Garaż murowany to obiekt budowlany, który może być wkomponowany w bryłę domu lub stanowić odrębny budynek wolnostojący. Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń garażu oprócz przechowywania pojazdu może być wykorzystywana jako miejsce do składowania narzędzi i sprzętów.

Wzniesienie garażu murowanego bez wnioskowania o pozwolenie na budowę jest możliwe. Chcąc skorzystać z uproszczonej procedury, należy spełnić określone warunki dotyczące powierzchni obiektu oraz zgłosić roboty budowlane w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Garaż murowany bez pozwolenia - warunki

Garaż jest obiektem budowlanym przeznaczonym do postoju pojazdów, którego bryła ze wszystkich stron jest ograniczona przez ściany. Budynek musi być przykryty dachem o odpowiedniej konstrukcji. Każda inwestycja związana ze wzniesieniem garażu wymaga dopełnienia formalności. Zakres toku postępowania zależy od powierzchni zabudowy obiektu. Jeśli garaż murowany ma powierzchnię do 35 m2, możliwe jest skorzystanie z uproszczonej procedury polegającej na zgłoszeniu robót budowlanych. Dla budowy obiektów o większej powierzchni konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, należy dołączyć następujące załączniki:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego, którego zakres musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
  • aktualną decyzję o warunkach zabudowy (jeśli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego);
  • oświadczenie inwestora potwierdzające dysponowanie działką na cele budowlane;
  • zaświadczenia potwierdzające przynależność projektantów poszczególnych branż do właściwych izb samorządu zawodowego;
  • informację związaną z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia sporządzoną przez projektanta budynku.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji związanej z pozwoleniem na budowę wynosi do 65 dni. Okres ten może jednak ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej stwierdzi braki w dokumentacji bądź uzna, że istnieją inne zasadne okoliczności wstrzymujące bieg terminów.

W przypadku zgłoszenia robót budowlanych związanych z budową obiektu garażowego również należy do niego dołączyć dokumentację rysunkową, jednak zakres takiego opracowania jest węższy w porównaniu do projektu budowlanego. Część graficzna załączona do zgłoszenia powinna zawierać rysunek przedstawiający usytuowanie garażu na działce (najlepiej na mapie zasadniczej), rzut budynku, przekrój pionowy oraz widoki elewacji ze wszystkich stron świata. Oprócz tego w zgłoszeniu należy zawrzeć informacje dotyczące rodzaju i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz wskazać planowany termin rozpoczęcia prac. Niezbędne jest także dołączenie oświadczenia o dysponowaniu obszarem działki na cele związane z budową oraz załączenie innych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Uproszczona procedura administracyjna cechuje się znacznie krótszym czasem oczekiwania na możliwość rozpoczęcia robót. Właściwy miejscowo organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni na reakcję, a jeśli w tym czasie nie podejmie żadnych działań, inwestor może przejść do wykonywania prac.

Projekt garażu murowanego

Planując budowę obiektu przeznaczonego na postój pojazdów, należy zacząć od wyboru projektu. Można zdecydować się na zakup gotowego projektu lub zamówić projekt indywidualny, dopasowany do preferencji zamawiającego. Pierwsza opcja charakteryzuje się niższą ceną, druga z kolei umożliwia ścisłe dopasowanie bryły budynku do istniejącej zabudowy oraz optymalizację przyjętych rozwiązań pod kątem technologicznym i budżetowym. Należy pamiętać, że po zakupie gotowego projektu należy go dopasować do lokalnych uwarunkowań, co często nie jest ujęte w podstawowym cenniku danego opracowania.

Garaż murowany - cena

Koszt garażu murowanego z pewnością będzie przewyższał cenę obiektu garażowego z blachy falistej lub płyt betonowych. Zakres robót budowlanych również będzie dużo szerszy niż w przypadku prostych brył z prefabrykowanych elementów. Pierwszy etap prac obejmuje wykonanie wykopu oraz posadowienia budynku. Koszty tej części inwestycji wynoszą zazwyczaj około 8000 zł. Doprowadzenie budowy do stanu surowego (wybudowanie ścian i wykonanie konstrukcji dachu) to wydatek rzędu 12000-15000 zł. Podobny jest koszt prac związanych z robotami instalacyjnymi, wykończeniowymi oraz montażem stolarki (okien i bramy garażowej). Szacuje się, że koszt jednostanowiskowego garażu murowanego wynosi około 40000 zł.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: