Mapa ewidencyjna zawiera informacje o przebiegu ogrodzeń, sieci uzbrojenia terenu, usytuowania budynków czy przebiegu i nazwach ulic. Jest tworzona w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 oraz 1:5000. Na czym polega wypis z mapy ewidencyjnej?

Mapa ewidencyjna jest uzupełnieniem mapy zasadniczej. Na jej podstawie sporządza się mapę dla celów prawnych lub projektowych, którą opracowuje m.in. geodeta. Jak wystąpić o wypis z mapy ewidencyjnej gruntów?

Czym jest mapa ewidencyjna?

Mapa ewidencyjna to wielkoskalowa mapa utworzona na podstawie ewidencji gruntów i budynków zawartych w zbiorze Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zasady jej tworzenia reguluje dekret z połowy XX wieku o ewidencji gruntów i budynków, a także instrukcja z 1956 roku dotycząca zakładania i prowadzenia gruntów. Mapa ewidencyjna jest uzupełnieniem mapy zasadniczej, która zawiera punkty osnowy geodezyjnej, a także przebieg ogrodzeń, usytuowanie budynków czy sieć uzbrojenia terenu. Treść mapy ewidencyjnej informuje m.in. o granicach państwa, działek, jednostek ewidencyjnych i obrębów, o punktach granicznych, użytkach gruntowych, klasach bonitacyjnych, budynkach, numerach działek ewidencyjnych i danych opisowo-informacyjnych. Ostatni z punktów dotyczy nazw jednostek podziału terytorialnego państwa, oznaczenia jednostki ewidencyjnej i obrębu, nazw ulic, zbiorników wodnych i ścieków, a także dróg publicznych, oznaczeń funkcji budynku czy numerów najwyższych i najniższych kondygnacji budynków. Mapa działek ewidencyjnych może być wykonana w różnej skali, co jest uzależnione m.in. od stopnia zurbanizowania danego terenu i struktury władania gruntów. Najczęściej stosuje się skalę 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. W przypadku edycji map ewidencyjnych w skali 1: 2000 lub 1:5000 nie są wymagane dane opisowo-informacyjne dotyczące numerów punktów granicznych czy budynków.

Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej

Mapę ewidencyjną wykorzystuje się przy tworzeniu innych map np. mapy podziałowej, mapy do celów projektowych czy prawnych. Pierwszy rodzaj mapy utworzony na podstawie mapy ewidencyjnej jest sporządzany w przypadku konieczności wydzielenia mniejszej działki z większej. Mapa do celów projektowych jest wykorzystywana przez geodetów, którzy w przypadku braku mapy zasadniczej dla konkretnej działki muszą stworzyć jej wersję ewidencyjną. Jest ona niezbędna dla architektów i projektantów instalacji, którzy przygotowują projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę. Ostatni wymieniony rodzaj mapy, czyli prawny, jest tworzony przede wszystkim do zakładania księgi wieczystej.

Mapę z numerami działek ewidencyjnych można uzyskać np. w starostwach powiatowych i w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kopia mapy ewidencyjnej jest odpłatna, a koszt takiej usługi jest ustalony na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Cena kopii mapy z działkami ewidencyjnymi wynosi 120 złotych, natomiast za każdą następną działkę w danym obrębie należy zapłacić 12 złotych. Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej jest ogólnodostępny, po wypełnieniu należy go przekazać do odpowiedniego organu. Osoba zainteresowana otrzymaniem mapy ewidencyjnej gruntów może wybrać jedną z dwóch form jej przekazania ‒ drogą elektroniczną lub nieelektroniczną. O udostępnienie mapy z numerami ewidencyjnymi działek można się starać również w imieniu innej osoby, jednak wymaga to pełnomocnictwa oraz wniesienia dodatkowej opłaty.

Jakie są rodzaje map geodezyjnych?

Do budowy domu lub innego obiektu wymagana jest mapa geodezyjna. Najczęściej wykorzystuje się mapę zasadniczą oraz mapę do celów projektowych. Na etapie finalizacji budowy można wykorzystać mapę inwentaryzacyjną powykonawczą, która polega na zebraniu danych przestrzennych o rozmieszczeniu elementów zagospodarowania danej działki lub terenu. Pomocne są też mapy multimedialne, z których można korzystać w przypadku, gdy nie mamy przy sobie wersji papierowej mapy zasadniczej lub ewidencyjnej. Z kolei mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę umożliwia nie tylko tworzenie projektu architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania działki pod budowę domu, ale też przyłączenie budynku do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacyjnej. Mapa geodezyjna informuje o przeznaczeniu przylegających budynków i gwarantuje, że obiekt budowlany nie powstanie w niedozwolonym do tego miejscu, dlatego jest niezbędna na etapie planowania i projektowania.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: