Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przyjmowany na terenie danej gminy w formie uchwały.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części graficznej i tekstowej. Część tekstowa to opis dotyczący przeznaczenia terenu i ograniczeń z tym związanych. Część graficzna obejmuje mapę zasadniczą danego terenu, którego dotyczy plan.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, stanowionego w formie uchwały przez radę gminy, jako organ władzy na szczeblu terytorialnym. Miejscowy plan zagospodarowania precyzuje, jakie są na danym terenie warunki zagospodarowania, prowadzenia zabudowy terenu. Miejscowy plan zagospodarowania terenu uwzględnia również lokalizację inwestycji celu publicznego. Analizowany akt jest również bardzo ważny z punktu widzenia ustalenia tego, jak ludzie mogą wykonywać swoje prawo własności w przypadku posiadanych nieruchomości. Plan miejscowy stanowi niezbędny fundament w planowaniu przestrzennym na terenie danej gminy.

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składają się następujące elementy:

● część tekstowa, którą stanowi zwykle treść uchwały wprowadzającej dany plan zagospodarowania przestrzennego,

● część graficzna, którą jest rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej.

W części tekstowej ważne jest, aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był spójny z prawem. Konkretne jednostki redakcyjne ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym powinny być powołane w zapisach uchwały. W części graficznej kluczowe jest, aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był czytelny i przejrzysty. Oznaczenia literowe, ale i stosowne znaki graficzne powinny się znajdować w legendzie do części graficznej.

Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zainteresowani mogą poznać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bez wychodzenia z domu, online. Takie plany często są umieszczane bezpośrednio na stronach internetowych gmin, zwykle w zakładkach poświęconych zagospodarowaniu przestrzennemu. Drugim źródłem jest internetowa baza planyzagospodarowania.pl. Można również udać się do odpowiedniego referatu w wybranym urzędzie gminy, w celu uzyskania informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (referaty zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, geodezji). Ten ostatni sposób jest bardzo dobry, gdy informacje o zagospodarowaniu terenu chce uzyskać osoba, która ma również inne pytania. Samodzielne studiowanie planu online zdecydowanie może być dla takiej osoby niewystarczające. Wizyta w urzędzie daje inne możliwości – np. konsultację sprawy, pytań z dedykowanym pracownikiem urzędu (ekspertem w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego).

Ile kosztuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Za sporządzenie i przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiadają jednostki samorządowe. Nie jest to jednak sprawa prosta, bo zlecenie sporządzenia takiego dokumentu fachowcom jest bardzo kosztowne. Samorządowcy często przyznają, że kosztuje to nawet do 2000 zł za przygotowanie planu zagospodarowania jednego ha gruntu na terenie danej gminy. Kiedy jednak taki plan zostanie przyjęty i obowiązuje na terenie danej gminy, obywatele mogą występować o wypis lub wyrys z tego planu. To również jest odpłatne. W przypadku wyrysu z takiego planu obywatel musi zapłacić 20 zł za każdą nową stronę wyrysu, ale nigdy nie więcej niż 200 zł (bez względu na ilość stron wyrysu). W przypadku wypisu z takiego planu funkcjonuje jednolita opłata skarbowa w wysokości 30 zł do 5 stron takiego wyrysu oraz opłata skarbowa na poziomie 50 zł, gdy wypis obejmuje powyżej 5 stron tekstu.


Wniosek o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – kto i kiedy może go składać

Obywatel może składać wniosek o uchwalenie albo zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Taki wniosek zainteresowani kierują do gminy. W nim zaleca się precyzyjne określenie, co wnioskodawca chce, aby uwzględniono w tworzonym w przyszłości planie zagospodarowania przestrzennego lub zmieniono w planie już funkcjonującym. Ważne jest sprecyzowanie oczekiwań co do ogólnych, ale i szczegółowych warunków zagospodarowania terenu. Dzięki takim wnioskom władzom gminy zdecydowanie łatwiej jest prowadzić planowanie przestrzenne w gminie, gdy znane są oczekiwania właścicieli nieruchomości tam zlokalizowanych. Zalecane jest także, aby składając we wniosku swoje propozycje, od razu zaznaczyć, że są one zgodne z obowiązującym na danym terenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Czy można zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Można, ale na określonych warunkach. Po zatwierdzeniu miejscowy plan zagospodarowania jest wystawiony do wiadomości publicznej przynajmniej na 21 dni, a na tydzień wcześniej obwieszcza się ten fakt na terenie gminy. Po tym terminie wyznacza się najczęściej okres 14 dni na wniesienie uwag odnośnie do tego planu. W tym momencie zainteresowani wnoszą swoje propozycje zmian. W praktyce część z nich jest często uwzględniana. Gdy tak się jednak nie stanie, zawsze zgłaszający propozycje zmian mogą zaskarżyć odrzucenie ich propozycji zmian do sądu administracyjnego.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: