Od 3 stycznia 2022 roku wniosek o wydanie warunków zabudowy możesz złożyć w standardowej formie papierowej lub elektronicznej.

3 stycznia 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Najważniejsze zmiany dotyczą zakresu ustalenia warunków zabudowy. Jeśli zatem jesteś na etapie planowania budowy – koniecznie zapoznaj się z tym wpisem! Dowiesz się z niego:

 1. Jak sporządzić wniosek o wydanie warunków zabudowy?
 2. Jakie są zasady wyznaczania obszaru analizowanego?
 3. Jak uzyskać warunki zabudowy dla części działki?
 4. Jaki jest termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy?
 5. Warunki zabudowy dla domów poniżej 70 m2 – czy są potrzebne?
 6. Najważniejsze zmiany przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla domów poniżej 70 m2

Jak sporządzić wniosek o wydanie warunków zabudowy?

Od 3 stycznia 2022 roku wniosek o wydanie  warunków zabudowy możesz złożyć w standardowej formie papierowej lub elektronicznej. Do obu wniosków masz możliwość dodania najważniejszego załącznika, czyli mapy.

Istnieje tylko jeden, ogólnie przyjęty urzędowy wzór wniosku, który możesz złożyć za pomocą ePUAP.

Co ciekawe (i co stanowi jedną ze zmian) wniosek nie musi zawierać oryginałów dokumentów – możesz załączyć ich kopie.

 

Jakie są zasady wyznaczania obszaru analizowanego?

 

Zasady, które dotyczą wyznaczania obszaru analizowanego możesz znaleźć w art. 61 ust. upzp. W związku z nowymi przyjętymi przepisami, obszar analizowany będzie się wyznaczało dookoła obszaru, który zostanie przez Ciebie wskazany jako miejsce objęte wnioskiem na mapie zasadniczej lub ewidencyjnej, którą trzeba załączyć do wniosku o wydanie warunków zabudowy. Do tej pory analizowany był teren dookoła całej parceli. 

Jak mówią przepisy, od wejścia w życie wyżej opisanej zmiany, obszar analizowany wyznacza się w odległościach:

 • „nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu objętego wnioskiem jednak nie mniejszej niż 50 metrów oraz nie większej niż 200 m - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego;
 • nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów- dla pozostałych inwestycji.”

Co bardzo ważne, jak dokładnie objaśnia zresztą art. 61 ust 5a upzp – obszar analizowany będzie wyznaczany na mapie, którą masz obowiązek dołączyć do wniosku. Weź zatem pod uwagę, że mapa musi mieć zakres umożliwiający naniesienie na nią obszaru analizowanego. Jeśli takiej możliwości nie będzie, Twój wniosek zostanie odrzucony z powodu braków formalnych.

Jak uzyskać warunki zabudowy dla części działki?

W związku z zaprowadzonymi zmianami, mogłoby się wydawać, iż obecnie możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy jedynie dla części danej parceli. Wcześniej była to kwestia sporna – często zresztą poruszana w orzecznictwie.

Wyżej wymieniony art. 61 ust. 5a upzp dokładnie wskazuje, że obszar analizowany będzie wyznaczany nie dookoła działki, a wokół terenu, który wskazuje wniosek. Poza tym, jak wskazywał już sam projekt sporządzony przez Ministra Rozwoju i Technologii dotyczący stworzenia podlinkowanego wyżej wniosku o wydanie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli chcielibyśmy określić granice miejsca, które jest objęte wnioskiem jako część parceli, konieczne będzie stworzenie graficznego określenia granic terenu. Jeśli nie jest ono konieczne, wystarczy, że wpiszesz do formularza dane identyfikacyjne działki.

Jaki jest termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Nowelizacja ustawy przewidziała również zmiany w terminie dotyczącym wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Są one różne – i zależą od tego, co planujesz wybudować.

 • Termin wynosi 21 dni dla domów mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 metrów kwadratowych i które zostały opisane w art. 29 ust. 1 pkt 1a prawa budowlanego.
 • Dla pozostałych inwestycji natomiast termin na wydanie decyzji to 90 dni.

Pamiętaj o tym, że termin liczy się zawsze od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nie są do niego zaliczane terminy opisane w przepisach prawa do wykonania określonych czynności, okresowych opóźnień spowodowanych z winy strony, okresów na które postępowanie będzie zawieszone oraz opóźnień, które powstały niezależnie od organów wydających decyzję.

Jeśli termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy zostanie przekroczony, możesz zainicjować postępowanie o nałożenie kary. Jeśli nadasz sprawie bieg, dalsze jego etapy będą już jednak niezależne od Ciebie. Jeśli wojewoda zdecyduje się nałożyć karę, wynoszącą 500 zł za każdy dzień opóźnienia, suma zasili budżet Państwa.

Warunki zabudowy dla domów poniżej 70 m2 – czy są konieczne?

Decyzja o warunkach zabudowy dla domów jednorodzinnych, których metraż nie przekracza 70 metrów kwadratowych jest wydawana drogą tak zwanego postępowania uproszczonego. 

Najważniejsze zmiany przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla domów poniżej 70 m2

Najważniejszą zmianą prowadzoną przez nowelizację ustawy definitywnie jest krótszy termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nie mniej istotne są jednak inne zasady wyznaczania obszaru analizowanego. Warto także wiedzieć o tym, że:

 • terminy uzgodnień są krótsze – obecnie ich czas wynosi do 7 dni,
 • stroną w postępowaniu może być tylko inwestor,
 • w postępowaniu nie stosuje się już art. 79a kpa oraz art. 10 kpa,
 • decyzję wydaje się w postępowaniu uproszczonym,
 • jeśli wydana decyzja odpowiada żądaniom inwestora, jej uzasadnienie nie będzie konieczne.

Zmiany wprowadzone dzięki nowelizacji ustawy zdecydowanie są korzystne. Możliwość skorzystania z jednego, ogólnodostępnego wzoru wniosku o warunkach zabudowy i krótszy czas oczekiwania na wydanie decyzji mogą sprawić, iż cała budowa będzie mogła ruszyć znacznie szybciej.