Prawo budowlane wymaga obecności kierownika budowy na każdej budowie. Informacje na ten temat można znaleźć ustawie - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1333 z późn. zm.).  Kierownika budowy zatrudnia inwestor. To kierownik odpowiada za ewentualne powstałe w czasie budowy błędy czy nieuwzględnienie informacji zawartych w projekcie dostarczonym przez inwestora. W czasie całego procesu budowy osoba ta musi też przygotowywać odpowiednie dokumenty, takie jak np. oświadczenie kierownika budowy.

Oświadczenia kierownika budowy mają różny charakter i wydawane są na różnych etapach prac budowlanych. Najczęściej wydawane jest oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót. Kiedy dokładnie potrzebne jest oświadczenie kierownika budowy i jakie są rodzaje takich oświadczeń?

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Na początku warto sobie odpowiedzieć na pytanie, kim właściwie jest kierownik budowy. Najogólniej mówiąc, jest to osoba, która zarządza i prowadzi kontrolę nad pracami budowlanymi. Zgodnie z zapisami prawa budowlanego jego obecność jest konieczna na miejscu budowy. Do jego głównych zadań należy przygotowanie i uzupełnianie dziennika budowy, opracowywanie stosownej dokumentacji oraz organizacja pracy na budowie. Kierownik przejmuje także plac budowy od inwestora, zabezpiecza teren budowy, a także załatwia formalności związane z odbiorem budynku. Na każdym etapie budowy współpracuje też ściśle z inwestorem. Wszystko musi być zgodne z projektem wybranym przez inwestora, a także odpowiadać przepisom prawa budowlanego. Warto również podkreślić, że kierownikiem budowy może zostać osoba, która ma uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Często zamiennie stosuje się wyrażenia kierownik budowy i kierownik robót budowlanych. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to dwie różne funkcje. O ile kierownik budowy odpowiada za całą inwestycję, o tyle kierownik robót budowlanych za konkretny rodzaj prac w danej inwestycji np. prace kanalizacyjne, montaż instalacji elektrycznej itp. Wówczas konieczne bywa oświadczenie kierownika robót budowlanych np. dotyczące odbioru danej pracy.

Do czego potrzebne są oświadczenia kierownika budowy?

Obecność kierownika budowy jest niezbędna na placu budowy. W czasie całego procesu stawiania domu czy wykonywania innych prac budowlanych (np. rozbudowy czy nadbudowy budynku) wydaje on szereg oświadczeń, bez których nie można ostatecznie załatwić formalności urzędowych związanych z pracami budowlanymi. Należą do nich między innymi:

  • Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków – jest to jeden z dokumentów niezbędnych jako załącznik do zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych, na które uzyskał już zezwolenie. Takie zawiadomienie wysyła się do powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a także projektanta, który sprawuje nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Oświadczenie kierownika budowy powinno stwierdzać przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także przyjęcie obowiązków kierownika budowy. Do oświadczenia powinno być dołączone zaświadczenie potwierdzające wpisanie danej osoby na listę członków izby samorządu zawodowego, które jest podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  • Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy – takie oświadczenie jest konieczne, gdy następuje zmiana osoby wykonującej funkcję kierownika budowy. Do oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków musi być dołączone zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego potwierdzające wpis na listę jej członków.
  • Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy – jest przygotowywane przez kierownika budowy w momencie ukończenia prac budowlanych i dodawane do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu powinno zawierać deklarację dotyczącą zgodności wykonania danego obiektu zgodnie z prawem i projektem budowlanym, a także warunkami, jakie zostały zawarte w pozwoleniu na budowę (może to być też osobny dokument, czyli oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu). Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac powinno zawierać również deklarację dotyczącą tego, że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu (to oświadczenie powinno dotyczyć też innych terenów np. sąsiednich działek, o ile były użytkowane w czasie wykonywania prac budowlanych).

Stan prawny aktualny na dzień 10.03.2021 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282).

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: