#10632.jpg

Kiedy i dlaczego jest wydawana decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy to instrument planowania przestrzennego. Dzięki takiej decyzji możliwe jest realne ocenienie, czy zamierzenie inwestycyjne nie zaburzy ładu przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – na czym polega

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zmienia warunki zagospodarowania na danym terenie, poprzez zrealizowane roboty budowlane, wzniesiony obiekt budowlany. Prawnie uregulowane jest, by w formie decyzji były sprecyzowane warunki zabudowy. Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tak stanowi. To ten akt prawny wprowadził formalnie do polskiego prawa budowlanego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ustalanie warunków zabudowy poprzez takie decyzje jest obecnie praktykowane i dopuszczalne jedynie na terenach gmin, które nie przyjęły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyróżnia się dwa rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pierwszym typem jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, drugim decyzja o warunkach zabudowy. Ta ostatnia, precyzująca warunki zabudowy, jest nazywana czasami wuzetką – ma zastosowanie wyłącznie dla realizowanych inwestycji budowlanych dla celu innego niż publiczny.

Jak wypełnić wniosek o wydanie warunków zabudowy

Budując się na terenie bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyszły inwestor zastanawia się, jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy. Taki wniosek o ustalenie warunków zabudowy, potocznie określany jako wniosek o warunki zabudowy, jest łatwo dostępny. Druk można otrzymać w urzędzie gminy, ale wzór jest też publikowany na stronach internetowych wielu gmin. Należy wreszcie bardzo dokładnie i ze zrozumieniem uzupełniać wniosek o warunki zabudowy. Wzór przewiduje, aby wnioskodawca w szczególności:

● sprecyzował granice terenu, który obejmuje wniosek, co powinno być poparte załączeniem kopii mapy zasadniczej albo ewentualnie katastralnej;

● dokładnie opisał planowaną inwestycję na danym terenie;

● zawarł informacje dodatkowe o ewentualnej lokalizacji składowiska odpadów, powierzchni dedykowanej do sprzedaży, jeśli będzie to obiekt handlowy;

● załączył do wniosku wyrys z mapy ewidencji gruntów, wskazujący na położenie działek, których dotyczy planowane działanie inwestycyjne;

● dołączył do wniosku decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych .

Jak więc widać sam wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy to nie wszystko. Kluczowe jest dołączenie do niego odpowiednich załączników. Im będą one dokładniejsze, precyzyjniejsze, tym większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Uzupełniając wniosek o ustalenie warunków zabudowy, wzór wniosku należy zawsze sumiennie zweryfikować, czy jest aktualny i akceptowalny.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy – kiedy jest możliwe

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. wydanie warunków zabudowy) w Polsce znajduje się w kompetencjach organów samorządowych. Decyzję w tym zakresie wydaje burmistrz albo prezydent miasta. W praktyce zaś odpowiednia komórka w urzędzie gminy, która jest do tego umocowana i działa w imieniu włodarza gminy.

Po wydaniu takiej decyzji możliwe jest także odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy.

Strona, która nie akceptuje wydanej decyzji o warunkach zabudowy, może również złożyć wniosek o zmianę warunków zabudowy. Występowanie o zmianę warunków zabudowy jest jednak zastrzeżone dla ograniczonego kręgu osób. Może o to wystąpić adresat danej decyzji, gdy decyzja ta przyjmuje charakter ostateczny, jest ważna, ale adresat nie akceptuje jej treści. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy może nastąpić bez względu na upływ czasu od jej wydania. Uprawniony jest do tego organ administracji publicznej, który wydał pierwsze warunki zabudowy lub organ wyższego stopnia.

Decyzja o warunkach zabudowy może być cedowana. Dopuszczalne jest więc w polskim prawie przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Dzieje się tak, gdy na przykład decyzja o warunkach zabudowy została wydana na rzecz właściciela nieruchomości, a ten chce ją sprzedać. Wówczas nowy nabywca może wystąpić o przeniesienie na niego tej decyzji. Będzie to możliwe, jeśli pierwotny adresat wyrazi na to zgodę, a nowy nabywca akceptuje treść decyzji w całości. W celu zrealizowania takiego przeniesienia konieczne jest złożenie specjalnego wniosku do burmistrza albo prezydenta miasta.

Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę – co je wiąże

Inwestor, występując o pozwolenie na budowę, musi dysponować miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy. W gminach, gdzie nie funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to zweryfikowanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy jest podstawowym zadaniem spoczywającym na staroście w zakresie procedury wydawania decyzji pozwolenia na budowę.

Czytaj dalej:

Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy może zająć nawet 9 miesięcy

Znajdujesz idealne miejsce do wybudowania domu – duża działka, dostęp do mediów, ciekawa okolica ale Twój zapał stopuje wiadomość, że dla tego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to pewna trudność i dodatkowy stopnień do przeskoczenia w procesie budowlanym, żeby w ogóle „ruszyć” z inwestycją konieczne będzie ustalenie warunków zabudowy dla nieruchomości poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.