Przy budowie domu jednorodzinnego nie musisz ustanawiać inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli organ wydający pozwolenie nie nałożył takiego obowiązku. Jednak możesz to zrobić. Sprawdźmy, kiedy warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego i jakie są jego obowiązki.

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba, która reprezentuje na budowie inwestora. Powinien to być specjalista niezwiązany z kierownikiem budowy ani firmą, która buduje Twój dom. Inspektora nadzoru inwestorskiego powinieneś zatrudnić właśnie w sytuacji, gdy kierownik budowy jest w jakikolwiek sposób powiązany z ekipą budowlaną. Na przykład budujesz dom w systemie zleconym i firma, którą zatrudniłeś, ma własnego kierownika. Jednak warto go zatrudnić zawsze. Dlaczego? Inspektor nie tylko przypilnuje budowę i kierownika, ale przede wszystkim zadba na budowie o Twoje interesy.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być jedynie osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Takie same jak kierownik budowy. Jednak inspektor nadzoru inwestorskiego ma więcej uprawnień – może na przykład wydawać polecenia kierownikowi budowy. Przyjrzyjmy się, jakie ma prawa i obowiązki.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie domu

Jeden z podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego już wymieniliśmy – ma on reprezentować na budowie inwestora i kontrolować, czy roboty budowlane są prowadzone zgodnie z projektem, pozwoleniem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oprócz tego musi także:

  • sprawdzać jakość wykonywanych robót budowlanych i weryfikować, czy zastosowano odpowiednie materiały budowlane,
  • kontrolować roboty budowlane, które ulegają zakryciu, odbierać je, a także uczestniczyć w odbiorach instalacji i przewodów kominowych,
  • brać udział w czynnościach odbioru budynku i przekazania go do użytkowania,
  • potwierdzać rzeczywiście wykonane roboty oraz likwidację wad,
  • na żądanie inwestora sprawdzać rozliczenia budowy.

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Prawo budowlane nie tylko nakłada na inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązki, ale też daje mu szereg uprawnień.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może:

  • wydawać polecenia kierownikowi budowy i kierownikowi robót. Te polecenia muszą zostać potwierdzone w dzienniku budowy (inspektor nadzoru inwestorskiego może dokonywać wpisów w dzienniku budowy). Prawo budowlane wskazuje, czego mogą dotyczyć te dyspozycje, więc jeśli zatrudnisz fachowca, zapewne będzie on wiedział, jakie może działania w tym zakresie podjąć;
  • wymagać od kierownika budowy lub kierownika robót wprowadzenia poprawek lub powtórnego zrealizowania źle wykonanych robót;
  • żądać od kierownika budowy, by ten wstrzymał roboty budowlane, jeśli dalsze ich wykonywanie może doprowadzić do zagrożenia lub spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem.

Jak widzisz, inspektor nadzoru inwestorskiego nie kieruje budową, tak jak kierownik, tylko kontroluję budowę i pracę kierownika budowy.

 

Stan prawny aktualny na dzień 17.06.2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51, poz. 630, poz. 695 i poz. 730)

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: