W formalnym zakończeniu budowy bardzo ważna jest rola kierownika budowy.

 

Kierownik budowy odpowiada za zamknięcie dziennika budowy i wydanie oświadczenia o tym, że w jego ocenie zrealizowana budowa jest zgodna z prawem budowlanym. To niezbędne do przeprowadzenia działania, zanim budujący uda się o wydanie pozwolenia na użytkowanie danego budynku.

Zakończenie budowy – kiedy ma miejsce

Zakończenie budowy domu ma miejsce, gdy wszystkie planowane prace budowlane zostały w danym obiekcie zrealizowane, a właściciele chcą w nim zamieszkać. Formalne zakończenie budowy jest momentem bardzo doniosłym. Wymaga zgromadzenia określonych dokumentów i złożenia ich we właściwych instytucjach. Kluczowe jest, aby zarówno kierownik budowy,

jak i inwestor byli tego świadomi. To niezbędny warunek, aby cała procedura zakończenia budowy była sfinalizowania szybko.

Zakończenie budowy – jakie dokumenty należy gromadzić w czasie procesu budowy do jej formalnego sfinalizowania

Budujący często zadają pytanie, kiedy nastąpi zakończenie budowy domu, jakie dokumenty należy przygotować. Te dokumenty trzeba tak naprawdę gromadzić od początku budowania, sukcesywnie. Przez cały czas budowy realizowane są różne procedury, które ewidencjonuje się w dzienniku budowy. Wszystkie związane z tym dokumenty są bardzo ważne i niezbędne dla formalnego zakończenia procesu budowy. Te najważniejsze z nich to:

● oświadczenia częściowych odbiorów prac budowlano-instalacyjnych,

● umowy z podmiotami dostarczającymi media do danego budynku,

● protokoły, dowody sprawdzenia przyłączy, instalacji do budynku, w szczególności instalacji wewnętrznych, przewodów kominowych, instalacji gazowej, wodnej itp.

Staranne gromadzenie ww. dokumentów jest bardzo ważne. W praktyce bywa z tym różnie, są to, niestety, dokumenty drogie, których uzyskanie może kosztować nawet do kilkuset złotych. Niestety, ich zgromadzenie jest bardzo ważne. Budujący domy, którzy zapomnieli o kompletowaniu takich protokołów, mają potem poważne trudności z ich odbiorem.

Co zawrzeć w zawiadomieniu o zakończeniu prac budowlanych

Zakończenie budowy domu jednorodzinnego czy innego budynku wiąże się z obowiązkiem sporządzenia zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych. Do tego zawiadomienia należy dołączyć szereg załączników, obrazujących, że sfinalizowano proces budowlany i ma miejsce zakończenie budowy. Dokumenty, które należy zawrzeć jako załączniki, to między innymi:

● oryginał dziennika budowy,

● pisemne oświadczenie kierownika budowy potwierdzające zgodność budowy z obowiązującymi normami, standardami, przepisami prawa budowlanego,

● dokumenty poświadczające pozytywne wyniki przeprowadzonych na terenie budowy czynności kontrolnych,

● kopia wydanego pozwolenia na budowę,

● kopia rysunków tworzonych do projektu budowlanego z naniesionymi zmianami.

W pewien sposób można więc stwierdzić, że to dowody warunkują zakończenie budowy. Dokumenty poświadczające przebieg procesu budowlanego to obligatoryjne załączniki do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych.

Jakie czynności faktyczne składają się na formalne zamknięcie budowy

Na formalne zakończenie budowy składają się dwie bardzo ważne czynności. Pierwsza z nich to inwentaryzacja geodezyjna, a druga to zamknięcie budowy przez kierownika budowy poprzez wykonanie stosownych czynności.

Inwentaryzacja geodezyjna sprowadza się do dokonania pomiarów, naniesienia na mapę zasadniczą istniejących w terenie w związku z daną budową nowych elementów.

Kierownik budowy, kończąc budowę, wykonuje między innymi następujące czynności:

● zamknięcie dziennika budowy,

● złożenie oświadczenia o zgodności wybudowanego budynku z prawem budowlanym, warunkami pozwolenia,

● zweryfikowanie porządku na miejscu budowy.

Jakie formalności przy zakończeniu budowy spoczywają na właścicielu

 

Zakończenie budowy domu sprowadza się również do tego, że sam właściciel np. wybudowanego domu jednorodzinnego musi sfinalizować spoczywające na nim obowiązki. Mianowicie powinien w powiatowym lub wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego złożyć zarówno zawiadomienie o zakończeniu budowy. Kluczowe jest dostarczenie kopii niezbędnych dokumentów. Kiedy właściciel domu złoży wszystkie dokumenty i zawiadomienie, organ do 21 dni ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu. Jeśli w ciągu tego czasu sprzeciw nie nastąpi - można użytkować budynek. Jeśli natomiast konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, musimy się spodziewać wizyty uprawnionego pracownika nadzoru budowlanego. Jeśli inspektor terenowy nie wniesienie swoich uwag, wydawana jest oficjalna decyzja z pozwoleniem na użytkowanie (zamieszkanie) danego budynku mieszkalnego. Dopiero po wydaniu tej decyzji możliwe jest finalizowanie dalszych czynności, np. nadanie posesji numeru, zameldowanie na jej terenie mieszkańców, wpisanie nieruchomości do ksiąg wieczystych.

Jak więc widać budujący musi dopełnić wielu formalnych obowiązków, by zgodnie z prawem przeprowadzić zakończenie budowy domu. Dokumenty obrazujące przebieg procesu budowlanego są w tym zakresie kluczowe. Występując o urzędowe pozwolenie na użytkowanie danego budynku, należy je dołączyć do wniosku.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: