Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem, który funkcjonuje w polskim prawie budowlanym od 2009 roku. Obowiązek jego sporządzania w określonych przypadkach wymusiła nowelizacja ustawy Prawo Budowlane w związku z dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest niezbędne m.in. w przypadku sprzedaży nieruchomości. Na podstawie tego dokumentu przyszły właściciel może oszacować przybliżone koszty związane z eksploatacją budynku czy lokalu. Certyfikat energetyczny ma ściśle określoną strukturę oraz wykonywany jest zgodnie z prawnie określoną metodologią. Do jego sporządzenia niezbędne są uprawnienia, a sam dokument ważny jest przez 10 lat od daty jego wystawienia.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo energetyczne określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Dotyczy to zużycia energii na potrzeby ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji mechanicznej, uzyskania c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) oraz oświetlenia pomieszczeń. Istotnymi parametrami zdefiniowanymi w certyfikacie energetycznym budynku są: zapotrzebowanie nieodnawialną energię pierwotną EP oraz energię końcową EK. Wyliczenia podaje się w kWh/m2/rok.

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie energetycznym domu (mieszkania), jego właściciel lub najemca może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie budynku lub lokalu mieszkalnego na energię, a tym samym obliczyć koszty eksploatacyjne związane z jej poborem.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, opracowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie zawiera szczegółowo opisaną metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzór świadectwa charakterystyki energetycznej.

Certyfikat energetyczny domu (budynku) różni się nieco od certyfikatu energetycznego mieszkania (części budynku), jednak co do zasady obydwa wzory zawierają równorzędne informacje i składają się z sześciu części:

 • Część I: Ocena budynku (części budynku) – zawiera m.in. adres i rodzaj nieruchomości, powierzchnię, rok oddania do użytkowania oraz określenie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej i datę ważności świadectwa,
 • Część II: ocena charakterystyki energetycznej budynku – zawiera m.in. informacje o EK i EP,
 • Część III: dane sporządzającego świadectwo – zawiera imię i nazwisko wystawcy certyfikatu wraz z nr uprawnienia i datą wystawienia świadectwa,
 • Część IV: podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku – informacje dotyczące m. in. przeznaczenia budynku, kubatury, konstrukcji, wielkości powierzchni ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i c.w.u.,
 • Część V: zawiera obliczenia wskaźników wykazanych w Części II,
 • Część VI: formułuje zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonanej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej.

Certyfikat energetyczny budynku jest ważny przez 10 lat, licząc od daty jego sporządzenia. Jeśli jednak zostaną w budynku przeprowadzone prace budowlano-instalacyjne, które mogą wpłynąć na zmianę charakterystyki energetycznej budynku lub jego części, konieczna będzie wcześniejsza aktualizacja dokumentu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej a charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna budynku sporządzana jest dla budynków projektowanych. Rozpatruje się za pomocą tego narzędzia różne możliwości – np. źródła ciepła i szacuje końcowe zapotrzebowanie energetyczne budynku w zależności od przyjętych założeń. Z kolei dla budynków istniejących sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej, jako dokument potwierdzający stan faktyczny.

Kiedy świadectwo energetyczne jest niezbędne?

Obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwo energetyczne należy sporządzić dla budynku lub jego części w przypadku:

 • zbycia na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbycia na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajmu.

Obowiązek zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku (albo jego części) lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe (lokatorskie) prawo do lokalu mieszkalnego, względnie budynku lub jego części. W szczególnych przypadkach określonych w ustawie (art. 11 ust. 3) obowiązek ten spoczywa na najemcy.

Ustawa określa też budynki, których powyższy przepis nie dotyczy – są wśród nich m.in. budynki rekreacyjne (przeznaczone do użytkowania przez nie więcej niż 4 miesiące w ciągu roku) czy wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2.

Jak uzyskać certyfikat energetyczny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu lub budynku, względnie jego części musi zostać sporządzone przy sprzedaży lub wynajmie zdecydowanej większości lokali mieszkalnych. Świadectwa energetyczne wystawiać mogą tylko i wyłącznie osoby, które:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone szczegółowo w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,
 • ukończyły odpowiednie, określone szczegółowo w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków studia wyższe,
 • posiadają uprawnienia budowlane określone w ustawie Prawo budowlane.

Na stronach internetowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dostępny jest wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – cena usługi

Cena świadectwa charakterystyki energetycznej jest wolnorynkowa (każdy z uprawnionych może dowolnie wycenić sporządzane przez siebie świadectwo energetyczne). Zależy także od rodzaju ocenianego budynku – zamawiający zapłaci mniej za świadectwo dla mieszkania niż dla domu jednorodzinnego czy budynku wielorodzinnego. Ceny rynkowe zaczynają się już od 100 zł za mieszkanie i 200 zł za dom jednorodzinny.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: