Zgłoszenie robót budowlanych inwestor musi zrealizować w miejscowym starostwie budowlanym.

 

Zgłoszenie robót budowlanych to uzupełnienie odpowiedniego wniosku i jego dostarczenie do wydziału architektonicznego starostwa powiatowego. Prawidłowe zgłoszenie robót budowlanych warunkuje zgodne z prawem rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych.

Zgłoszenie budowy – co to jest

Zgłoszenie budowy domu czy budynku gospodarczego sprowadza się do uzupełnienia specjalnego wniosku “zgłoszenie budowy” i dostarczenia go do wydziału architektury i budownictwa miejscowego starostwa powiatowego. Chcąc sfinalizować zgłoszenie robót budowlanych, wniosek można pobrać w urzędzie oraz na jego stronie internetowej. Należy również zgromadzić odpowiednie informacje, by sprawnie i bez problemu zgłosić roboty budowlane. Wypełniony wniosek powinien w szczególności zawierać następujące informacje:

● rodzaj, zakres, sposób wykonania planowanych prac budowlanych, termin rozpoczęcia ich realizowania,

● oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania daną nieruchomością na wypadek prowadzonych prac budowlanych.

Dodatkowo do takiego wniosku zaleca się załączenie różnych szkiców, rysunków, które możliwie dokładnie obrazują, jaka inwestycja budowlana ma być realizowana. Do zgłoszenia budowy nie ma wymogu załączenia całego projektu budowlanego. Jednakże, jeśli inwestor planuje wznowić obiekty małej architektury czy instalację zbiornikową na gaz płynny, musi do zgłoszenia budowy dołączyć także cały projekt zagospodarowania działki.

Pozwolenie na budowę a zgłoszenie

Po zgłoszeniu budowlanym starostwo nie wydaje oficjalnego pozwolenia na budowę w formie decyzji. Prawo budowlane stanowi bowiem, że po upływie 30 dni od daty zgłoszenia prac budowlanych, gdy starosta nie wniesie do tego sprzeciwu w formie decyzji, możliwe jest przystąpienie i realizowanie prac budowlanych. Jeśli więc starosta jako organ milczy i nie wydał decyzji ze sprzeciwem wobec danej budowy, to znaczy, że inwestor może przystąpić do realizowania zaplanowanych prac budowlanych.

Jeśli zgłoszenie zamiaru wykonywania prac budowlanych jest niepełne, organ wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wydanie takiego postanowienia powoduje przerwanie 30-dniowego okresu na sprzeciw wobec danej budowy. Dopiero gdy inwestor uzupełni braki we wniosku, rozpoczyna się kolejny 30-dniowy okres starosty na wniesienie sprzeciwu.

Zgłoszenie budowy wiaty czy garażu a nowe prawo budowlane – co należy wiedzieć

Ostatnia nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła kilka zmian w zakresie tego, jak zgłosić budowę wiatry czy ogrodzenia. Zgłoszenie budowy wiaty jest wystarczające, gdy budowana wiata ma mieć do 50 metrów kwadratowych. Jeśli budowana jest większa wiata, nie jest możliwe zgłoszenie jej budowy, a konieczne jest wystąpienie z pozwoleniem na budowę tej wiaty.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia jest wystarczające w przypadku ogrodzeń niezbyt wysokich. Jeśli jednak parkan ogrodzenia ma być wyższy niż 2,2 m, wówczas samo zgłoszenie budowy ogrodzenia nie jest wystarczające, a trzeba wystąpić z oficjalnym pozwoleniem na budowę takiego ogrodzenia.

Zarówno zgłoszenie budowy wiaty, jak i zgłoszenie budowy ogrodzenia należy składać w starostwie powiatowym.

Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy – gdzie je uzyskać

Inwestor, który chce mieć pewność, że jego zgłoszenie prac budowlanych zostało zaakceptowane, może wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. Podobnie jak wniosek o zgłoszenie zamiaru budowy, również i wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia można pobrać bezpośrednio w siedzibie starostwa albo na jego witrynie internetowej. Wypełniony wniosek w tej sprawie powinien zawierać:

● prośbę do starosty o potwierdzenie braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy,

● dokładne dane o zgłoszeniu zamiaru budowy, które chcemy potwierdzić (podanie numeru inwestycji, daty zgłoszenia),

● preferowany sposób odbioru zaświadczenia (odbiór osobisty, wysłanie pocztą),

● dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za wydanie tego zaświadczenia.

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – jak je wypełnić

Dla inwestora zgłoszenie budowy (dokumenty, wnioski, terminy) wiąże się z wieloma uciążliwymi obowiązkami do wypełnienia. Wielu wnioskodawców składających zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wskazuje, że oczekuje się od nich dostarczenia do starostwa wielu dokumentów. Pierwszym z nich jest, kiedy zgłasza się roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, wzór uzupełniony druku zgłoszenia. Dokument ten możliwy jest do pobrania na stronach internetowych poszczególnych starostw. To jednak nie wszystko. Inwestor musi najczęściej także złożyć w starostwie:

● szkic obrazujący usytuowanie obiektu budowlanego,

● opis planowanych do przeprowadzenia prac budowlanych,

● pozwolenia, opinie – wymagane i uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,

● zezwolenie na ustanowienie zjazdu,

● zaświadczenie o braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, co potwierdza w danym przypadku konieczność budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: