Decyzja o warunkach zabudowy dotyczy terenu, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W razie konieczności może być ona zmieniona, jednak wymaga to złożenia wniosku do odpowiedniego urzędu. Postanowienie w sprawie wydaje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.

Wniosek o zmianę warunków zabudowy może złożyć osoba, której wydano pierwotną decyzję o warunkach zabudowy - w momencie składania wniosku musi ona być ostateczna i ważna. Pozytywne rozpatrzenie sprawy jest możliwe tylko w sytuacji, gdy wszystkie zainteresowane strony wyrażą zgodę na proponowane zmiany. Warto pamiętać, że urząd może odmówić wydania decyzji o zmianie warunków zabudowy, jeśli zaistnieją konkretne przesłanki. Kwestie ewentualnego wprowadzenia zmian w warunkach zabudowy regulują przepisy art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jak napisać wniosek o zmianę warunków zabudowy?

Przepisy nie określają dokładnie, jak powinien wyglądać wniosek o zmianę warunków zabudowy, jednak podobnie jak w każdym dokumencie tego rodzaju należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania), a także szczegóły dotyczące inwestycji (np. lokalizację), numer i datę aktualnej decyzji o warunkach zabudowy. W dalszej części pisma należy podać zakres zmian, o które petent wnioskuje. Do przygotowanego wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, między innymi dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Ważnym elementem jest zgoda stron na wprowadzenie zmian w warunkach zabudowy. Dołączenie zgody w formie pisemnej zwykle usprawnia procedurę i umożliwia szybsze uzyskanie decyzji o zmianie warunków zabudowy. Przedstawienie takiej zgody na etapie składania wniosku przez interesanta nie jest jednak obligatoryjne. Analizując sprawę, urząd sam ustala, kto jest jej stroną, a następnie występuje do stron o przedstawienie zgody, bez której nie jest możliwe uzyskanie pozytywnej decyzji. Urząd, w którym zostanie złożony wniosek, sprawdza jego poprawność, a także to, czy petent dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty i uiścił opłatę. Ewentualne nieścisłości trzeba wyjaśnić w terminie 7 dni od uzyskania pisma wzywającego do uzupełnienia braków.

Zmiana warunków zabudowy - jak wygląda procedura?

Wniosek o zmianę warunków zabudowy należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, który wydał pierwotną decyzję o warunkach zabudowy. Pierwszym krokiem jest analiza wniosku i sprawdzenie jego poprawności, a następnie wyznaczenie stron sprawy. Każda ze stron zostaje powiadomiona o rozpoczynającym się postępowaniu i może zgłosić sprzeciw wobec zmiany warunków zabudowy. Strony mogą także zostać wezwane i zobowiązane do złożenia wyjaśnień. Stroną jest przede wszystkim inwestor - wnioskodawca, ale również każda inna osoba, która ma tzw. interes prawny dotyczący bezpośrednio toczącego się postępowania. Są to zazwyczaj właściciele czy użytkownicy wieczyści terenów przylegających, czy znajdujących się w bliskim sąsiedztwie inwestycji, której dotyczy sprawa (kwestia oddziaływania inwestycji na otoczenie). Po rozpoczęciu postępowania urząd ma za zadanie sprawdzić, czy możliwe jest dokonanie zmian warunków zabudowy, o które wnosi wnioskodawca. Pod uwagę bierze się analizę urbanistyczną (ustalenia dotyczące parametrów zabudowy oraz zagospodarowania przestrzeni), ponieważ wszelkie dokonywane zmiany muszą mieścić się w granicach ustaleń, które zostały w niej zapisane. Urząd musi również sprawdzić, czy nie nastąpiła zmiana i czy od czasu wydania decyzji o warunkach zabudowy dla danej lokalizacji nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Po zebraniu niezbędnych informacji wójt, burmistrz bądź prezydent miasta wydaje decyzję dotyczącą złożonego wniosku.

Decyzja może być odmowna w kilku przypadkach:

  • zaproponowane zmiany są niezgodne z analizą urbanistyczną,
  • następuje zmiana przedmiotu inwestycji,
  • decyzja o warunkach zabudowy jest nieprawidłowa,
  • decyzja o warunkach zabudowy jest nieważna,
  • któraś ze stron zgłosiła sprzeciw.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o zmianie warunków zabudowy to zazwyczaj miesiąc, jednak w szczególnych sytuacjach może on zostać wydłużony o kolejne 30 dni.

Odwołanie od decyzji w sprawie zmiany warunków zabudowy

Zarówno od decyzji pozytywnej, jak i odmownej przysługuje prawo do odwołania się. Co ważne, odwołanie nie może dotyczyć decyzji pierwotnej, czyli tej o warunkach zabudowy, a jedynie decyzji traktującej o przewidywanych zmianach. Pismo odwoławcze należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (tym samym, który wydał decyzję). Jego rozpatrywaniem zajmuje się kolegium odwoławcze. Czas na złożenie odwołania wynosi 14 dni od momentu otrzymania decyzji. Warto zaznaczyć, że prawo do odwołania się od decyzji o zmianie warunków zabudowy przysługuje każdej ze stron postępowania.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: