ubiegania się o pozwolenie. Opcja ta wydaje się prostsza i szybsza do sformalizowania. Projektanci radzą jednak, by uzyskać pozwolenie na budowę. Gwarantuje ono niepodważalność decyzji urzędu.

Decydując się na zgłoszenie, wprowadzenie zmian w projekcie i tak będzie wiązało się z uzyskaniem pozwolenia, więc musisz liczyć się z wydłużeniem całego procesu. Pamiętaj też, że w trakcie urząd może wymagać złożenia dodatkowych dokumentów.

 

 

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: