Każdy inwestor odwlekający moment rozpoczęcia robót budowlanych zastanawia się, jak długo jest ważne pozwolenie na budowę. Przekroczenie okresu określonego w przepisach prawa budowlanego skutkuje koniecznością ponownego wszczęcia procedury administracyjnej.

Pozwolenie na budowę, a także zgłoszenie robót budowlanych jest ważne przez określony przepisami czas. Należy pamiętać, że przerwa w wykonywaniu prac na placu budowy również nie może być przedłużana w nieskończoność.

Ile ważne jest pozwolenie na budowę?

Każde pozwolenie na budowę, bez względu na to, jakiego rodzaju budowli dotyczy, nie jest wydawane bezterminowo. Zgodnie z artykułem 37 Prawa budowlanego decyzja wydana przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej wygasa w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

  • prace budowlane nie rozpoczęły się przed upływem 3 lat od momentu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna;
  • roboty na budowie zostały przerwane na okres przekraczający 3 lata.

Jeśli zaistnieje któryś ze wskazanych przypadków, pozwolenie na budowę traci ważność na mocy prawa, a inwestor nie musi ubiegać się o wydanie odrębnej decyzji w tej sprawie.

Należy pamiętać, że zgodnie z prawem budowlanym za rozpoczęcie prac na budowie uznaje się podjęcie robót przygotowawczych. Faktem, który to potwierdza, jest odpowiedni wpis do dziennika budowy wykonany przez kierownika budowy. W przypadku przerwania robót długość okresu zaniechania prac także jest określana na podstawie czasu, który upłynął od daty ostatniego wpisu w dziennik budowy.

Jak długo ważne jest zgłoszenie robót budowlanych?

Zgłoszenie robót budowlanych jest pewnym uproszczeniem procedury administracyjnej umożliwiającym wykonywanie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ustawie Prawo budowlane znajduje się wykaz zamierzeń budowlanych, których podjęcie można wykonać na podstawie zgłoszenia robót. Zakres dokumentacji wymaganej przy dokonywaniu zgłoszenia jest analogiczny jak w przypadku wnioskowania o wydanie pozwolenia na budowę. Główna różnica polega na tym, że przy zgłoszeniu nie czekamy 65 dni na wydanie decyzji. W takim przypadku organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu w odniesieniu do planowanych robót. Jeśli taka sytuacja nie nastąpi, można rozpocząć prace na budowie.

Zgłoszenie robót budowlanych również ma swoją datę ważności. Podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę okres, na jaki można odwlec rozpoczęcie robót lub przerwać rozpoczęte prace, wynosi 3 lata.

Co należy zrobić, gdy pozwolenie na budowę wygasło?

Wygaśnięcie ważności pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością ponownego wszczęcia procedury administracyjnej i uzyskaniem nowej decyzji. Inwestor lub jego przedstawiciel musi w takim przypadku złożyć wniosek w odpowiednim miejscowo organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wymaganymi załącznikami:

  • czterema egzemplarzami projektu budowlanego;
  • oświadczeniem o dysponowaniu daną nieruchomością na cele budowlane;
  • zaświadczeniem potwierdzającym wpis projektantów poszczególnych branż na listę właściwej izby samorządu zawodowego;
  • decyzję określającą warunki zabudowy (jeśli na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Wtórne ubieganie się o pozwolenie na budowę dla tego samego przedsięwzięcia umożliwia wykorzystanie poprzedniej wersji projektu budowlanego zatwierdzonego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Rozwiązanie to dopuszcza się jednak tylko w sytuacji, gdy pozwolenie na budowę wygasło wskutek nierozpoczęcia jakichkolwiek robót na placu budowy. Podjęcie czynności wykonawczych oraz późniejsze zaprzestanie ich na okres przekraczający 3 lata wiąże się z koniecznością dołączenia do projektu dokumentacji zawierającej inwentaryzację, która wskazuje, jaka część obiektu budowlanego została wzniesiona oraz jaki jej zakres pozostał do wykonania.

Należy pamiętać, że projekt będący załącznikiem do wniosku o wydanie nowego pozwolenia na budowę musi być zgodny z zapisami prawa budowlanego obowiązującymi na dzień jego składania. Urzędnicy działający z ramienia starosty zawsze sprawdzają zgodność dokumentacji projektowej z aktualnymi przepisami. Przed złożeniem dokumentów trzeba więc sprawdzić następujące kwestie:

  • zgodność danych zawartych w dokumentacji z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w ciągu kilku lat mógł powstać nowy);
  • zgodność charakterystyki energetycznej przegród budynku z aktualnie obowiązującymi wymaganiami (wymogi związane z budownictwem energooszczędnym zaostrzają się z roku na rok);
  • ważność załączonych uzgodnień i opinii;
  • ważność mapy, na którą naniesiono projekt związany z zagospodarowaniem terenu.