Pozwolenie na użytkowanie budynku to decyzja formalna ze strony odpowiednich organów, które po sprawdzeniu stanu budynku wydają lub nie pozwolenie na użytkowanie. Jednak nie każda budowa musi kończyć się obowiązkowym wydaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Pozwolenie na użytkowanie budynku – co to jest

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, które są prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę, należy złożyć do organu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. Takie zawiadomienie jest niezbędnym krokiem do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Zawiadomienie o zakończeniu budowy czy pozwolenie na użytkowanie to dwa niezbędne elementy procesu kończącego się możliwością swobodnego korzystania z nieruchomości. Pozwolenie na użytkowanie budynku wydaje się, kiedy stan techniczny obiektu pozwala na jego bezpieczną eksploatację.

Jak wygląda wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku

Inwestor, który chce dopuszczenia budynku do użytkowania, musi złożyć odpowiednio wypełniony dokument, jakim jest wniosek o pozwolenie na użytkowanie. W nim muszą znaleźć się następujące informacje:

● dane inwestora oraz jego dane kontaktowe,

● nazwa organu nadzoru budowlanego,

● rodzaj obiektu budowlanego,

● określenie lokalizacji budynku,

● podanie numeru ewidencyjnego działki,

● informacje o wydaniu pozwolenia na budowę.

Do takiego wniosku inwestor musi dołączyć szereg załączników, z których najważniejsze to:

● oryginalny dziennik budowy,

● oświadczenie kierownika budowy o zgodności obiektu z projektem budowlanym,

● dokumentacja geodezyjna.

Istotne jest bardzo dokładne i poprawne wypełnienie pozwolenia na użytkowanie. Wzór dostępny jest na wielu lokalnych stronach urzędów publicznych, a także stronach internetowych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Domy jednorodzinne - jak uzyskać pozwolenie na zamieszkanie

Inwestor musi zawiadomić organy o zakończeniu budowy, dotyczy to także dokumentu, jakim jest pozwolenie na użytkowanie domu jednorodzinnego. Pozwolenie na użytkowanie domu musi być odpowiednio wcześniej dostarczone do urzędu. Jeśli w przeciągu 14 dni od zawiadomienia organy nie wyrażają opinii w tej sprawie, to oznacza, że nie wnoszą swoich uwag. Pozwolenie na użytkowanie – uprawomocnienie następuje w sposób milczący. Nie jest konieczne uzyskanie jakiejkolwiek decyzji administracyjnej w takiej sprawie. Jeśli organ sprzeciwia się takiemu wnioskowi, to musi wydać stosowną decyzję administracyjną. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zapada, kiedy organ nie ustosunkuje się do wniosku.

Konsekwencje nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest niezbędna do prawidłowego eksploatowania lokalu. Pozwolenie na użytkowanie lokalu musi być prawidłowo uzyskane – rozpoczęcie eksploatacji budynku przy braku pozwolenia na użytkowanie prowadzi do wymierzenia dolegliwości, jaką jest kara za użytkowanie budynku bez pozwolenia. Za brak pozwolenia na użytkowanie nakładana jest kara, którą oblicza się, mnożąc współczynnik kategorii obiektu przez współczynnik wielkości obiektu i stawkę opłaty. Kara może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego tak ważne jest posiadanie zgody, jaką jest pozwolenie na użytkowanie. Prawo budowalne w przypadku jej braku jest w tej kwestii bardzo surowe.

Częściowe lub warunkowe pozwolenie na użytkowanie – na czym polega

Istnieją także sytuacje, w których mimo pojawienia się błędów dotyczących budowy, inwestor może starać się o częściowe pozwolenie na użytkowanie lub warunkowe pozwolenie na użytkowanie. Pojawia się pytanie, kto wydaje pozwolenie na użytkowanie w takiej formie. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest możliwe w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, który nadzoruje proces budowy wszystkich obiektów budowlanych na terenie danego powiatu. Częściowe pozwolenie jest wydawane, kiedy tylko część inwestycji ma pozwolenie na użytkowanie obiektu. Warunkowe pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego to pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego oraz innego typu po spełnieniu odpowiednich warunków, które są ustalane na linii inwestor – organ nadzoru budowlanego.

Zaświadczenie o samodzielności lokalu a pozwolenie na użytkowanie – co należy wiedzieć

Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu musi być potwierdzone poprzez pozwolenie na użytkowanie. Najpierw należy uzyskać takie pozwolenie, a potem można składać wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. Wniosek składany jest do starosty. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

● decyzja o pozwolenie na użytkowanie budynku,

● rzut kondygnacyjny budynku,

● oświadczenie o niewprowadzaniu zmian po zakończeniu budowy.

Do wniosku dołącza się także informacje o wniesionych opatach, a także kto otrzymuje egzemplarze zaświadczenia oraz podpisy osoby działającej w imieniu organu, który takie zaświadczenie wydaje.