Działka siedliskowa jest jednym z rodzajów gruntów rolnych. Należy spełnić kilka warunków, aby móc wybudować dom na tego rodzaju działce.

Na budowanie na działce siedliskowej domu inwestor musi uzyskać specjalne pozwolenie. Kiedy wybuduje budynek, musi również dopełnić formalności związanych
z odrolnieniem tej działki. 

Działka siedliskowa - czyli jaka?

Działka siedliskowa jest jednym z rodzajów działek rolnych. Wartości działek rolnych są dużo niższe niż działek w typie budowlanym. Jednak nie dla wszystkich inwestorów spełni się sen o wybudowaniu własnego domu na tego rodzaju działce, jaką jest działka siedliskowa. Definicja ustawowa działki siedliskowej nie jest znana, bowiem polski ustawodawca nie przewidział dla tej działki definicji, która znalazłaby się w prawie budowlanym czy ustawie o gruntach rolnych. Należy jednak posłużyć się poglądami orzecznictwa, dla uzmysłowienia sobie co to jest działka siedliskowa. Siedlisko nie jest wprost gospodarstwem rolnym. Działka siedliskowa jest częścią gospodarstwa rolnego, które tworzy pewną całość wraz z gruntami rolnymi i zabudowaniami gospodarczymi. Według orzeczeń sądowych siedliskiem jest  teren o prywatnym charakterze, na którego powierzchni prowadzone jest życie rolnika i jego rodziny. Należy również wytłumaczyć, czym jest gospodarstwo rolne. To obszar nie mniejszy niż 1 hektar użytku rolnego, zaś rolnikiem jest osoba, która posiada powierzchnię takich użytków nie większą niż 300 hektarów, a także przez 5 lat zamieszkuje w danej gminie, gdzie prowadzona jest działalność rolnicza.

Możliwe jest przekształcenie działki rolnej w działkę siedliskową, jednak tylko i wyłącznie w formie gospodarstwa rolnego, co może uczynić osoba, która jest rolnikiem, co było wspomniane powyżej. Do działki siedliskowej przynależy grunt, który istnieje pod budynkami gospodarczymi. W skład działki siedliskowej wchodzą budynki, których przeznaczeniem jest realizowanie zadań, które wynikają z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Odrolnienie samej działki siedliskowej następuje po zakończeniu budowy domu, który jest centrum życia rodzinnego rolnika, który prowadzi działalność rolniczą.

Różnice między działką siedliskową a budowlaną

Działka siedliskowa i budowlana mają pewne odmienne cechy. Na działce siedliskowej nie trzeba posiadać pozwolenia na budowę odnośnie następujących obiektów gospodarczych:

  • budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych i o rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  • płyt wykorzystywanych do składowania obornika,
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę o pojemności do 25 m3,
  • silosów o naziemnym charakterze na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości do 4,50 m,
  • kontenerowych suszarni o powierzchni zabudowy do 21 m2.

Działka siedliskowa w porównaniu do działki budowlanej musi mieć odpowiednią powierzchnię oraz kształt, które powinny umożliwiać postawienie budynku mieszkaniowego, zaś sam obszar zazwyczaj nie powinien być mniejszy niż 1 hektar. Siedlisko nie musi posiadać odpowiedniej infrastruktury technicznej, która jest wymagana w przypadku działki budowlanej, chodzi o instalacje, media, wodę. Niższa jest też cena samej działki, bowiem popyt na tego typu nieruchomości jest dużo niższy niż na działki budowlane, na których prościej, a przede wszystkim o wiele szybciej można zacząć budowę wymarzonego domu.

Budowanie domu na działce siedliskowej - czy to możliwe

Znając istotę siedliska i działki siedliskowej, należy postawić kolejne ważne pytanie kto może kupić działkę siedliskową? Jak już wcześniej było wyjaśnione, osoba, która jest rolnikiem może zakupić taką działkę. Jednak osoba, która nie jest rolnikiem, również może nabyć działkę siedliskową i rozpocząć inwestycję, jaką jest budowa domu na działce siedliskowej. Jednak musi istnieć pozwolenie na budowę wydane przed zakupem, zaś po wybudowaniu domu, działka musi przejść proces odrolnienia. W przypadku zakupu działki z zabudową siedliskową, osoba taka może złożyć wniosek o przebudowę. W przypadku odrolnienia należy ustalić, czy dana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak jest, to jej przeznaczenie jest typowo rolne. W przypadku braku posiadania przez gminę planu, należy koniecznie uzyskać informacje o warunkach zabudowy. We wniosku należy umieścić swoje dane, zdefiniować nieruchomość oraz zamieścić wypisy i wyrysy z rejestru gruntów. Co ważne taki wniosek ma charakter postulatywny, co oznacza, że czas jego rozpatrzenia może być bardzo długi. Kiedy została wydana zgoda na przekształcenie gruntów rolnych, to gmina przedstawia nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli wskutek zmian w planie wartość działki została zwiększona, to właściciel może być zobowiązany do wniesienia opłaty planistycznej, która nie może być większa niż 30% wartości wzrostu ceny działki. Budowa na działce siedliskowej jest trudna i żmudna, bowiem potrzeba wiele czasu na przeprowadzenie odpowiednich procedur.

Podsumowując, działka siedliskowa jest wspaniałym rozwiązaniem dla strony sprzedającej, bowiem łatwo jest sprzedać nieruchomości gruntowe. Jednak od strony kupującego wymagane jest spełnienie wielu formalności i poniesienie nie małych kosztów, by finalnie i zgodnie z prawem na działce siedliskowej postawić dom. Złożenie samych wniosków jest czasochłonne, a inwestorzy nie mają pewności że uzyskają pozytywne decyzje w swoich sprawach.

Stan prawny aktualny na dzień 20.04.2021 r.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony
przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282),
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
- ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1655, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2320, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 234).

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: