Przygotowanie projektu budowlanego składającego się z dwóch części jest kluczowe...

 

Właściwie przygotowany projekt budowlany ma składać się z dwóch części. Pierwszą jest projekt architektoniczno-budowlany, a drugą projekt zagospodarowania terenu. Projekt budowlany musi być również zgodny z innymi urzędowymi wymogami.

Forma i zakres projektu budowlanego – co powinien zawierać projekt budowlany

Projekt budowlany to dokument, który wskazuje, co inwestor ma w zamiarze wybudować na danym terenie, a na co chce uzyskać oficjalne pozwolenie. Szczegółowe wytyczne przewiduje prawo, wskazując, co ma zawierać projekt budowlany. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dokładnie to precyzuje.

Forma projektu budowlanego to przede wszystkim rysunki i opisy. Te elementy zawsze muszą spełniać wymogi formalne, tj. być opatrzone datą ich sporządzenia, jak i podpisem osoby uprawnionej, która je wykonała.

Zakres projektu budowlanego obejmuje więc to, co ma być wybudowane (właściwy obiekt budowlany), a także plan zagospodarowania terenu wokół.

Projekt budowlany – co zawiera

Zawartość projektu budowlanego to dwa rodzaje elementów, mianowicie:

projekt architektoniczno-budowlany, czyli właściwy projekt budowlany domu jednorodzinnego czy innego budynku,

● projekt zagospodarowania terenu działki, np. zjazd z danej nieruchomości do drogi publicznej.

Jakie oznaczenia są stosowane w projekcie budowlanym

Wiedząc, co zawiera projekt budowlany, warto przedstawić oznaczenia w projekcie budowlanym.

W przypadku projektu budowlanego dominują oznaczenia graficzne. Zatem są to określone symbole rysunkowe, graficzne, które oznaczają określony element zagospodarowania terenu. Zawsze jednak tej postaci oznaczenia na rysunkach budowlanych muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami w dziedzinie np. gazownictwa, energetyki, wentylacji, rysunku budowlanego itp.

Projekt wykonawczy a budowlany – porównanie

Projekt budowlany nie oznacza tego samego, co projekt wykonawczy. Są to dwa odmienne typy projektów, które spełniają inne role. Gdy porównamy projekt budowlany z wykonawczym, zobaczymy, że w ich przypadku odmienne są:

● treść,

● cel tworzenia,

● podstawa prawna tworzenia.

Projekt budowlany ma charakter pierwotny, przewiduje bowiem podstawowe dane dotyczące zagospodarowania działki, planowanej inwestycji budowlanej. W projekcie budowlanym zawiera się również poświadczenie chociażby w zakresie tego, że dana działka, na której ma być wznoszona inwestycja budowlana, ma dostęp do mediów czy drogi publicznej. Projekt wykonawczy ma charakter wtórny w odniesieniu do projektu budowlanego. Zawiera on bowiem uszczegółowienie tego, jak tworzyć poszczególne rozwiązania w praktyce, które przewiduje projekt budowlany.

Projekt budowlany jest tworzony po to, by w ogóle móc formalnie wystąpić o pozwolenie na budowę i uzewnętrznić, sprecyzować, co planuje się budować. Projekt wykonawczy jest tworzony głównie dla bezspornego sprecyzowania, co inwestor chce zrealizować i jakie ma oczekiwania. W projekcie wykonawczym prezentowane są między innymi rzuty, przekroje, przedstawienia, jak mają być wykonane elewacje czy zbrojenia.

Projekt budowlany jest tworzony zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Natomiast tworzenie projektu wykonawczego normuje ministerialne rozporządzenie z 2 września 2004 r. dotyczącego formy oraz szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej.

Czym jest projekt budowlany zamienny. Jak wprowadzić zmiany w projekcie budowlanym

Zmiany w projekcie budowlanym można wprowadzać i mogą mieć one charakter:

● zmian istotnych – są to zmiany w projekcie budowlanym przewidujące liczne odstępstwa od pierwotnie zatwierdzonego projektu budowy. Takie zmiany wymagają sporządzenia nowego projektu budowlanego, wówczas projektant budowlany tworzy projekt budowlany zamienny. Przykładem takiej zmiany może być modyfikacja istotnych parametrów tworzonego budynku, np. jego wysokości, liczby kondygnacji czy kubatury,

● zmian nieistotnych – zatem są to zmiany niestanowiące poważnego odstępstwa od pierwotnie zatwierdzonego projektu budowy. Wprowadzenie tych zmian nie wymaga tworzenia nowego projektu budowlanego – są to na przykład zmiany dotyczące typu pokrycia dachowego.

Warto dodać, że wprowadzając istotne zmiany w projekcie budowlanym, należy odpowiednio to sformalizować poprzez przygotowanie zamiennego projektu budowlanego. Zaniechanie tego może mieć poważne skutki. W razie kontroli nadzoru budowlanego, że wybudowany obiekt nie jest zgodny z projektem budowlanym, inwestor może być narażony na kary finansowe, a nawet stwierdzenie samowoli budowlanej w odniesieniu do tego, co wybudował.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: