Rozbiórka starego domu czy budynku gospodarczego, nawet jeśli jest wykonywana samodzielnie, musi odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo dla ludzi i otoczenia. Prace rozbiórkowe należy poprzedzić uregulowaniem odpowiednich formalności.

Znowelizowane prawo budowlane określa konkretne przypadki, w których można przystąpić do rozbiórki obiektu budowlanego na podstawie zgłoszenia. Jeśli dana nieruchomość nie spełnia wymaganych przesłanek, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przypadki, w których można dokonać rozbiórki obiektu budowlanego bez pozwolenia

W zapisach prawa budowlanego nie ma konkretnej definicji rozbiórki obiektu budowlanego, jednak zgodnie z tą ustawą prace tego typu są traktowane jako rodzaj robót budowlanych. W związku z tym rozbiórka wymaga stosowania określonych procedur administracyjnych.

Według znowelizowanego prawa budowlanego pozwolenie na budowę nie jest wymagane, gdy rozbiórka dotyczy następujących obiektów:

 • budynków lub budowli, które nie figurują w rejestrze zabytków, a także nie podlegają ochronie konserwatorskiej, ich wysokość jest mniejsza niż 8 m, a odległość od linii rozgraniczającej działki nie przekracza połowy wysokości obiektu;
 • obiektów i urządzeń budowlanych, których budowa nie musi być poprzedzona uzyskaniem formalnego pozwolenia (jeżeli nie są objęte żadną formą ochrony zabytków);
 • budynków i budowli usytuowanych na terenach zamkniętych, które ustalił Minister Obrony Narodowej (poza obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i podlegającymi ochronie konserwatorskiej).

Zgłoszenie robót rozbiórkowych w opisanych powyżej przypadkach należy przedstawić właściwemu organowi. Dokument ten powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w prawie budowlanym. Zgłoszenie musi także zawierać zgodę na prowadzenie robót wydaną przez właściciela obiektu. Należy pamiętać, że procedurę zgłoszeniową trzeba rozpocząć przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni od momentu formalnego otrzymania zgłoszenia do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji. Proces związany z rozbiórką obiektu można wszcząć dopiero po upływie wskazanego ustawowego terminu, jeśli nie wystosowano sprzeciwu.

Zgodnie z zapisami znowelizowanego prawa budowlanego istnieją przypadki, w których mimo spełnienia przesłanek do przystąpienia do rozbiórki na podstawie zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia. Dzieje się tak w sytuacji gdy:

 • rozbiórka obiektu może powodować pogorszenie warunków wodnych, sanitarnych lub stanu środowiska;
 • rozbiórka wymaga spełnienia warunków, których wystąpienie determinuje możliwość prowadzenia robót.

Prawo budowlane dopuszcza jeden wyjątek zwalniający z obowiązku przestrzegania ustawowego terminu związanego z ewentualnym sprzeciwem właściwego organu. Prace związane z zabezpieczeniem, rozbiórką lub wyburzeniem danego obiektu można rozpocząć przed uzyskaniem formalnego pozwolenia bądź przejścia pełnej procedury zgłoszeniowej, jeśli roboty te mają za zadanie usunięcie bezpośredniego zagrożenia w odniesieniu do bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Mimo rozpoczęcia prac bez informowania odpowiedniego urzędu konieczne jest dopełnienie wszystkich wymaganych formalności.

Zgłoszenie rozbiórki budynku - dokumenty

Zgłoszenie rozbiórki budynku musi zawierać określone informacje dotyczące jego przedmiotu:

 • nazwę obiektu;
 • planowany termin rozpoczęcia prac (z zachowaniem wymaganego okresu 21 dni);
 • wysokość obiektu;
 • odległość obiektu od linii granicznych na działce;
 • dokładną lokalizację obiektu (adres, numer ewidencyjny nieruchomości);
 • zakres prac budowlanych planowany do zrealizowania;
 • planowany sposób realizacji prac.

Do zgłoszenia należy dołączyć stosowne załączniki, odpowiednie dla danego typu nieruchomości planowanej do rozbiórki.

W jakich sytuacjach trzeba wnioskować o pozwolenie na budowę?

Jeśli dany obiekt budowlany nie kwalifikuje się do rozbiórki na podstawie zgłoszenia, należy wnioskować o wydanie pozwolenia. Przy tej formie dopełnienia procedur roboty można rozpocząć po upływie 79 dni od momentu złożenia wniosku. Na okres ten składa się czas związany z wydaniem decyzji (65 dni) oraz jej uprawomocnieniem (14 dni). Również w tym przypadku należy wypełnić odpowiedni formularz oraz dostarczyć odpowiednie załączniki.

Rozbiórka domu - koszt formalności

Postępowanie administracyjne związane z wydaniem pozwolenia na roboty rozbiórkowe wiąże się z pewnymi wydatkami. Osoba składająca wniosek musi w takim przypadku uiścić opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na rozbiórkę danego obiektu równą 36 zł. Jeśli formalnościami zajmuje się pełnomocnik inwestora, konieczne jest uregulowanie opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: