Z dniem 3 stycznia 2022 roku wejdzie w życie zmiana prawa budowlanego, polegająca na znacznym rozszerzeniu możliwości budowy domów jednorodzinnych wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

Budowa domu wiąże się z szeregiem przygotowań. Zaliczają się do nich przede wszystkim: wykonanie odpowiedniego kosztorysu, pozwalającego oszacować wymagane nakłady finansowe, wybór najlepszej działki czy rozważenie tego, czy lepszym wyborem będzie dom piętrowy czy parterowy. Do tego dochodzą późniejsze rozważania, dotyczące najlepszego wystroju wnętrza i aranżacji okolicy dookoła domu. Zanim jednak jakiekolwiek prace budowlane ruszą, musimy jeszcze dopełnić szeregu niezbędnych formalności, dzięki którym budowa nabierze legalnego charakteru. Jakich? 

Z tego artykułu dowiesz się między innymi najważniejszych informacji na temat tego:

 1. Jakie są formalności związane z budową domu?
 2. Jak przeprowadzić zgłoszenie budowy?
 3. Czy dom o powierzchni do 70m2, będzie można sprzedać bądź wynająć, bez przeszkód prawnych?
 4. Jakie są przepisy przejściowe – dom bez pozwolenia?
 5. Projekt architektoniczny za złotówkę?
 6. Zgłoszenie budowy czy pozwolenie na budowę?
 7. Domy bez pozwolenia – koszty budowy i materiałów
 8. Ile trwa wybudowanie gotowego domu bez pozwolenia?

 

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest dopełnienie niezbędnych formalności. Aktualnie obowiązują dwa tryby uzyskiwania zgody na prowadzenie robót budowlanych. Jednym z nich jest zgłoszenie budowy.

Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego stanowi znaczące uproszczenie toku postępowania administracyjnego. Zapisy prawa budowlanego wskazują przypadki, kiedy możemy wybrać tę drogę formalną. Inwestor nie jest jednak zmuszony do rezygnacji z uzyskania pozwolenia na budowę.

Jakie są formalności związane z budową domu?

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego niektóre budynki jednorodzinne są zwolnione z pozwolenia na budowę. Są to mieszkalne domy jednorodzinne będące częścią zabudowy stojącej, których obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której mają zostać zbudowane.

Obszarem oddziaływania jest zarówno teren, na którym ma znaleźć się planowana zabudowa, jak i elementy zagospodarowania terenu wokół nieruchomości. Wymiary domu na zgłoszenie nie są więc decydującym parametrem.

Projektant podczas wykonywania projektu budowlanego podejmuje decyzję dotyczącą obszaru oddziaływania nieruchomości. Rozbudowa domu na zgłoszenie podlega analogicznym wymogom jak budowa domu jednorodzinnego.

Zgłoszenie budowy jest wymagane w przypadku wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży i wiat oraz wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej traktowanych jako obiekty, których przeznaczeniem jest okresowy wypoczynek, o maksymalnej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 metrów kwadratowych.

Należy pamiętać, że na każde 500 metrów kwadratowych działki może przypadać jeden budynek tego typu. Domek letniskowy oraz garaż czy altanę możemy więc postawić na zgłoszenie robót budowlanych.

Z dniem 3 stycznia 2022 roku wejdzie w życie zmiana prawa budowlanego, polegająca na znacznym rozszerzeniu możliwości budowy domów jednorodzinnych wyłącznie na podstawie zgłoszenia. Poza dotychczas obowiązującymi przepisami, opisanymi powyżej, ustawodawca zdecydował się na dodanie nowych rozwiązań w tym zakresie, zgodnie z którymi na podstawie zgłoszenia dodatkowo będzie możliwa budowa wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

Warunkiem będzie jednak, aby ich obszar oddziaływania mieścił się w całości na działce lub działkach, na których zostały one zaprojektowane, zaś sama budowa była prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Podkreślić trzeba, że znowelizowane prawo budowlane nie ograniczyło się jedynie do wprowadzenia ułatwień w budowie domów jednorodzinnych, ale także rozszerzyło zakres budów możliwych do przeprowadzenia jedynie na podstawie zgłoszenia także na wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku. Dotyczy to konstrukcji o powierzchni zabudowy:

a) do 35 m2,
b) powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m. Pamiętać jednak trzeba, iż liczba tego rodzaju budynków na danej działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. Oczywiście i ta zmiana wejdzie w życie 3 stycznia 2022 roku. 

Formalności związane ze zgłoszeniem budowy są znacznie prostsze i trwają krócej w porównaniu z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku zgłoszenia oczekiwanie na tak zwaną milczącą zgodę trwa 21 dni, natomiast na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę organ ma 65 dni.

Należy pamiętać, że inwestor w każdym przypadku ma możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę – dopuszczenie zgłoszenia robót dla niektórych typów inwestycji stanowi możliwość uproszczenia i skrócenia procedur, ale nie ma obowiązku korzystania z niej.

Od 3 stycznia 2022 roku formalności związane z budową jednorodzinnych, wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 zostaną jeszcze bardziej uproszczone. W takim bowiem przypadku, nie będą miały zastosowania następujące normy prawa budowlanego:

nakazujące organowi administracji architektoniczno-budowlanej dokonania, po otrzymaniu zgłoszenia, dokonania jego sprawdzenia, pod względem:

a) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
- ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
- wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
- ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej,
b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
c) kompletności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
- wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) kopii zaświadczenia, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego,
e) oświadczeń projektanta w odniesieniu do instalacji radiokomunikacyjnych oraz możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej 
f) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualności zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tą właśnie izbę.

Powyższe oznacza, że nowe przepisy usunęły de facto wymóg przeprowadzenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej postępowania sprawdzającego, co niewątpliwie usprawni i znacząco skróci proces legalizowania przed właściwym urzędem zgłoszenia budowlanego:

 • przyznające organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wniesienia w drodze decyzji sprzeciwu w tym przedmiocie. Tym samym przestanie obowiązywać też zasada, iż do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, można przystąpić dopiero w przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu we wskazanym terminie,
 • uprawniające organ administracji architektoniczno-budowlanej do nałożenia na na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,
 • przyznające organowi administracji architektoniczno-budowlanej prawo do nałożenia, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów
sąsiednich.

Podkreślić trzeba, iż wskazane powyżej zmiany mają znaczenie wręcz fundamentalne, albowiem organy administracji architektoniczno-budowlanej zostaną pozbawione de facto prawa jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na proces budowy wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Ich rola sprowadzi się w zasadzie do przyjęcia zgłoszenia, zaś zgodnie ze zmianą w prawie budowlanym obowiązującą od 3 stycznia 2022 roku – do budowy takiego domu, można będzie przystąpić jedynie po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  

Jak przeprowadzić zgłoszenie budowy?

Zamiar rozpoczęcie robót budowlanych należy zgłosić do organu administracji budowlanej właściwego ze względu na lokalizację działki, na której ma stanąć nieruchomość. Podstawą jest wypełniony odpowiedni druk zgłoszenia, w którym zawarta jest data planowanego rozpoczęcia prac.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy zgłoszeniu nie różnią się od tych koniecznych przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Załącznikami są:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo elektronicznej,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowlane, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki obowiązuje na terenie, na którym zlokalizowana jest działka) lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W odniesieniu do budowy jednorodzinnych, wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, od 3 stycznia 2022 roku, znowelizowane prawo budowlane wprowadza dodatkowe wymogi w zakresie załączników dołączanych do zgłoszenia budowy, a mianowicie, konieczne będzie także załączenie:

 • oświadczenia inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie będzie zobowiązany do zawarcia w takim oświadczeniu klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Przedmiotowa klauzula w zamyśle ustawodawcy, ma zastępować pouczenie dokonywane przez organ o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dodać trzeba, że czyn tego rodzaju podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat,
 • oświadczenia inwestora, że:
  a) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku przedmiotowych budynków, inwestor będzie obowiązany do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Zawiadomienia tego dokonuje się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.

Wskazać należy, że formularz przedmiotowego zawiadomienia, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Dodać trzeba, że rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego zgłoszenia.

Budowa domów o powierzchni do 70m2 podlegać będzie także obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, za wypełnienie których odpowiedzialny będzie inwestor. Pamiętać należy, że obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

W przypadku zgłoszenia budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni do 70 m2, organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie zobowiązany zamieścić, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia takiego zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu.

Do użytkowania takiego obiektu budowlanego, będzie można przystąpić dopiero po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. 
Dniem wniesienia sprzeciwu będzie data nadania decyzji w placówce pocztowej albo, w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, dzień wystawienia dowodu wysłania, albo, w przypadku skorzystania z publicznej usługi hybrydowej, dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego.

Organ nadzoru budowlanego może też z urzędu przed upływem w/w terminu,  wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy domu, dla której nie ustanowiono kierownika budowy, inwestor będzie zobowiązany dołączyć do niego oświadczenie o:

 • dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych,
 • zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.


Podkreślenia wymaga fakt, ze budowa tego rodzaju obiektów budowlanych, w przypadku gdy zachodzić będzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie wymagała uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W tym miejscu, wskazać trzeba, że w zakresie postępowania w tym przedmiocie, ustawodawca wprowadził bardzo poważne zmiany, nowelizując także ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany wchodzą w dniu 3 stycznia 2022 roku. 

Przede wszystkim, ustalono termin do wydania takiej decyzji na 21 dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie, jak również wprowadzono możliwość wymierzania kar pieniężnych organom, które nie wydały takiej decyzji we właściwym terminie.

W takim bowiem przypadku, organ wyższego stopnia uprawniony będzie do wymierzenia takiemu organowi (w praktyce – wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta), w drodze postanowienia, kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowić będą dochód budżetu państwa. Organem wyższego stopnia w tego rodzaju sprawach będzie wojewoda.

Na postanowienie w tym przedmiocie przysługiwać będzie zażalenie. Samą karę pieniężną  uiścić trzeba będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. W przypadku jej nieopłacenia, będzie podlegała ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Do wskazanego powyżej 21-dniowego terminu, nie będzie wliczać się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podkreślić trzeba, że kary pieniężnej za zwłokę nie będzie wymierzać się, a wszczęte w tej sprawie postępowania będą podlegały umorzeniu, jeżeli od dnia wydania decyzji przez organ pierwszej instancji upłyną 3 lata.

Skrócono także termin do dokonywania przez organ wydający decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzgodnień z innymi organami administracji z 2 tygodni do zaledwie 7 dni. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w takim terminie od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Stroną postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2 będzie wnioskodawca.
 
Wskazać trzeba, że zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, przy zgłoszeniu nie jest wymagane załączenie zaświadczenia o podłączeniu działki do wymaganych mediów oraz jej dostępie do drogi publicznej. 

Organ administracji sprawdza zgodność rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz wytycznymi z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Zdarza się, że na wezwanie urzędu konieczne jest uzupełnienie braków w zgłoszeniu.

Pozytywna decyzja urzędu następuje w formie tak zwanej milczącej zgody. Jeśli decyzja jest negatywna, musi być wydana przed upływem 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przeciwnym razie uznaje się, że nie ma sprzeciwu organu, w związku z czym można przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych. Warto pamiętać, że inwestor ma możliwość ubiegania się o pisemną decyzję o zgodzie na zgłoszone roboty budowlane. Po zakończeniu prac konieczne jest zawiadomienie właściwego powiatowego inspektora budowlanego o zakończeniu robót. Jeśli w ciągu 14 dni nie zgłosi on sprzeciwu, można użytkować budynek.

W tym miejscu ponownie wskazać należy, iż wyżej wskazane uprawnienia organu administracji od 3 stycznia 2022 roku, nie będą miały zastosowania do budowy jednorodzinnych, wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, co zostało opisane powyżej.  

Czy dom o powierzchni do 70m2, będzie można sprzedać bądź wynająć, bez przeszkód prawnych?

W tym przedmiocie zostało skierowane pytanie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Zamieściło ono odpowiedź na swojej internetowej, o następującym brzmieniu:

Pytanie: Czy jeśli zmieni się moja sytuacja materialna i będę zmuszony sprzedać wybudowany dom, grożą mi jakieś konsekwencje?

Odpowiedź: Ustawa nie ogranicza w żaden sposób możliwości zbycia domu w takiej sytuacji.

Pytanie: Czy wybudowany w ramach programu dom muszę zajmować „dożywotnio"?

Odpowiedź: Ustawa nie reguluje w żaden szczególny sposób tej kwestii. Nie ma regulacji Kodeksu cywilnego określających: warunków zbycia, sprzedaży lub wynajmu takich nieruchomości.

Pytanie: Czy wybudowany w ramach programu dom mogę sprzedać?

Odpowiedź: Brak szczególnych regulacji w stosunku do Kodeksu cywilnego określających warunki zbycia, sprzedaży lub wynajmu takich nieruchomości.

Powyższe oznacza, iż z punktu widzenia prawnego nie będzie żadnych przeszkód do dokonania przeniesienia własności bądź posiadania takiego domu jednorodzinnego, a więc będzie można go bez ograniczeń sprzedać, czy też wynająć.  

Jakie są przepisy przejściowe – dom bez pozwolenia?

Ustawodawca uregulował także okres przejściowy, jaki będzie występował w czasie pomiędzy obowiązującym obecnie stanem a wejściem w życie w dniu 3 stycznia 2022 roku znowelizowanych przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I tak:

do budowy budynku, będącego domem o powierzchni do 70m2, w przypadku której przed dniem wejścia w życie nowych przepisów wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszenia, stosować się będzie przepisy dotychczasowe,

do postępowań w sprawie zgłoszeń budowy w/w budynków, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, stosować się będzie dotychczasowe przepisy prawa,

do spraw w zakresie wydania warunków zabudowy, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, stosować się będzie przepisy dotychczas obowiązujące.

Projekt architektoniczny za złotówkę?

Podkreślenia wymaga fakt, że w założeniu polskiego ustawodawcy, domy o powierzchni do 70m2 powinny być maksymalnie tanie w budowie, co oczywiście przełożyć się musi na swoistą prostotę ich projektów architektonicznych. Co więcej, zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów, rząd zapewni ewentualnym inwestorom możliwość w zasadzie bezpłatnego korzystania z „banku” takich projektów, opracowanych na jego zlecenie i zamieszczonych na stronach internetowych.

Jak stwierdził Premier „za symboliczną złotówkę w konkursie architektonicznym zaproponujemy szereg projektów, które każdy będzie mógł sobie pobrać ze strony i budować estetyczny, nowoczesny, energooszczędny domek". Wspomnieć należy, iż Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ogłosił w dniu 7 września 2021 rozpoczęcie postępowania konkursowego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², które obecnie jest w toku.

Zgłoszenie budowy czy pozwolenie na budowę?

Praktyka pokazuje, że większość inwestorów częściej decyduje się na rozpoczęcie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zazwyczaj ma to związek z planowanym zaciągnięciem kredytu. Pozwolenie na budowę jest dokumentem honorowanym przez banki.

Należy pamiętać, że zarówno w przypadku zgłoszenia robót, jak i pozwolenia na budowę, każde odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego musi być konsultowane z projektantem. To właśnie on decyduje, czy zmiana jest istotna, czy nieistotna. W pierwszym przypadku niezbędne jest przedłożenie do organu administracji budowlanej projektu zamiennego, co niesie za sobą konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Nie ma wtedy możliwości ponownego zgłoszenia robót.

Powyższą sytuację całkowicie zmieni wejście w życie od dnia 3 stycznia 2021 roku nowych przepisów, pozwalających na budowę domów o powierzchni do 70m2 w trybie maksymalnie uproszczonym. Niewątpliwie dla osób dysponujących ograniczonymi środkami finansowymi oraz chcących zakończyć inwestycję w jak najkrótszym czasie, bez potrzeby przechodzenia „gehenny” związanej z załatwianiem skomplikowanych formalności architektoniczno – prawnych, będzie to rozwiązanie optymalne.   

Domy bez pozwolenia – koszty budowy i materiałów

Dom mieszkalny bez pozwolenia na budowę może zostać wzniesiony właściwie w dowolnej technologii – i od tego właśnie w największej mierze zależeć będzie koszt jego wybudowania. Na finalną cenę całej inwestycji wpływ będzie mieć również wybrana wielkość budynku, toteż domy bez pozwolenia, których metraż nie przekracza 70m2 można określić jako tanie domy. Koszt ich wzniesienia może nawet... zamknąć się w stu tysiącach złotych.

Obecnie coraz większa liczba firm oferuje swoim klientom również gotowe domy, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Zaliczają się do nich na przykład domy modułowe, które możemy zakupić już za około pięćdziesiąt tysięcy złotych (mamy tutaj na myśli przede wszystkim domki rekreacyjne, o powierzchni wynoszącej około 35 m2). 

Ile trwa wybudowanie gotowego domu bez pozwolenia?

Co ciekawe, dom bez pozwolenia może zostać zbudowany nawet w przeciągu... kilku tygodni. Szczególnie, jeśli zdecydujemy się na wybór domu modułowego, który jest tworzony z gotowych elementów. Nieco dłuższa będzie realizacja budowy domu bez pozwolenia przy pomocy tradycyjnych metod- domy murowane buduje się przez około dwa lata.

Nowoczesny dom bez pozwolenia możemy jednak wznieść w znacznie krótszym czasu – szczególnie, jeżeli zdecydujemy się na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii budowlanych. Ostateczny czas realizacji całej inwestycji zależy jednak przede wszystkim od wielkości budynku, wybranego przez nas projektu oraz kwoty, którą mamy zamiar przeznaczyć na budowę.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: