Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej to dokument, który trzeba złożyć u operatora systemu dystrybucyjnego lub do potencjalnego sprzedawcy paliwa gazowego.

Jeśli w niedalekim otoczeniu działki, na której znajduje się lub ma zostać wybudowany nasz dom jednorodzinny, przebiega sieć gazowa, z reguły istnieją warunki o znaczeniu technicznym i ekonomicznym umożliwiające dostarczenie gazu. W celu podpięcia budynku do sieci najpierw konieczne jest formalne określenie możliwości przyłączenia i jego warunków.

Wniosek o warunki przyłączenia gazu - jaki druk wybrać?

Jeśli wniosek o warunki przyłączenia gazu dotyczy budynku jednorodzinnego, należy wypełnić odpowiedni formularz przeznaczony dla grupy przyłączeniowej oznaczonej symbolem B i należącej do podgrupy I (założenia przepływu gazu ziemnego wysokometanowego dla takiego odbiorcy wynoszą do 10 m3/h, a gazu ziemnego zaazotowanego do 25 m3/h). Blankiety wniosków są dostępne na stronie internetowej operatora systemu dystrybucyjnego lub sprzedawców gazu.

Czynnikiem warunkującym rozpatrzenie wniosku w określonym terminie jest jego staranne wypełnienie z podaniem wszystkich niezbędnych danych, a także skompletowanie wymaganych załączników.

W przypadku, gdy jednostka rozpatrująca wniosek stwierdzi braki w dokumentacji, w ciągu 7 dni wzywa składającego do ich uzupełnienia. Dodatkowy termin na złożenie dokumentów nie może być w takim przypadku krótszy niż 21 dni.

Jak wypełnić wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej?

Podczas wypełniania wniosku o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej najwięcej trudności sprawiają punkty dotyczące przewidywanego rocznego zużycia gazu i mocy na przyłączu (największego zapotrzebowania na paliwo gazowe na godzinę). Przy określaniu parametrów przyszłej instalacji pomocne są specjalne kalkulatory znajdujące się na stronie internetowej operatora systemu dystrybucyjnego. Na podstawie odpowiednich algorytmów, po podaniu mocy urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym są one w stanie określić szacunkowe zużycie gazu. W zestawieniach wykonanych przez wspomniane kalkulatory znajdziemy także informacje dotyczące zużycia gazu przez poszczególne urządzenia korzystające z paliwa gazowego. Przed formalnym złożeniem wniosku warto jednak skonsultować obliczoną przez kalkulator wartość zużycia gazu z projektantem przyszłej instalacji gazowej w budynku.

Wymaganym załącznikiem do wniosku o warunki przyłączenia gazu jest plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający położenie budynku, który ma zostać przyłączony do sieci względem jej punktów charakterystycznych (w obrysie budynku trzeba także uwzględnić położenie kotłowni), obiektów budowlanych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie oraz propozycję umiejscowienia punktu wyjściowego z układu gazowego (szafkę gazową, w której będzie umieszczony kurek główny, reduktor i gazomierz).

Plan lub szkic trzeba wykonać na mapie do celów informacyjnych (ewentualnie opiniodawczych) w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000. Część graficzna musi również zawierać aktualną sytuację rozgraniczenia nieruchomości.

Planując złożenie wniosku o warunki przyłączenia gazu do PGNiG, warto wiedzieć, że spółka ta oferuje pełne wsparcie w procesie przyłączania do sieci gazowej. Pomoc polega w tym przypadku na poradach przy wypełnianiu wniosku, przekazaniu dokumentacji do operatora systemu dystrybucyjnego, uzyskaniu wymaganych informacji, a także przekazaniu kompletnych warunków przyłączenia. Podobne wsparcie oferuje PSG należące do grupy PGNiG.

Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej - jaki wybrać wzór?

Po zakończeniu procesu związanego z wybudowaniem sieci gazowej (poza budynkiem) oraz instalacji gazowej (wewnątrz budynku) należy zawrzeć umowę dotyczącą sprzedaży gazu z przedsiębiorstwem gazowniczym. Punktem wyjścia do zawarcia umowy jest zgłoszenie gotowości instalacji gazowej. Przed podpisaniem takiego dokumentu odbiorca paliwa gazowego musi okazać następujące dokumenty:

  • kopię umowy dotyczącej przyłączenia do sieci paliwa gazowego;
  • protokół przeprowadzonej próby szczelności instalacji (ważność takiej próby wynosi 6 miesięcy od jej zrealizowania; osoba dokonująca próbnego pomiaru musi mieć odpowiednie uprawnienia);
  • opinię wystawioną przez kominiarza potwierdzającą sprawność wentylacji wywiewnej i daną możliwość odprowadzenia spalin, a także zabezpieczenia pomieszczenia przed wystąpieniem pożaru (opinia jest ważna przez 12 miesięcy od wystawienia);
  • decyzję dotyczącą nadania numeru porządkowego dla danego obiektu budowlanego.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: