Inspektor nadzoru to członek procesu budowlanego, który musi zostać ustanowiony w sytuacji wykonywania robót o wysokim stopniu skomplikowania. Do jego głównych zadań należy kontrola jakości prowadzonych prac.

Inspektor nadzoru inwestorskiego chroni interesy inwestora. Ma szerokie uprawnienia, dzięki którym może kontrolować kierownika budowy oraz wydawać mu polecenia.

Na czym polega nadzór inwestorski?

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zgodnie z zapisami prawa budowlanego osoba ta musi mieć odpowiednie kwalifikacje w postaci uprawnień we właściwym zakresie bez ograniczeń. Nadzór inwestorski polega na kontroli wszystkich etapów prowadzonych prac. Inspektor jest zobowiązany do dbania o interes inwestora i przestrzegania zgodności prac prowadzonych na budowie z przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

Podobnie jak kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego może być ustanowiony przez inwestora. Przy realizacji inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego kwestia ta jest dobrowolna. W prawie budowlanym znajduje się jednak wykaz zamierzeń, przy których nadzór jest obligatoryjny.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do:

 • reprezentowania inwestora w procesie budowlanym poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością prac z zatwierdzonym projektem budowlanym, a także obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną;
 • kontroli jakościowej realizowanych robót;
 • kontroli i szczegółowych odbiorów etapów robót ulegających zakryciu podczas postępów w realizacji inwestycji (np. kontrola poprawności wykonania zbrojenia elementów żelbetowych);
 • uczestnictwa w przeprowadzanych próbach (szczelności, technicznych) i odbiorach technicznych instalacji;
 • potwierdzania zrealizowanych robót poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy, potwierdzanie usunięcia ewentualnych błędów;
 • kontrolowania rozliczeń (na żądanie inwestora).

Zgodnie z prawem budowlanym inspektor nadzoru inwestorskiego ma szereg uprawnień, które nie przysługują innym uczestnikom procesu budowlanego. Do szczegółowych zadań i praw tej jednostki należą między innymi:

 • usuwanie zagrożeń i nieprawidłowości, które zaistniały w trakcie realizacji danej inwestycji. Inwestor ma prawo do wydawania w tym zakresie poleceń kierownikowi budowy poprzez wykonywanie wpisów do dziennika budowy;
 • wykonywanie niezbędnych prób oraz badań (np. prób szczelności instalacji, badań próbek materiałowych pobranych z miejsca wbudowania);
 • zatwierdzanie bądź odrzucanie kart materiałowych przedstawianych przez kierownika budowy świadczących o parametrach materiałów przeznaczonych do wbudowania.

Kiedy jest konieczne ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego?

Wspomniane sytuacje, w których powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne, to:

 • budowa obiektów mostowych i innych obiektów budowlanych, których wyniosłość ponad poziom gruntu przekracza 15 m;
 • budowa obiektów mostowych, drogowych oraz innych obiektów budowlanych, które znacząco oddziałują na środowisko;
 • budowa obiektów budowlanych o wysokim stopniu skomplikowania (m.in. powłoki, łupiny, tarcze, kopuły);
 • budowa obiektów budowlanych, których kubatura jest większa niż 2500 m3;
 • budowa budynków przeznaczonych na użytek publiczny;
 • budowa obiektów posadowionych w inny sposób niż na fundamentach bezpośrednich (stopach, ławach, płytach);
 • budowa obiektów, które mają być poddane działaniu znacznych obciążeń użytkowych (powyżej 5 kN/m2), obciążeń ruchomych, dynamicznych, termicznych itp.

Należy pamiętać, że w sytuacji obligatoryjnej konieczności sprawowania nadzoru inwestorskiego niezbędne jest zatrudnienie kilku inspektorów zgodnie z zakresami poszczególnych specjalności (konstrukcyjna, instalacyjna, elektryczna itp.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - koszt

Koszt nadzoru inwestorskiego zależy w głównej mierze od wielkości inwestycji i formy współpracy pomiędzy inwestorem a inspektorem. Jeśli inspektor nadzoru ma pojawiać się na placu budowy głównie na wezwanie kierownika budowy w celu odbioru konkretnego zakresu robót oraz dokonania odpowiednich wpisów do dziennika budowy, stawka dotyczy jednego przyjazdu i opiewa na kilkaset złotych. W przypadku, gdy inspektor ma stale przebywać na budowie i ściśle współpracować z kierownikiem, wynagrodzenie wynosi zazwyczaj kilka tysięcy złotych. Należy pamiętać, że część inwestorów świadczy usługi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, natomiast inni preferują współpracę na podstawie umowy o pracę lub umów o charakterze cywilno-prawnym. Ogólny koszt zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego zazwyczaj nie przekracza 3% wartości całej inwestycji. W każdym przypadku za pokrycie wynagrodzenia inwestora odpowiada inwestor. Dotyczy to także sytuacji, w których jego ustanowienie jest wymagane prawnie.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: