Chcesz kupić działkę z pozwoleniem na budowę? A może dom w trakcie budowy? Sprawdź, jak przenieść pozwolenie na budowę.

Przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego inwestora wiąże się z przeprowadzeniem kilku formalności w urzędzie, ale nie są one skomplikowane. Wystarczy skompletować kilka dokumentów, złożyć je w urzędzie i czekać na decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Sprawdźmy, jak przenieść pozwolenie na budowę na nowego inwestora.

Dokumenty do przeniesienia pozwolenia na budowę

Do przeniesienia pozwolenia na budowę potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zgoda dotychczasowego inwestora,
 • oświadczenie nowego inwestora.

Jeśli od wydania decyzji upłynęło więcej niż 3 lata, to urząd, by sprawdzić, czy decyzja nie wygasła, może zażądać dodatkowo dziennika budowy do wglądu. Możesz więc dołączyć go od razu w oryginale lub kopii – zapytaj o to w swoim urzędzie. Dodatkowo możesz też dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, która ma zostać przeniesiona.

Oprócz tego, w zależności od konkretnej inwestycji, do wniosku być może trzeba będzie dołączyć:

 • pełnomocnictwo, jeśli chcesz działać za pośrednictwem pełnomocnika,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – jeśli decyzja dotyczy na przykład budowy domu z częścią usługową.

Przyjrzyjmy się po kolei tym podstawowym dokumentom.

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Przepisy nie określają wzoru wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego możesz stworzyć własne pismo albo skorzystać ze wzoru udostępnionego w Twoim (lub każdym innym) urzędzie. Zapewne znajdziesz go na stronie internetowej urzędu.

We wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę warto zawrzeć następujące informacje:

 • dane osoby, na którą ma zostać przeniesione pozwolenie,
 • dane pierwotnego inwestora,
 • numer i data decyzji, która ma zostać przeniesiona,
 • nazwa i adres inwestycji,
 • podpis wnioskodawcy.

Wniosek o przeniesienie pozwolenia składasz do tego samego organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, czyli w przypadku budowy domów jednorodzinnych zazwyczaj do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie to składa nowy inwestor. Przepisy określają wzór tego oświadczenia, więc musisz po prostu wypełnić odpowiedni druk, który otrzymasz w urzędzie lub znajdziesz na stronie internetowej urzędu. Oświadczeniem tym potwierdzasz, że masz prawo dysponować na cele budowlane działką, na której znajduje się inwestycja. Prawo to może wynikać na przykład z własności (gdy jesteś właścicielem działki) lub ze stosunku zobowiązaniowego (gdy masz zgodę właściciela na realizację inwestycji).

Zgoda dotychczasowego inwestora

Inwestor, który otrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę, musi zgodzić się na przeniesienie tej decyzji na nowego inwestora. W tym celu składa oświadczenie, w którym powinny się znaleźć:

 • dane osoby składającej oświadczenie, czyli pierwotnego inwestora,
 • informacja, że oświadcza on, iż zgadza się na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • numer i data przenoszonej decyzji,
 • nazwa i adres inwestycji,
 • dane osoby, na której rzecz pozwolenie ma zostać przeniesione,
 • własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie.

Oświadczenie nowego inwestora

Nowy inwestor do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę dołącza oświadczenie, z którego musi wynikać, że przyjmuje on wszystkie warunki wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym oświadczeniu trzeba zawrzeć:

 • dane osoby składającej oświadczenie, czyli nowego inwestora, na którego rzecz decyzja ma zostać przeniesiona,
 • informację, że składający oświadczenie przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji,
 • numer i datę przenoszonej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • nazwę i adres inwestycji,
 • podpis osoby składającej oświadczenie.

Procedura przeniesienia pozwolenia na budowę

Podczas postępowania w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę organ bada kompletność wniosku i sprawdza, czy pierwotne pozwolenie nie wygasło. Jeśli więc dołączysz wszystkie wymagane dokumenty, powinieneś szybko otrzymać decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

Stan prawny aktualny na dzień 17.06.2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51, poz. 630, poz. 695 i poz. 730)